Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите
брой: 32, от дата 8.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи игрални условия и правила се регламентират минималните изисквания, които се спазват при организирането на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
Чл. 2. Организаторите на хазартни игри с игрални автомати са длъжни да спазват тези общи игрални условия и правила, включително и при изготвяне на съответните условия и правила, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Общи игрални условия
Чл. 3. В игралната зала се поставят на видно място:
1. удостоверението за издаден лиценз – копие или оригинал, както и
2. утвърдените игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 4. (1) В игралната зала се експлоатират игрални автомати, които съответстват по брой, наименование и други индивидуализиращи белези на вписаните в издаденото на организатора удостоверение за издаден лиценз и се инсталират за експлоатация или се деинсталират във/от залата в срок до 7 дни след получаването на това удостоверение.
(2) След модификация, конвертиране или рециклиране на игралния автомат е необходимо да бъде поставена допълнителна табела с информация за годината и за лицето, извършило модификацията, конвертирането или рециклирането.
(3) Организаторът на хазартни игри е длъжен постоянно да следи за техническата изправност на игралните автомати, както и за това същите да не са източник на физически, електрически или механични опасности за здравето и живота на играчите.
Чл. 5. (1) Системата за управление на игралните автомати, съдържаща програмните носители, се монтира в защитена част от кабинета (кутията), така че да позволява запечатване.
(2) Устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) трябва непрекъснато да съхраняват информация за общо въведени и общо изплатени кредити, включително при внезапно изключване на игралния автомат независимо от причината.
(3) При включено захранване игралните автомати трябва да осигуряват звукова и/или светлинна сигнализация в следните случаи:
1. отваряне на врата на кабинета на игралния автомат;
2. спечелване на премия джакпот или друга печалба.
Чл. 6. (1) При поискване от длъжностни лица на ДКХ с контролни функции следва да се осигури достъп до данните за проведените игри на игралния автомат.
(2) Управителят на игралната зала съхранява външни принадлежности към игралното оборудване (ключове и др.) и при извършване на проверка от длъжностни лица на ДКХ с контролни функции ги предоставя за осигуряване на достъп до устройствата за текущ контрол.
Чл. 7. (1) Игралните автомати могат да се свързват помежду си за постигане на премия джакпот.
(2) Всяка джакпот система трябва да има трайно закрепена табела, съдържаща четлива оригинална маркировка за наименование, тип, версия, производствен номер и производител. В случаите, когато в софтуера на игрален автомат е инкорпориран софтуерен модул, извършващ отчисления на предвидения процент за премия джакпот и в удостоверението за издаден лиценз на организатора този автомат е вписан като изпълняващ функциите на мастерсървър за джакпот системата, то за оригинална маркировка се приема тази на автомата – мастерсървър.
(3) Джакпот системите се инсталират в игралната зала или се деинсталират в срока по чл. 4, ал. 1.
(4) Размерът на отчисленията и условията за изплащане на джакпота се посочват в игралните условия и правила, утвърдени от ДКХ на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(5) Джакпот системи могат да се свързват в електронна мрежа между две и повече игрални зали.
Чл. 8. (1) Джакпотът не може да остава в полза на организатора, освен в случаите на прекратяване на лиценза по чл. 35 ЗХ. Натрупаните отчисления за премия джакпот на деинсталирана система се разпределят като парични печалби – посредством турнири, допълнителни (бонус) игри или по друг начин, посочен в игралните условия и правила, утвърдени от ДКХ.
(2) При инсталиране или деинсталиране на джакпот система се съставя протокол (сервизен), подписан от организатора или служителите в игралната зала и лицето, извършило инсталирането/деинсталирането. Протоколът се представя при поискване от длъжностните лица от ДКХ с контролни функции, извършващи проверката.
(3) Свързването на игралните автомати в джакпот система трябва да позволява извършването на проверка от контролните органи, както и достъп до устройството за формиране на джакпот с цел неговата идентификация.
Чл. 9. (1) За осигуряване спазването на изискванията при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игралната зала следва да присъстват следните служители на организатора:
1. управител на игралната зала, който осъществява контрол и е отговорен за:
а) законосъобразното провеждане на игрите;
б) правилното функциониране на игралното оборудване;
в) охраната, спазването на вътрешния ред в залата и действията на крупието;
г) решаването на възникнали спорове в хода на провеждането на игрите при определяне или изплащане на печалбите;
д) недопускането на лица, чието присъствие е забранено от ЗХ;
е) удостоверяването и изплащането на печалби;
ж) други задължения съгласно тези правила и утвърдената от организатора длъжностна характеристика;
2. крупие, което е отговорно за:
а) задействането на игрално оборудване, което е пригодено да се задейства от крупие;
б) съхраняването и отчитането на получените суми за залози;
в) установяването на печелившата комбинация и съответния размер на печалбата;
г) отчитането и изплащането на печалби;
д) недопускането на лица, чието присъствие е забранено от ЗХ.
(2) В случаите на отсъствие на управителя на игралната зала неговите функции се изпълняват от служител, който е изрично писмено оправомощен от организатора.
