Министерски съвет
брой: 42, от дата 20.5.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 108 от 10 май 2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 10 МАЙ 2014 Г.
за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 2
ПРАВИЛНИК
за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, наричан по-нататък „Националният съвет“, е:
1. координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
2. орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на равнопоставеността на жените и мъжете.
Чл. 2. Националният съвет:
1. консултира Министерския съвет;
2. координира действията на органите на изпълнителната власт и подпомага сътрудничеството с юридически лица с нестопанска цел в процеса на формиране и изпълнение на националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, както и на международни задължения от страна на Република България в тази област;
3. обсъжда проекти на нормативни актове и други документи, отнасящи се до равнопоставеността на жените и мъжете, и дава становища по тях;
4. обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становища за съответствието им с целите на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете;
5. предлага мерки за провеждане на националната политика по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете;
6. поддържа контакти със сродни държавни органи в чужбина, както и с международни организации със сходни задачи и сфери на действие;
7. подпомага изпълнението на международни, национални, регионални и местни проекти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете;
8. оказва помощ при координацията на изследователската дейност на органите на изпълнителната власт, представени в Националния съвет;
9. оказва методическа помощ на органите на изпълнителната власт за провеждането на държавната политика по равнопоставеността на жените и мъжете;
10. участва в процеса на изработване и отчитане, координира изпълнението и осъществява мониторинг на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете и на други програмни документи на органите на изпълнителната власт в областта на равнопоставеност на жените и мъжете.
Чл. 3. При изпълнението на своята дейност Националният съвет си сътрудничи със:
1. комисии на Народното събрание, Администрацията на Президента на Република България, органи на законодателната и съдебната власт, други държавни органи;
2. областните управители, органите на местното самоуправление, висши училища, научни институти и други организации;
3. аналогични структури в други държави и международни организации;
4. юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на равнопоставеността на половете и правата на човека.
Глава втора
СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 4. (1) Националният съвет се състои от:
1. председател – министърът на труда и социалната политика;
2. членове.
(2) Членовете на Националния съвет са постоянни и асоциирани.
(3) Постоянни членове на Националния съвет са:
1. заместник-министри на:
а) труда и социалната политика;
б) образованието и науката;
в) външните работи;
г) правосъдието;
д) вътрешните работи;
е) отбраната;
ж) финансите;
з) здравеопазването;
и) икономиката и енергетиката;
к) земеделието и храните;
л) регионалното развитие;
м) културата;
н) околната среда и водите;
о) транспорта, информационните технологии и съобщенията;
п) младежта и спорта;
р) инвестиционното проектиране;
2. ръководители на:
а) Държавната агенция за закрила на детето;
б) Държавната агенция за бежанците;
в) Националния осигурителен институт;
г) Националния статистически институт;
д) Комисията за защита от дискриминация;
е) Съвета за електронни медии.
(4) Асоциирани членове на Националния съвет са представители на други организации и научни институти, които имат отношение към дейностите на Националния съвет, национално представените организации на социалните партньори, поканени за целта от председателя на Националния съвет.
(5) Асоциирани членове на Националния съвет са представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на половете и най-малко четиригодишен опит в изпълнение на програми и проекти в областта на равнопоставеност на половете.
(6) В работата на Националния съвет представителите на асоциираните членове имат право на съвещателен глас.
(7) Омбудсманът на Република България участва в заседанията на Националния съвет като наблюдател и предоставя становища при необходимост.
(8) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на съответните министри и ръководители на организации по чл. 4, ал. 3, 4 и 5.
Чл. 5. Председателят на Националния съвет:
1. представлява Националния съвет;
2. свиква Националния съвет;
3. ръководи неговата дейност;
4. отправя покани за участие в работата на Националния съвет на представители на други органи на изпълнителната власт и организации, имащи отношение към неговата дейност;
5. внася за разглеждане от Министерския съвет материали, предложения и становища на Националния съвет.
Чл. 6. (1) Постоянните членове на Националния съвет:
1. участват в заседанията на Националния съвет и могат да внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност;
2. осигуряват на Националния съвет необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност;
3. предлагат на ръководителите на съответните институции да определят служители, наричани „координатори по равнопоставеност на жените и мъжете“ в съответните институции, чрез заповед или вписване в длъжностните им характеристики, които изпълняват следните задачи:
а) участие в разработването на националната политика по равнопоставеност на половете;
б) участие в разработването на секторните политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на половете;
в) участие в оценка на въздействието по пол на законопроектите, стратегиите, програмите и плановете, които се предлагат или приемат от съответната институция;
г) участие в изготвянето на Националния план за действие по равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията с конкретни цели, ресурси и срокове;
д) координиране на изпълнението на мерките, заложени в Националния план за равнопоставеност, за които съответната институция отговаря;
е) участие в разработването на количествени и качествени анализи на равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията;
ж) участие в мониторинга и оценката на изпълнението на Националния план по равнопоставеност;
з) събиране и разпространение на информация и добри практики, предоставяне на данни по равнопоставеност на половете;
и) насърчаване на равнопоставеността на половете по отношение на личния състав на институцията, в която работят;
к) участие в организиране на обучения по равнопоставеност на половете;
л) други в областта на равнопоставеността на половете по преценка на ръководителя на съответната институция.
