Национална здравноосигурителна каса
брой: 30, от дата 1.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.61


Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Раздел I
Условия за сключване на договор за отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 1. (1) За отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (наричани за краткост „ЛП, МИ и ДХ“), НЗОК сключва договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
(2) За сключване на договор по ал. 1 всеки кандидат следва да отговаря на следните условия:
1. да притежава актуално разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ;
2. ръководителят на аптеката, вписан в разрешението по т. 1, да е магистър-фармацевт;
3. да не е обявен в несъстоятелност;
4. да не е в производство по ликвидация (посоченото изискване не се отнася за кандидати, регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци (ЕТ);
5. да е сключил трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти съобразно посоченото от него работно време съгласно Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 109 от 2008 г.);
6. да е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни или да е в процедура по регистрация – за кандидат с разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено не по-рано от 1 година от датата на подавaне на заявлениe за сключване на договор с НЗОК;
7. да притежава актуална лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в случай че желае да отпуска по договор с НЗОК лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
8. на кандидата да не е наложена по предходен договор с НЗОК санкция „прекратяване на договор“, влязла в сила през последните 6 месеца, предхождащи подаването на заявлението за сключване на договор.
Чл. 2. (1) Кандидатът – притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, сключва договор по чл. 1, ал. 1 с НЗОК чрез директора на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия e разкрита аптеката.
(2) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти е разкрил повече от една аптека на територията на една РЗОК, договор по чл. 1, ал. 1 се сключва за всяка една от аптеките.
(3) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти е разкрил аптеки на територията на различни РЗОК, договор по чл. 1, ал. 1 се сключва за всяка аптека чрез директора на съответната РЗОК, на чиято територия се намира аптеката.
Чл. 3. За сключване на договор по чл. 1, ал. 1 кандидатът подава до директора на РЗОК заявление по образец съгласно приложение № 1, в което вписват данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от търговския регистър. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. дoкумент за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества – в случаите, когато аптеката ще отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества – заверен от кандидата препис;
4. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката – в случаите, когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
5. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис;
6. удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС – заверен от кандидата препис;
7. документ, удостоверяващ вписване в регистъра на администраторите на лични данни по Закона за защита на личните данни, или заявление за вписване в регистъра на администраторите на лични данни – за кандидат в процедура по вписване с разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено не по-рано от 1 година от датата на подаване на заявление за сключване на договор с НЗОК – заверен от кандидата препис.
Чл. 4. (1) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и в 14-дневен срок сключва договор по образец съгласно приложение № 3.
(2) При непълнота и/или неточност в подадените документи директорът на РЗОК писмено уведомява кандидата за това обстоятелство и определя 14-дневен срок за отстраняването й/им. В тези случаи срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на непълнотата и/или неточността.
Чл. 5. (1) Предмет на договор, сключен при тези условия и ред, могат да бъдат всички или някои от следните позиции:
1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, съдържащи наркотични и упойващи вещества;
2. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4);
3. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, невключени в т. 1 и 2;
4. диетични храни за специални медицински цели;
5. медицински изделия за стомирани болни;
6. медицински изделия – глюкомери и тест-ленти.
(2) Договорът се подписва от притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и от ръководителя на аптеката.
Раздел II
Основания и ред за издаване на отказ от сключване на договор за отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 6. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор, когато:
1. кандидатът не отговаря на условията по чл. 1, ал. 2;
2. не са представени някои от изискуемите документи по чл. 3, подадените документи не удостоверяват обстоятелствата по чл. 1, ал. 2 или нередовностите не са отстранени от заявителя в определения срок по чл. 4, ал. 2.
