Министерство на икономиката и енергетиката
брой: 31, от дата 4.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение № 2535 от 21.03.2005 г. на ВАС на РБ – бр. 27 от 2005 г., в сила от 29.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2008 г.)
§ 1. Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение № 2535 от 21.03.2005 г. на ВАС на Република България – бр. 27 от 2005 г., в сила от 29.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2008 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Драгомир Стойнев
2148