(2) Координаторите провеждат на оперативно ниво държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и се ръководят методически от Секретариата на Националния съвет.
Чл. 7. (1) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 4, ал. 5 заявяват писмено желанието си да станат асоциирани членове пред министъра на труда и социалната политика. Към заявлението прилагат следните документи:
1. заверен препис от съдебното решение за регистрация;
2. копие на устав или учредителния акт на организацията;
3. кратък отчет за осъществяваната дейност през последните четири години;
4. списък на местните си структури с адреси и телефони на своите официални представители.
(2) Председателят на Националния съвет има право да поиска и допълнителни сведения, както и да прави проверки по достоверността на предоставените документи.
(3) Председателят на Националния съвет определя членовете на съвета по ал. 1 с мандат четири години в съответствие с данните от получените заявления.
Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) Националният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане най-малко на една трета от постоянните му членове или по предложение на председателя.
(3) Лицата, които са поискали свикване на извънредно заседание, уточняват със секретаря на Националния съвет датата за провеждането му, като материалите по предлаганите за разглеждане въпроси се изпращат на членовете на съвета най-малко три дни преди заседанието.
Чл. 9.(1) Заседанията на Националния съвет са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни, ако в тях участва най-малко половината от постоянните членове на Националния съвет.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от половината от присъстващите на заседанието постоянни членове на Националния съвет, като всяка институция има право на един глас независимо от броя на нейните представители, участващи в заседанието.
(4) За всяко присъствено заседание на Националния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(5) Предложението за дневен ред и материалите за присъствено заседание на Националния съвет се изпращат в 5-дневен срок преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за допълнения и/или промени в дневния ред може да внася всеки член на Националния съвет чрез секретаря на съвета най-късно 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се приема от Националния съвет на съответното заседание.
(6) По изключение на присъствените заседания на съвета могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, но по своя характер не търпят отлагане.
(7) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат с оглед получаване на становища и консултации от членовете на Националния съвет в спешен порядък, когато обективни обстоятелства налагат това.
(8) Предложението за дневен ред и материалите се изпращат по електронен път от Секретариата на Националния съвет до членовете в 5-дневен срок преди срока за предоставяне на становища по тях.
(9) Становищата се предоставят от членовете на Националния съвет по електронен път до Секретариата на съвета.
(10) За всяко неприсъствено заседание се съставя протокол, който се подписва от секретаря на Националния съвет.
Чл. 10. Председателят на съвета има право да иска от членовете на съвета допълнителна информация по всички въпроси от тяхната компетентност, засягащи дейностите по равнопоставеност на половете.
Чл. 11. (1) Секретар на Националния съвет е ръководителят на звеното за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.
(2) Секретарят организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и отговаря за изпълнението на функциите на секретариата по чл. 12, ал. 1 и 2.
Чл. 12. (1) Административното и техническото обслужване на Националния съвет се осигурява от секретариат, който е звеното за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.
(2) Секретариатът изпълнява следните функции:
1. изготвя протоколите от заседанията;
2. води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет, координира и контролира изпълнението им и организира необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;
3. подпомага председателя на Националния съвет в неговата работа;
4. съхранява документацията на Националния съвет и публикува информация за неговата дейност на портала за консултативните съвети към Министерския съвет;
5. изпълнява функциите на координираща структура на национално ниво във връзка с формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете;
6. координира взаимодействието между всички органи, които имат правомощия в областта на равнопоставеността на половете, както и с юридическите лица с нестопанска цел;
7. създава и поддържа регистър на координаторите по равнопоставеност на жените и мъжете в институциите и на асоциираните членове на Националния съвет;
8. осъществява подготовката, внасянето и одобряването на позиции, анализи, доклади, информации и други документи в областта на равнопоставеността на половете във връзка с участието на Република България в работата на институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и други и участва в тях със свои представители;
9. провежда предварителни консултации с различни институции и организации, както и други дейности, свързани с изпълнението на задачите на Националния съвет.
Чл. 13. Председателят на Националния съвет може да създава работни групи и други помощни звена.“
Министър-председател: Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
3231