Чл. 10. В игралната зала организаторът на хазартни игри е длъжен да поддържа касова наличност, представляваща парична сума в размер на не по-малко от 1000 лв., която служи за изплащане на печалбите от организираните хазартни игри. Размерът на минималната касовата наличност се определя съобразно броя на игралните автомати и възможностите за спечелване на премия джакпот в условията и правилата на организатора, утвърдени от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Размерът на минималната утвърдена касова наличност трябва да позволява изплащане на всяка спечелена сума в размер до 1000 лв. след приключване на играта. Служителите в игралната зала трябва да имат непрекъснат достъп до касовата наличност и при поискване от длъжностните лица на ДКХ с контролни функции да я предоставят за проверка.
Раздел ІІІ
Общи правила
Чл. 11. (1) Участието в игрите с игрални автомати се извършва чрез залози в български левове и в евро.
(2) Извършването на залозите за участие в хазартните игри с игрални автомати се осъществява чрез монети, предварително закупени жетони, магнитни карти, други удостоверителни знаци, чрез заплащане в брой и/или с платежни карти.
Чл. 12. (1) Печалбите, реализирани при игрите с игрални автомати, се изплащат в брой след приключване на съответната игра за суми до утвърдената минимална касова наличност, но не повече от 5000 лв.
(2) Изплащането на паричните и предметните печалби на стойност над утвърдената минимална касова наличност се извършва в срок до три дни след датата, на която е спечелена печалбата. За удостоверяване правото да бъде получена печалбата управителят на игралната зала издава документ, удостоверяващ размера на печалбата, игралното съоръжение, на което е спечелена, трите имена на лицето, спечелило печалбата, и датата, на която е спечелена.
Чл. 13. (1) Изплащането на печалби:
1. до 5000 лв. се допуска в брой;
2. над 5000 лв. се извършва задължително по банков път.
(2) При поискване служител от игралната зала е длъжен да издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба. Вторият екземпляр на документа остава за съхранение и контрол в игралната зала и се представя на длъжностните лица от ДКХ.
Чл. 14. При прекъсване на електрическото захранване на игралния автомат по време на игра се изплаща сумата на натрупания кредит до момента съгласно показанията на устройството за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) след възстановяване на електрическото захранване.
Чл. 15. (1) Спорове, възникнали при или по повод на провеждане и участие в игра, между участник и персонала, отговорен за провеждането й, се решават от управителя на залата веднага след възникване на спора.
(2) Когато възникналият спор не се разреши от управителя на залата, задължително се изготвя протокол, в който се вписват:
1. адрес на игралната зала и данни за организатора;
2. предмет на спора, когато се отнася до провеждане или участие в игра;
3. показания на броячи за въведени кредити и изплатени печалби на съответния игрален автомат;
4. натрупана премия джакпот на системата, към която е включен игралният автомат;
5. индивидуализиращи данни за участника в играта и за управителя на залата;
6. подписи на управителя на игралната зала и участника в играта;
7. дата на съставяне.
(3) В случай че участникът в играта не съдейства или откаже да предостави личните си данни или да подпише протокола по ал. 2, същият се подписва от крупието, чиито имена, точен адрес и ЕГН се вписват в протокола.
(4) В тридневен срок от изготвянето на протокола организаторът на хазартни игри е длъжен да изпрати копие от него до ДКХ.
(5) В срока по ал. 4 участникът, чиито интереси са засегнати при възникналия спор, може да подаде писмено оплакване до ДКХ, като приложи всички относими доказателства. Препис от оплакването се изпраща до организатора на игрите, който в тридневен срок от получаването му е длъжен да изпрати до ДКХ писмени обяснения по случая и заверен препис от протокола по ал. 2.
Раздел ІV
Общи игрални условия и правила за организиране на турнири
Чл. 16. (1) В игралната зала се допуска организирането на турнири на игри с игрални автомати, ако същите са предвидени в условията и правилата на организатора, утвърдени от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Преди провеждане на турнир организаторът уведомява ДКХ за периода на провеждане на турнира и за условията и правилата, при които ще се организира.
(3) Условията и правилата за организиране на турнир се поставят на видно място в игралната зала и съдържат минимум следната информация:
1. цена за допускане до участие;
2. начин на формиране на наградния фонд за участниците;
3. срокове за изплащане на паричните и предметните печалби.
(4) Паричните и предметните награди при турнирите са за сметка на организатора и не могат да се формират от премиите джакпот при игралните автомати освен в случаите по чл. 8, ал. 1.
Раздел V
Общи игрални условия и правила за организиране на допълнителни (бонус) игри
Чл. 17. (1) Организирането на допълнителни (бонус) игри в игралните зали се извършва само ако такива са предвидени в утвърдените от ДКХ условия и правила на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Преди провеждане на всяка допълнителна (бонус) игра организаторът уведомява ДКХ за периода на провеждане и за условията и правилата, при които ще се организира.
(3) Условията и правилата за организиране на допълнителна (бонус) игра се поставят на видно място в игралната зала и съдържат минимум следната информация:
1. условия за участие;
2. видове и размери на паричните и/или предметните награди;
3. условия за спечелване на обявените парични и/или предметни награди;
4. начин на обявяване на резултата от играта.
(4) Паричните и предметните награди при допълнителните (бонус) игри са за сметка на организатора и не могат да се формират от премиите джакпот при игралните автомати освен в случаите по чл. 8, ал. 1.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати са приети на заседание на ДКХ на 18.03.2014 г. с протокол № 000030-1693 на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: Огнемир Митев
2222