Министерство на труда и социалната политика
брой: 39, от дата 9.5.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.8


Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

 

АДМИНИСТРАТИВНА СПОГОДБА
между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
(Одобрена с Решение № 192 от 14 март 2012 г. на Министерския съвет. В сила от 1 март 2014 г.)
Съгласно член 19 от Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, сключена в Отава на 5 октомври 2012 г., Страните
се споразумяха за следното:
Член 1
Дефиниции
1. В тази Административна спогодба „Спогодба за социална сигурност“ означава Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, сключена в Отава на 5 октомври 2012 г.
2. За целта на тази Административна спогодба компетентен орган по отношение на България е министърът на труда и социалната политика, а по отношение на Канада – Министерството за развитие на човешките ресурси и уменията и Агенцията по приходите на Канада.
3. Всички други термини, използвани в тази Административна спогодба, имат значението, дадено им в Спогодбата за социална сигурност или приложимото законодателство.
Член 2
Агенции за връзка
1. Компетентните органи определят следните организации за свои агенции за връзка:
     (a) за Канада:
           (i)    Направление „Международни операции“, Канадска служба, Министерство за развитие на човешките ресурси и уменията – по всички въпроси с изключение на прилагането на чл. 6 – 11 от Спогодбата за социална сигурност и член 3 от тази Административна спогодба, и
           (ii)   Дирекция „Законодателна политика“, Агенция по приходите на Канада – по прилагането на чл. 6 – 11 от Спогодбата за социална сигурност и член 3 от Административната спогодба;
     (б) за България:
           (i)    Националният осигурителен институт – по всички въпроси с изключение на прилагането на чл. 6 – 11 от Спогодбата за социална сигурност и член 3 от тази Административна спогодба, и
           (ii)   Националната агенция за приходите – по прилагането на чл. 6 – 11 от Спогодбата за социална сигурност и член 3 от Административната спогодба.
2. Агенциите за връзка ще имат за цел да улесняват прилагането на Спогодбата за социална сигурност и да осигурят предприемането на необходимите мерки за гарантиране на ефективност и улеснение в административно отношение.
Член 3
Покритие за наети и самостоятелно заети лица
1. В случаите по чл. 6(б), чл. 7, чл. 8 и чл. 11 от Спогодбата за социална сигурност отговорната агенция за връзка, чието законодателство е приложимо, ще издаде при поискване удостоверение с определен срок, удостоверяващо по отношение на съответната работа, че наетото лице и неговият работодател или самостоятелно заетото лице са подчинени на това законодателство. Съответното наето лице и неговият работодател или самостоятелно заетото лице и агенцията за връзка ще получат от издаващата агенция за връзка копие от удостоверението.
2. Удостоверение, определящо приложимото законодателство, се издава за всеки отделен период на изпращане. Общият период на изпращане може да надвишава 60 месеца само чрез прилагане на чл. 7 от Спогодбата за социална сигурност.
3. Агенцията за връзка, издаваща удостоверение, определящо приложимото законодателство, изпраща копие на Агенцията за връзка на другата Страна.
Член 4
Обработка на заявления
1. Когато дадена агенция за връзка получи молба за пенсия по законодателството, прилагано от другата агенция за връзка, тя незабавно изпраща молбата на другата агенция и посочва датата, на която я е получила.
2. Заедно с молбата агенцията за връзка изпраща всички налични при нея документи, които биха могли да са необходими на другата агенция за връзка, за да установи правото на заявителя на пенсията.
3. Агенцията за връзка удостоверява личната информация за лицето, съдържаща се в молбата, и потвърждава, че информацията е подкрепена с документални доказателства. След като агенцията за връзка изпрати удостоверения формуляр на другата агенция за връзка, тя е освободена от изпращането на документални доказателства. Агенциите за връзка се договарят взаимно за вида информация, към която е приложим този параграф.
4. Агенцията за връзка предоставя, доколкото й е разрешено от закона, на другата агенция за връзка наличната медицинска информация и документация относно инвалидността на заявителя или получателя.
5. В допълнение към молбата и документацията по параграфи 1, 2, 3 и 4 агенцията за връзка, започваща процедурата, изпраща на другата агенция за връзка формуляр за връзка, посочващ по-конкретно осигурителните периоди по прилаганото от нея законодателство.
6. Агенцията за връзка, отговорна за произнасянето по молбата, определя допустимостта на заявителя и уведомява него и другата агенция за връзка за решението си да отпусне пенсията. Това уведомление включва информация за размера на пенсията, начина на изплащането й, ефективната дата на плащане, както и всички плащания с обратна сила, които биха могли да бъдат предоставени.
7. Агенцията за връзка, отговорна за произнасянето по молбата, уведомява другата агенция за връзка и заявителя за решението си да откаже отпускането на пенсия, като посочва основанията за това, правото на заявителя да обжалва и описва как може да упражни това право.
Член 5
Медицински прегледи
1. Ако медицински преглед се изисква от агенция за връзка за заявител или право­имащо лице, пребиваващо на територията на държавата, където се намира другата агенция за връзка, тази агенция за връзка по искане на първата агенция за връзка урежда този преглед в съответствие с правилата, прилагани от агенцията за връзка, организираща прегледа. Агенцията за връзка, искаща медицинския преглед, заплаща за него.
2. При получаване на подробен годишен отчет за направените разходи, който следва да бъде издаден до 1 януари всяка година, всяка агенция за връзка възстановява на другата агенция за връзка до 31 март на същата година дължимите суми в резултат на прилагането на разпоредбите на параграф1.
3. Агенция за връзка може да откаже да уреди допълнителни медицински прегледи, ако другата агенция за връзка не спазва разпоредбите на параграф 2.
Член 6
Обмен на статистическа информация
Компетентните институции обменят ежегодно статистическа информация относно плащанията, които всяка от тях е извършила по Спогодбата за социална сигурност. Тази статистическа информация включва данни за броя на получателите и общия размер на изплатените пенсии по видове пенсии.
Член 7
Формуляри и подробни процедури
1. Агенциите за връзка определят взаимно формулярите и подробните процедури, необходими за прилагането на Спогодбата за социална сигурност и на тази Административна спогодба.
2. Всяка агенция за връзка може да откаже да приеме или да предостави информация на другата агенция за връзка, ако последната не изисква или не предоставя информация чрез взаимно одобрените формуляри.
Член 8
Влизане в сила
Тази Административна спогодба ще влезе в сила от датата на влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност и ще прекрати действието си едновременно с прекратяване действието на Спогодбата за социална сигурност.
В потвърждение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени от техните правителства, подписаха тази Административна спогодба.
Изготвена в два екземпляра в Отава на 5 октомври 2012 г. на български, английски и френски език, като всички текстове имат еднаква сила.

За правителството на
За правителството на
Република България:
Канада:
Тотю Младенов,
Даян Финли,
министър на труда
министър на
и социалната
човешките
политика
ресурси и развитие
 
на уменията

2934