Министерство на труда и социалната политика
брой: 30, от дата 1.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.58


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 327, ал. 2 КТ“ се добавя „или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чрез Интернет“ се заменят с „по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис“.
2. В ал. 2 думите „чрез Интернет“ се заменят с „по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в „Държавен вестник“ в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция „Инспекция по труда“:
1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;
2. в седемдневен срок от деня, в който задължителното предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 4 КТ.“
§ 4. В чл. 5б, т. 4, буква „в“ накрая се пос­тавя запетая и се добавя „когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ“.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 в т. 8 „Основание на договора“ от Указанията за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ“ се заменят с „02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ“.
2. След думите „15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ“ се пос­тавя точка и запетая и се добавя на нов ред „16 – трудов договор по чл. 233б КТ“.
§ 7. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4 се отменя.
§ 8. Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2

 Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ
1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване на редовни данни; 2 – за заличаване на подадено преди това уведомление.
2. Тип на документа – попълва се:
0 – когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване преди 1.01.2003 г.
1 – когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване след 1.01.2003 г.
3 – когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
– за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
– когато се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4. ЕГН, ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП – попълва се за работника/служителя, на който се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
5. Име, презиме, фамилия – попълва се за работника/служителя, на който се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
6. Основание – попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото правоотношение:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор по чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.
Забележка. За трудовите договори, сключени със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07), при прекратяване се попълва 01.
7. Дата на сключване – попълва се (ддммгггг) датата на сключване на договора.
8. Дата на прекратяване – попълва се (ддммгггг) датата на прекратяване на договора.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За сключените до 30 април 2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от Кодекса на труда работодателите изпращат уведомленията съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата в срок от 7 май до 15 май 2014 г.
§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Хасан Адемов
2151