(2) Директорът на РЗОК издава мотивиран отказ за сключване на договор за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и/или ДХ.
(3) Отказът се връчва на кандидата или му се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 7 дни от издаването му.
Раздел III
Ред за обявяване на процедура по сключване на договори за отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 7. За обявяване на процедура по сключване на договори за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХ директорът на РЗОК:
1. публикува на интернет страницата на НЗОК и в регионално печатно издание покана за участие в договарянето към притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на територията на РЗОК, в която посочва:
а) необходимите документи за сключване на договор с НЗОК и информация за мястото и срока за получаване на образец от комплек­та документи;
б) място и срок на подаване на документите;
в) срок за разглеждане на документите и сключване на договори;
г) средства за комуникация и длъжностно лице за контакти в РЗОК;
2. поставя на видно място в сградата на РЗОК поканата по т. 1;
3. поставя на видно място в сградата на РЗОК график за подписване на договорите за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 8. (1) След изтичане на сроковете по чл. 7, т. 1 директорът на РЗОК сключва договор с кандидат – притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, при условие че кандидатът отговаря на условията по чл. 1, ал. 2 и е представил всички изискуеми документи по чл. 3.
(2) От момента на сключване на договора по ал. 1 НЗОК придобива качеството възложител, а кандидатът – изпълнител. Възложителят и изпълнителят са длъжни да спазват изискванията, установени в раздели IV, V, VI и VII.
Раздел IV
Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в изпълнение на договор с НЗОК
Чл. 9. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ се извършва само в аптеката от магистър-фармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП – предмет на договора с НЗОК, при спазване разпоредбите на ЗЛПХМ, Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Наредба № 28) и указанията на НЗОК, които се изготвят съвместно с БФС.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска МИ и ДХ съгласно списъци на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 10. (1) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на приносителя и „Рецептурна бланка“ – МЗ – НЗОК № 5, или „Рецептурна бланка“ – МЗ – НЗОК № 5А, на която са предписани лекарствените продукти (респ. медицинските изделия/диетичните храни за специални медицински цели), наричана за краткост „рецепта“.
(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и заверена от РЗОК „Рецептурна книжка на хронично болния“.
(3) Отпускането на ЛП, предписан с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:
1. документите по ал. 1 и 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и заверен от РЗОК, на територията на която е актуалният избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на здравноосигуреното лице (ЗОЛ);
3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява рецепти, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, отпускани по протокол, само в случай че аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен избор на ОПЛ.
(5) В случаите, когато лицето е осъществило временен избор на ОПЛ (за срок от 1 до 5 месеца) на територията на друга област, изпълнителят отпуска ЛП от група ІА при изпълнение на следните условия:
1. протоколът е презаверен в съответната РЗОК, на чиято територия е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар;
2. аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар.
(6) Изпълнителят има право да изпълнява рецепти, с които са предписани ЛП, съдържащи наркотични и упойващи вещества, само в случай че аптеката се намира на територията на областта по местоиздаване на рецептата.
(7) Извън случаите по ал. 4, 5 и 6 изпълнителят изпълнява рецепти, с които са предписани ЛП, МИ и ДХ, вкл. и за остри и хронични заболявания, без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на лекарствените продукти или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 11. (1) Лекарствените продукти, МИ и ДХ се отпускат на:
1. лица с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 ПЗРЗЗО;
3. лица, за които се прилага законодателството на Република България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване съобразно материалния и персоналния им обхват.
(2) Магистър-фармацевтът извършва проверка на интернет страницата на НАП на здравноосигурителния статус на лицата по ал. 1, т. 1. На лица, за които е посочено, че са с прекъснати здравноосигурителни права, се отпускат предписаните ЛП, МИ и ДХ само в случай че представят документ – удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски/възстановени здравноосигурителни права, издадено от НАП, придружен с копие на съответния документ.
