Централна избирателна комисия
брой: 29, от дата 30.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 29-ЕП от 29 март 2014г.
относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. с номера от 1 до 95, приложени към това решение и представляващи неразделна част от него.
Председател: Ивилина Алексиева
Секретар: Севинч Солакова

ВИЖ Приложенията

 
 
2229