Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите
брой: 32, от дата 8.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тези общи изисквания се регламентират минималните изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри с игрални автомати са длъжни да спазват тези общи изисквания, включително и при изготвянето на съответните изисквания, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел II
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията
Чл. 3. Игралната зала е обособено помещение със самостоятелен вход, в което се организират хазартни игри с игрални автомати. Адресът на игралната зала трябва да е вписан в удостоверението за издаден лиценз на организатора на хазартни игри с игрални автомати като обект, в който се организират игрите.
Чл. 4. В игралната зала могат да се извършват помощни и спомагателни дейности при спазване на нормативно установените изисквания за съответната дейност.
Чл. 5. (1) Игралната зала трябва да има обособен вход за посетители, на който да е монтирана табела, съдържаща информация за наименованието на организатора на хазартните игри, наименованието на обекта – „Игрална зала за хазартни игри“, както и търговското наименование на игралната зала, когато има такова. Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“.
(2) На информационното табло по чл. 45, ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа на игралната зала, трябва да са посочени данни за контакт – адрес на интернет страницата, електронна поща и телефон на ДКХ.
(3) Когато игралната зала има повече от един вход, от който може да се осъществи достъп на посетители, изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки един от тези входове.
Чл. 6. Когато входовете за посетители на игралната зала представляват главни входове на игралната зала по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), всеки един от тях трябва да отговаря на изискването на чл. 44, ал. 1 ЗХ.
Чл. 7. Помещението на игралната зала, в което се организират хазартните игри, трябва да е с площ, която да осигури разполагането на игралните автомати в съответствие с изискването за минимална площ по чл. 68, ал. 2 ЗХ.
Раздел III
Ремонт на игрално оборудване
Чл. 8. (1) При ремонт на игрално оборудване се попълва сервизен протокол между сервизния техник на производителя или вносителя и организатора.
(2) Организаторът съхранява в игралната зала екземпляра на сервизния протокол и при поискване от страна на длъжностни лица на ДКХ с контролни функции го предоставя.
Раздел ІV
Техническо оборудване за контрол
Чл. 9. (1) Всяка игрална зала трябва да бъде снабдена с техническо оборудване за контрол, като минимално задължително условие е поставянето на видеокамери.
(2) Зоните на видимост на видеокамерите трябва да обхващат всички входове на игралната зала и всички игрални автомати в нея.
(3) Записите от видеокамерите се съхраняват от организаторите най-малко 72 часа. В случай на възникнал спор, свързан с организираните в игралната зала хазартни игри с игрални автомати, записите се съхраняват до приключване на проверката от контролните органи на ДКХ.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, са приети на заседание на ДКХ на 18.03.2014 г. с протокол № 000030-1693 на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: Огнемир Митев
2223