(3) След като се убеди във верността на копието по ал. 2, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(4) Разпечатка на справка от интернет страницата на НАП се прави задължително в случаите, когато софтуерът, с който работят аптеките, изведе предупредително съобщение за съществуващи непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето. Същата се заверява с подпис и печат от ръководителя на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата по ал. 1, т. 2 представят на магистър-фармацевта един от следните документи: Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружено с копие на съответния документ.
(6) След като се убеди във верността на копието по ал. 5, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 12. (1) Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й в следните случаи:
1. когато лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХ, не е здравноосигурено или е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на рецептата;
2. ако не отговаря на изискванията, посочени в чл. 9, ал. 2 и 3;
3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХ;
5. не се представя заверена в РЗОК „Рецептурна книжка за лечение на хронично болния“ или документи по чл. 10;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и МКБ-кодове;
7. когато на ЗОЛ за един и същ период на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по дентална медицина и/или от лекар-специалист повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти;
8. когато на ЗОЛ за един и същ период на лечение са предписани едновременно ЛП от група ІА и други за лечение на същото заболяване;
9. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, са предписани ЛП, МИ и ДХ;
11. когато за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
12. когато лицето не представи документ по чл. 11, ал. 2 или 5.
(2) Издадена и изпълнена рецепта по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна книжка на хронично болния“, заверени от РЗОК в противоречие на изискванията, се изпълнява и ЛП се заплащат напълно или частично на изпълнителя.
Раздел V
Права и задължения на възложителя по договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 13. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (Наредба № 10). Изискванията към софтуера, обработващ рецептурните бланки, се определят съвместно от представителите на НЗОК и на БФС по смисъла на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
(2) При промени в приложение № 1 на ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер във формат, определен от НЗОК, данните в които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХ се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди влизането им в сила.
(5) В случаите, когато НЗОК не е изпълнила задължението си по предходните алинеи, изпълнителят не носи отговорност.
Чл. 14. (1) Възложителят се задължава да заплати дължимите суми за отпуснатите и отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ при условията и по реда на Наредба № 10, тези условия и сключения договор.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, данни, които е получил при или по повод изпълнение на договора, относно извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, конкретни данни относно количества и видове на отпусканите в изпълнение на договора ЛП, МИ и ДХ от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път, по посочената в договора банкова сметка, дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които не са в резултат на извършено нарушение на договора, възложителят съставя протокол за неоснователно получени суми, в който посочва размера на сумите, обстоятелствата, свързани с извършеното плащане, вкл. датата, на която е извършено плащането. Въз основа на съставения протокол директорът на РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми. Поканата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на поканата по ал. 4 да заплати доброволно сумата/те, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора или се събират по съответния ред. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на неоснователно получени суми от изпълнителя може да има както в рамките на извършван контрол по раздел VII, така и извън него. В случаите на извършван контрол лицата по чл. 23 съставят освен констативен протокол по чл. 25, ал. 1 и протокол за неоснователно получени суми.
Чл. 15. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения договор при условията и по реда на раздел VII.
Раздел VI
Права и задължения на изпълнителя по договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 16. (1) Изпълнителят се задължава да осигурява ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) При липса или недостатъчно налично количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпълнителят се задължава да го достави/осигури не по-късно от 24 часа считано от момента на постъпване на рецептурната бланка. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.
(3) При невъзможност за доставка на ЛП, МИ или ДХ от търговец на едро изпълнителят не носи отговорност. Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства.
(4) При забава на плащанията от страна на възложителя изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2.
