Министерски съвет
брой: 33, от дата 11.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 77 от 4 април 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77  ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 84 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „и подпомагат младежките дейности“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална правоспособност и квалификация съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри;“.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Спортните федерации упражняват правата по чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта след получаване на спортна лицензия.
(2) Спортните федерации приемат правила за категоризация на членуващите в тях спортни клубове по чл. 17, ал. 2, т. 1, буква „б“ от Закона за физическото възпитание и спорта и извършват ежегодно категоризация по следните критерии:
1. картотекирани спортисти по възрастови групи;
2. участници в проявите от Държавния спортен календар;
3. спечелили медали и призови места от държавни първенства;
4. спортисти от клуба, включени в националните отбори за съответната възрастова група;
5. спечелени медали и призови места от олимпийски игри, световни първенства и европейски първенства за съответната възрастова група;
6. наети спортно-педагогически кадри;
7. предлагани спортни услуги;
8. други критерии, определени от федерациите съобразно спецификата на спорта.
(3) За всеки от критериите по ал. 2 спортните федерации определят конкретни показатели и тяхното процентно съотношение съобразно спецификата на спорта по ред, определен от министъра на младежта и спорта.
(4) Критериите по ал. 2 могат да се прилагат и от многоспортовите федерации по чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта съобразно спецификата на спортната им дейност.“
§ 5. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на младежта и спорта:
1. отказва издаване или подновяване на лицензия на спортна организация в случаите по чл. 17а, ал. 3 и чл. 17б, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. отнема спортна лицензия на спортна организация в случаите по чл. 17в от Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Спортните федерации по чл. 14, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта в 6-месечен срок от получаването на лицензията предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилници за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти, с които се уреждат придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите.“
§ 7. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 7:
„7. физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности и за деца в риск.“
§ 8. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави  членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.“
§ 9. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Картотекирането се извършва от спортната федерация по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права чрез:
1. подадено писмено заявление или сключен договор за спортна подготовка и развитие  за спортистите аматьори;
2. договор срещу възнаграждение  за професионалните спортисти.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Спортистите аматьори могат да сключват договор за спортна подготовка и развитие за срока на картотекиране. Договорът трябва да включва клаузи относно:
1. размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за състезателя за срока на договора, касаещи неговата спортна подготовка и развитие;
2. застраховката и медицинското осигуряване на спортиста;
3. условията и реда за прекратяване на договора, включително при преотстъпване или трансфер;
4. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
(3) Спортистите аматьори на възраст под 18 години могат да сключват договори за спортна подготовка и развитие при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.“
§ 11. В чл. 19, ал. 1 се създава изречение второ:
„Прехвърлянето се извършва при спазване изискванията на чл. 18, ал. 1.“
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Спортните федерации приемат правилник за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, съобразен с националното законодателство и с изискванията на международната спортна организация, в която федерацията членува.
(2) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен регистър на спортната федерация.“
§ 13. В чл. 21 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Квалификацията и правоспособността на спортните съдии се придобива чрез обучение по методика, утвърдена от съответната лицензирана спортна федерация, и чрез полагане на изпит пред нея. Федерацията определя статута на съдиите при спазване изискванията на съответната международна спортна организация.“
§ 15. В чл. 24 след думата „вписването“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 16. В чл. 26, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава нова ал. 2:
„(2) Организирането и провеждането на учебния час, определен за провеждане на спортни дейности и на открито в училищата, се осъществява от лица със завършено висше образование и с придобита професионална квалификация „учител по физическо възпитание“ и/или „треньор“ по съответния вид спорт.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „физически упражнения и спорт на учениците с увреждания“ се заменят с „адаптирани физически упражнения и спорт за ученици със специални образователни потребности“.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 18. В чл. 34в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречения второ и трето се заличават.
