Министерски съвет
брой: 37, от дата 29.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.50


Постановление № 98 от 25 април 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г. и бр. 48 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. На длъжност, за която по длъжностно разписание се изисква висше офицерско звание, може да се назначава офицер, притежаващ офицерско звание с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност и в звание;
2. притежава необходимото образование, образователно-квалификационна степен и квалификация;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 23 април 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
2910