Чл. 17. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване на договора при спазване на изискванията на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28. Работното време се обявява на видно място на входа на аптеката. През цялото работно време се отпускат ЛП, МИ и ДХ.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за повече от 30 дни в рамките на една календарна година поради отсъствие на ръководителя й.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно място задължително се поставя уведомление за срока, в който няма да се изпълняват рецепти – образци МЗ-НЗОК № 5 и № 5А, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият може да се замества от магистър-фармацевт, включен в списъка на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период над 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт в срокове и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да работи в повече от една аптека.
Чл. 18. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи за настъпили промени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък и цените на лекарствените продукти на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на НЗОК;
2. да следи за настъпили промени в информацията по чл. 13;
3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание § 6 от ПЗР на Наредба № 4;
б) указанията, издадени на основание Наредба № 10;
в) указанията, издадени на основание чл. 9, ал. 2;
г) Правилата за добра фармацевтична практика и Указанията на БФС за прилагане изискванията на ДФП, ефективно въвеждане на стандартите за обслужване и правилата за оценка на съответствието им с нея;
4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/ приносителя на рецептата доплащане, надвишаващо максималната стойност, която доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от възложителя съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт;
5. да не извършва необосновани откази, а в случаите по чл. 16, ал. 2 – да достави и отпуска ЛП, МИ и ДХ;
6. да съдейства на лицата по чл. 23 и да им предоставя достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката;
в) всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/ или отпускат ЛП, МИ и ДХ;
7. данните за цените на отпуснатите ЛП, МИ и ДХ и доплащането от ЗОЛ от фискалния бон да съответстват на съответните данни от рецептата.
(2) Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си по договора с възложителя на трети лица.
Чл. 19. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка или други допълнителни материали, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнителят посочва продажната цена върху опаковката на ЛП на обозначено от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).
(3) Изпълнителят отпуска предписаните МИ и ДХ при условията, по реда и по цени съгласно списъците на НЗОК и указанията по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят се задължава да попълва следните данни в рецептурната бланка в момента на отпускане на ЛП:
1. номер и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН /ЛНЧ/ идентификационен номер на получателя, когато е различен от ЗОЛ, на което е изписана рецептата;
3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата магистър-фармацевт и печат на аптеката.
(5) В момента на отпускане на ЛП след попълване на данните по ал. 4 изпълнителят се задължава да я предостави за подпис на приносителя.
(6) Изпълнителят се задължава да попълва всички изискуеми данни в рецептурната книжка.
(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани по протокол, като спазва стриктно утвърдената схема на лечение в протокола.
(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, МИ и ДХ има право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК валидноста на рецептурната книжка към датата на изписване на рецептата и валидността на диагнозите към датата на изписване и отпускане, за които ЗОЛ има право да получава ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава да работи в аптеката със софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК, и сключения договор.
(2) Изпълнителят се задължава да съхранява информацията за движението на ЛП, отпуснати в изпълнение на договора, на електронен носител (архив) за не по-малко от една календарна година. При проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи достъп до информацията по чл. 2 в момента на проверката или при невъзможност в три­дневен срок от извършването й.
Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава да въвежда информацията от рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни на софтуера по чл. 14 в момента на отпускане на ЛП, МИ и ДХ.
(2) Въвеждането на информацията по предходната алинея се извършва само в приемното помещение на аптеката от магистър-фармацевт при спазване на изискванията на Наредба № 4 и Наредба № 28.
(3) Средната продължителност на обработване в изпълнение на договора с НЗОК на една рецепта и отпускане на ЛП, МИ и ДХ по нея е 6 минути, а на протокол е 3 минути. Броят на отчетените рецепти, включително и тези по протоколи, следва да съответства на броя обработени рецепти и протоколи съобразно работното време и броя на магистър-фармацевтите в аптеката, както са декларирани от изпълнителя.
За спазването на изискването по ал. 3 се прилага следната формула:
 
