Министерство на културата
брой: 44, от дата 27.5.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Правилник за устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния музей на българското изобразително изкуство,
(НМБИИ) наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Националният музей на българското изобразително изкуство е държавен културен и научен институт с национално значение, който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира произведенията на българското изобразително изкуство. Музеят е създаден с Постановление № 165 на Правителствения комитет по вътрешни, културни, социални, здравни въпроси от 24.11.1948 г. и е преобразуван с Постановление № 25 на МС от 23.01.1995 г. за създаване на Национален музей на българското изобразително изкуство и на условия за настаняване на културни институти на територията на София (ДВ, бр. 12 от 1995 г.).
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет, със седалище и адрес: гр. София, пл. Княз Александър І № 1. Музеят има кръгъл печат с текст по кръга „Национален музей на българското изобразително изкуство“ и в средата „Министерство на културата“.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 5. Националният музей на българското изобразително изкуство е методически център на художествените галерии в страната.
Раздел ІІ
Дейност на музея
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е събирането, опазването и представянето на движими културни ценности на българското изобразително изкуство и съвременни произведения на изобразителното изкуство.
(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на колекциите си, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява, изучава и документира движимите културни ценности;
б) осъществява дигитализацията и цифровизацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
2. осъществява експозиционна дейност, като:
а) подготвя и поддържа постоянна експозиция и организира временни експозиции;
б) организира самостоятелно експозиции, както и предоставя движими културни ценности от своите колекции за участие в експозиции в страната;
в) включва временно в свои експозиции културни ценности от други музеи или собственост на физически и юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица или съвместни експозиции с тях;
г) организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VІ от Закона за културното наследство (ЗКН);
д) предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
3. извършва научноизследователска дейност, като:  
а) проучва, изследва и представя българското изобразително изкуство;
б) организира и провежда научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провежда образователни програми за различни социални и възрастови групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища и университети с цел популяризиране на българското изкуство сред децата и младите хора;
5. извършва идентификация на движими културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, по искане на физически и юридически лица, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 ЗКН; създава и води регистър на идентифицираните движими културни ценности;
6. извършва консервация и реставрация на движими културни ценности чрез лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни институти в страната и в чужбина; поддържа връзки, сключва договори за сътрудничество и осъществява съвместни инициативи с цел обмяна на опит, изложби и образователни програми със сродни български, европейски и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация по т. 5, или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на български художници.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 8. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
6. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.
Чл. 10. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът се подпомага от заместник-директор по европейските програми и проекти, издателската дейност, маркетинга, рекламата и международната дейност на музея и заместник-директор по административните въпроси и творческата дейност на музея.
(2) Правата и задълженията на заместник-директорите се определят с длъжностните им характеристики.
(3) Правомощията на директора на музея при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед на директора.
Чл. 11. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и обща администрация.
(2) Специализираните отдели осъществяват дейностите, свързани с управлението, опазването и представянето на тематично формирани колекции на българското изобразително изкуство съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 – 5, 8 и 9.
(3) Специализираните отдели са групирани в две функционално-творчески направления:
1. направление „Изобразителни изкуства и фондова дейност“ със следните отдели:
а) „Християнско изкуство“ – осъществява дейностите, свързани с произведенията на българското изобразително изкуство от периода на Средновековието и Възраждането;
б) „Ново българско изкуство“ – осъществява дейности, свързани с произведенията на българското изобразително изкуство от периода 1878 – 1945 г.;
в) „Съвременно българско изкуство“ – осъществява дейностите, свързани с произведенията на българското изобразително изкуство от периода след 1945 г.;
г) „Декоративно изкуство“ – осъществява дейностите, свързани с произведенията на българското декоративно изкуство;
2. направление „Експозиционна, научна дейност и образователни програми“ със следните отдели:
а) „Експозиционни и образователни програми и екскурзоводска дейност“;
б) „Лаборатория по консервация и реставрация“;
в) „Научен архив и библиотека“.
(4) Към отдел „Християнско изкуство“ функционира „Музей на християнското изкуство – Крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“, в който се експонират произведения на църковно-християнското изкуство.
(5) Към отдел „Съвременно българско изкуство“ функционират:
1. Музей на социалистическото изкуство – който осъществява дейности по издирване, изучаване и представяне на българското изкуство, създадено в периода 1944 – 1989 г., тематично и естетически свързано с господстващата в периода идеология;
2. Музей на съвременното изкуство – САМСИ (Софийски арсенал – Музей на съвременното изкуство);
3. Изложбена зала галерия „Средец“ към Министерството на културата.
(6) Към отделите „Ново българско изкуство“ и „Съвременно българско изкуство“ функционират къщите-музеи „Вера Недкова“, „Никола Танев“ и „Иван Лазаров“.
(7) Общата администрация включва:
1. дейност „Художествено оформление, маркетинг и реклама“;
2. дейност „Връзки с обществеността и международна дейност“;
3. дейност „Финансово-счетоводен“;
4. дейност „Административно обслужване и стопански дейности“;
5. дейност „Човешки ресурси“.
Чл. 12. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени съвети и комисии.
Чл. 13. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. Комисия за износ на произведения на българското изкуство;
2. Комисия за идентификация на културни ценности, собственост на физически и юридически лица.
(2) Съставът и задачите на комисиите се определят със заповед на директора.
Чл. 14. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му участват двамата заместник-директори и ръководителите на отдели, като при необходимост се включват и други служители на музея;
2. Музеен съвет – обсъжда основните насоки в творческата дейност на музея и перспективите на неговото развитие; в състава му участват членовете на Дирекционния съвет и служители в специализираните отдели; могат да се включват и изтъкнати обществени, културни и научни работници, изявени художници и представители на деловите кръгове.
(2) Съставът и задачите на съветите по ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІV
Финансиране на музея
Чл. 15. Музеят се финансира със средства от:
1. бюджета на Министерството на културата;
2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
3. държавни такси, свързани с предмета на дейност на музея;
4. защитени проекти по международни и национални програми.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово посещение на експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано с Министерството на културата. Отделни категории посетители могат да бъдат освобождавани от заплащане на входни билети.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите в НМБИИ е от 9,30 до 18 ч. с обедна почивка от 30 мин. във времето между 12 и 14 ч.
(2) Работното време на служителите, които отговорят за експозиционната дейност, се определя със заповед на директора.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 29, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър: Петър Стоянович
3375