2. В ал. 2, т. 10 след думата „среда“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Промяната на финансиращия орган на общински спортни училища в държавни спортни училища се извършва със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на младежта и спорта. Предложението съдържа:
1. мотиви за необходимостта от промяна на финансиращия орган;
2. решение на общинския съвет, в което да е посочена дата, от която се иска промяна на финансиращия орган на училището;
3. становище на регионалния инспекторат по образованието;
4. наименование и адрес на спортното училище;
5. вид на училището, степен на образование, форми на обучение, професии;
6. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове и видове спорт;
7. информация за спортните успехи на учениците през последните 4 години;
8. поименна справка за учениците, включени в националните отбори на страната през последните 4 години;
9. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището;
10. акт за собственост и/или договор за ползване на базата;
11. предложение за съхранение на задължителната документация при промяната на финансиращия орган.
(6) Предложението по ал. 5 се изготвя за училища с брой на учениците не по-малък от 350 за всяка от последните четири години, предхождащи предложението, и минимум 15 на сто от тях трябва да са включени в националните отбори на страната.
(7) Документите по ал. 5 се представят с придружително писмо от кмета на съответната община до министъра на младежта и спорта.“
§ 19. В чл. 34г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) В срок до 1 октомври директорите на държавните спортни училища съгласуват с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 20. Член 34д се изменя така:
„Чл. 34д. (1) Учебните програми по спортна подготовка в спортните училища се утвърждават от министъра на образованието и науката по предложение и след съгласуване с министъра на младежта и спорта.
(2) Учебните програми по професии, включени в списък на професиите за професионално образование и обучение  професионално направление „спорт“, се утвърждават от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта.“
§ 21. В чл. 34е ал. 3 се изменя така:
„(3) Учебната и производствената практика на учениците от спортните училища се осъществява съгласно учебния план и се реализира в спортния клуб, с който е сключен договор, по ред, определен от министъра на младежта и спорта.“
§ 22. В чл. 41, ал. 1 думите „спорта за всички“ се заменят с „физическото възпитание, спорта“.
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „спорт за всички“ се заменят с „физическо възпитание и спорт“.
2. В ал. 2 думите „спорта за всички“ се заменят с „физическото възпитание, спорта“.
§ 24. В чл. 43, ал. 3, изречение второ думите „и се лицензира при условията на чл. 17“ се заменят със „съгласно чл. 15“.
§ 25. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на младежта и спорта утвърждава програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри след съгласуване с Българския олимпийски комитет и с лицензираните спортни организации.“
§ 26. В глава девета, в наименованието на раздел ІІ думите „за ползване“ се заличават.
§ 27. В чл. 71 думите „за ползване“ се заличават.
§ 28. В чл. 72, в основния текст думите „за ползване“ се заличават.
§ 29. В чл. 95, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Ръководителите на ведомства, областните управители или кметовете на общини могат да определят спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка по чл. 75, които да се предоставят за безвъзмездно ползване на лицензирани спортни организации на хора с увреждания или на спортни клубове, членуващи в тях.“
2. Точки 1 и 2 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В 6-месечен срок от влизането в сила на правилника спортните федерации, притежаващи лицензия, предлагат за утвърждаване от министъра на младежта и спорта правилници за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти.
§ 31. Навсякъде в правилника:
1. Думите „спортисти професионалисти“, „спортистите професионалисти“ и „спортиста професионалист“ се заменят съответно с „професионални спортисти“, „професионалните спортисти“ и „професионалния спортист“.
2. Думите „Министерството на физическото възпитание и спорта“, „министърът на физическото възпитание и спорта“ и „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят съответно с „Министерството на младежта и спорта“, „министърът на младежта и спорта“ и „министъра на младежта и спорта“.
3. Думите „Министерството на образованието, младежта и науката“, „министърът на образованието, младежта и науката“ и „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят съответно с „Министерството на образованието и науката“, „министърът на образованието и науката“ и „министъра на образованието и науката“.
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:  Галина Маринска
2425