 
БМФ х 60РВ х РД
 
БОПП х СПОП
МБОРП
=
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––     ,
 
 
СПОРОП
 
СПОРОП
 
където:
МБОРП      е   максималният брой на обслужени рецепти за отчетен период от аптека;
БМФ          –  сборът от магистър-фармацевтите, работещи в аптеката (съгласно приложения № 2 и 4 към тези условия и ред), умножени съответно по техния коефициент;
РВ             –  работното време на маг.-фарм., работещ в аптеката, се приема за 8 часа дневно;
РД             –  работните дни на аптеката за периода се приемат за 11 дни;
БОПП        –  броят на обслужени протоколи за отчетен период от аптека;
СПОРОП    –  средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане на продуктите по нея – 6 минути;
СПОП        –  средната продължителност на обработване на протокол – 3 минути.
Забележка. БМФ е сбор от броя на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, умножен съответно по техния коефициент съгласно т. 1, 2 и 3:
1. 1 – магистър-фармацевт, работещ на 8 часа в аптеката;
2. 1 1/2 – магистър-фармацевт, който е ръководител на аптеката и е лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ, съответно – член на управителен орган на лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ;
3. 1/2 – магистър-фармацевт, работещ на 4 часа в аптеката.
(4) В населени места, в които само една аптека е сключила договор за отпускане на ЛП, МИ и ДХ, максималният брой отчетени рецепти може да се завиши с до 30 % по мотивирано писмено искане от аптеката и разрешение на директора на съответната РЗОК за срок до 3 месеца в рамките на една календарна година.
(5) Алинея 4 се прилага в случай, че аптеката е сключила договор за отпускане на всички групи ЛП, МИ и ДХ.
(6) Изпълнените рецепти, извън максимално допустимия брой рецепти за определената аптека, се заплащат от възложителя при спазване на всички останали изисквания относно отпускане на лекарствените продукти.
Чл. 22. Изпълнителят се задължава писмено да уведомява възложителя за промяна в обстоятелства в следните срокове:
1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 ЗЛПХМ;
2. до 10 дни от датата на получаване на разрешението на търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 ЗЛПХМ;
3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества;
б) търговска регистрация;
в) банковата сметка;
г) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ, представен при сключването на настоящия договор;
4. в деня на настъпване на промяна в списъка на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, като се посочва всеки от магистър-фармацевтите на колко часа работи в аптеката; уведомлението може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката или подписано с електронен подпис;
5. в деня на настъпване на промяна в работно време на аптеката или периода, през който аптеката няма да работи; уведомлението може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката или подписано с електронен подпис.
Раздел VII
Условия и ред за контрол по изпълнение на договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 23. Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК.
Чл. 24. (1) Лицата по чл. 23 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на изпълнителя, свързани с изпълнението на договора;
6. контрол на заплащаната от РЗОК и от ЗОЛ стойност на лекарствените продукти.
(2) Извършването на контролната дейност се осъществява по начин, който не затруднява дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 23 при изпълнение на служебните им задължения.
(4) Лицата по чл. 23 имат право на достъп до:
1. документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
2. извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката и техническата възможност на фискалното устройство в аптеката;
3. всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора;
4. трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
5. контрол по изпълнението на чл. 21, ал. 3.
(5) Изпълнителят съхранява в аптеката рецептите и останалата отчетна документация по този договор, както и фактурите за доставка и ги предоставя при поискване на лицата по чл. 23. В случай че посочената документация, с изключение на рецептите за последната една година, не е налична в аптеката, същата се предоставя в срок до три работни дни.
(6) Спазването от страна на изпълнителя на изискванията, установени в чл. 21, ал. 3, 4 и 5, се установява от възложителя на база въведена в интегрираната информационна система на възложителя информация за договорите с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 25. (1) За резултатите от извършената проверка лицата по чл. 23 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в два екземпляра – единият се връчва в деня на приключване на проверката на изпълнителя, а другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и адрес на аптеката; представляващият лицето по чл. 222 ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; № и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място на съставяне, основание за извършване на проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и описание в какво се състоят констатираните нарушения;
4. получените от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръките за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложенията за санкции при констатирани нарушения;
8. срокът за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е необходимо. Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 26. Изпълнителят има право на писмено възражение по направените в протокола по чл. 25 констатации пред директора на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня, следващ деня на получаване на протокола.
Чл. 27. (1) При липса на възражение директорът на РЗОК в 14-дневен срок след изтичане на срока по чл. 26 въз основа на констативния протокол издава заповед за налагане на санкция/и, в която посочва вида и размера й/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните нарушения (при установени такива суми).
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното получаване.
Чл. 28. (1) При постъпване на възражение в срока по чл. 26 възложителят се задължава в 14-дневен срок да уведоми с мотивирано писмо изпълнителя за своето решение, както следва:
1. уважава възраженията на изпълнителя по констатираните нарушения;
2. уважава частично възраженията;
3. отхвърля възражението.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 в срок до два дни след срока по ал. 1 директорът на РЗОК издава заповед за налагане на санкция/и, в която посочва вида и размера й/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните нарушения (при установени такива суми).
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното получаване.
Чл. 29. (1) В 14-дневен срок от получаване на заповедта по чл. 27, ал. 1 или по чл. 28, ал. 2 изпълнителят има право да я оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по административен (до директора на НЗОК чрез директора на РЗОК) или съдебен ред.
(2) При оспорване по административен ред директорът на РЗОК изпраща възражението с цялата преписка на управителя на НЗОК в 3-дневен срок от получаването й. Подаденото възражение спира изпълнението на заповедта на директора на РЗОК.
(3) В двуседмичен срок от получаване на преписката управителят на НЗОК разглежда и се произнася по постъпилото възражение с мотивирано решение, за което уведомява писмено изпълнителя и РЗОК.
Чл. 30. (1) Заповедта на директора на РЗОК по чл. 27, ал. 1 или по чл. 28, ал. 2 не се изпълнява до изтичане на срока за нейното оспорване по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на спора от съответния орган.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 да заплати доброволно сумата/те, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя. Когато няма следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за възстановяването на сумите. В случай че изпълнителят не заплати доброволно сумите, възложителят пристъпва към събирането им по съответния ред.
Раздел VІІІ
Санкции
Чл. 31. Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
Чл. 32. При констатирани няколко нарушения от различен вид се налага съответната по вид санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 33. (1) За констатирани нарушения по изпълнение на този договор директорът на РЗОК налага санкции на изпълнителя, както следва:
1. при нарушение на чл. 9, ал. 1, чл. 17, ал. 3, изречение първо, ал. 5 – прекратяване на договора;
2. при нарушение на чл. 17, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за изпълнителя или свързано с него по смисъла на Търговския закон лице – прекратяване на договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира производство по смяна на ръководителя на аптеката пред компетентните органи в 30-дневен срок от установяване на нарушението и да представи доказателства за това пред РЗОК;
2А. при нарушение на чл. 17, ал. 1, 2, 4, чл. 18, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 22, чл. 24, ал. 4 и 5:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
3. при нарушение на чл. 19, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна цена на повече от 5 опаковки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при установени нарушения в до три рецептурни бланки на чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19, ал. 4 и 5 и чл. 21, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
5. при нарушение на чл. 12, ал. 1, чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 3, изречение второ, чл. 19, ал. 1, 3, 6 и 7 и за установени нарушения по чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19, ал. 4 и 5 и чл. 21, ал. 1 в повече от три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
6. при нарушение на чл. 9, ал. 2 с изключение на случаите по чл. 16, ал. 3 и 4:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
7. при нарушение на чл. 21, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 240 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 480 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 720 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
8. при нарушение на чл. 24, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на договора;
9. за установено наличие или отчитане на рецепти, изпълнени извън аптеката или от аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ, РЗИ и БФС:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване на договора;
10. за установено в аптеката нарушение на реда за обозначаване и блокиране или отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за специални медицински цели с изтекъл срок на годност – финансова неустойка в размер 100 лв. за всяка опаковка;
11. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 4, 5 и 6:
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
12. при нарушение на чл. 21, ал. 3, изречение първо:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 2000 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплатена от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение на този договор, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 34. Получените от изпълнителя суми без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до датата на възстановяването им.
Чл. 35. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на изискванията на НЗОК въз основа на невярно декларирани от изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря на условията, при които е сключен договорът, и това е установено от контролните органи по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се прилагат и при констатирани нарушения по изпълнението на предходния договор между страните за изминал период до една година от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по ал. 2 се определя от договора, действал към момента на извършване на нарушението.
Раздел IX
Действие, изменение и прекратяване на договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 36. Договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, сключен при настоящите условия и ред, е със срок на действие до 31.12.2014 г.
Чл. 37. (1) Възложителят и изпълнителят могат да сключват допълнителни споразумения към договора при промяна в предмета и/или срока му на действие.
(2) Възложителят и изпълнителят сключват допълнителни споразумения при:
1. промяна в нормативната уредба (вкл. в настоящите условия и ред), която не изключва действието му, но е относима към този договор;
2. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2 ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5 ЗЛПХМ;
3. промяна на други параметри на договора, свързани с изпълнението на същия.
Чл. 38. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено споразумение.
Чл. 39. (1) Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при фактическа невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор; в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът се прекратява от датата на уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти на изпълнителя – договорът се прекратява с изтичане срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба, изключваща действието на целия или на част от договора – договорът се прекратява напълно или частично от датата на влизане в сила на съответната промяна или от датата на приключване на съответната нормативно установена процедура, засягаща действието на договора;
4. при промяна на изпълнителя – собственик на аптеката.
(2) При отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява частично, в случай че предметът на договора включва отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 новият собственик на аптеката може да кандидатства за сключване на договор при настоящите условия и ред.
Чл. 40. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма право да сключи нов договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от прекратяване на предходния договор.
Чл. 41. Възложителят прекратява договора с едномесечно писмено предизвестие, когато изпълнителят не представи изискуемите отчетни документи в срока по чл. 17, ал. 2 повече от 3 пъти в рамките на действие на договора.
Чл. 42. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено предизвестие до възложителя – от датата на изтичане на предизвестието.
Чл. 43. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие договора в случай, че възложителят системно не заплаща в срок дължимите по договора суми.
Чл. 44. Прекратяването на договора не освобождава възложителя от задължението да заплати на изпълнителя по представени редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Настоящите условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели са съгласувани от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, определени съответно с Решение № РД-НС-04-115 от 23.09.2013 г. на Надзорния съвет на НЗОК и писмо, изх. № 114 от 20.08.2013 г. на БФС, наш вх. № 17-03-8 от 20.08.2013 г.
Управител: Румяна Тодорова
Приложение № 1
Образец на заявление
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО
ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР. ..........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
ЕИК ................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ….…...............................................……………………………………………….
………………………………………………………………………...................................................................…………………………...,
представлявано от .........................................................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на ………………………….........................................................………………………………………………..
с документ, удостоверяващ представителната власт: ....................................…………………………………..….
………………………………………………………………………………………......................................................................………..
IBAN ...............................................................................................................................................................
BIC ..................................................................................................................................................................
банка (клон) ..................................................................................................................................................
тел./факс № ...................................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ............................/ ...........................,
издадено от ………………………..................................................................……………………………………………………….
Адрес на аптеката: област .........................................................., община ...............................................,
гр./с. ....................................................................., ул. № ………………............................................................,
тел. ............................................................, факс: .........................................................................................,
ръководител на аптеката .............................................. маг.-фарм. ..........................................................
…………………………… ЕГН …………………….......................…, УИН …......................................…..…………………………..
Адрес за кореспонденция: ...............................................................................................................................
Телефон ..............................................................................................................................................................,
факс: ....................................................................................................................................................................
е-mail ...................................................................................................................................................................,
моб. телефон ......................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 7, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели кандидатствам за сключване на договор за отпускане на следните продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК:

1. всички лекарствени продукти по ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2

2. лекарствени продукти от следните групи:
 
2.1. лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества

(при условията на ЗКНВП)
 
2.2. лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
 
2.2.1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки болести

2.2.2. лекарствени продукти от група IА, извън тези по т. 2.2.1

2.3. лекарствени продукти от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване
 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК)

2.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по „Протокол за предписване
 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
 
2.4.1. лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от
 
злокачествени заболявания

2.4.2. лекарствени продукти – аналогови инсулини

2.4.3. лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на
 
трансплантирани пациенти

2.4.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по протокол, извън
 
тези по т. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3

3. Диетични храни за специални медицински цели

4. Медицински изделия за стомирани болни

5. Медицински изделия – глюкомери и тестленти


(отбелязват се в съответните квадратчета със знак „х“ групите, които заявителят желае да отпуска)
Прилагам следните документи:
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Дата: ........................                                                    ...................................................
                                                                                     (подпис и печат на заявителя)
Приложение № 2
Образец на декларация
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................................................................................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
ЕИК ...................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ………….................................…………………………………………….
………………………………………………………………......................................................…………………………………...,
представлявано от ............................................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на ………………..................................................................….....…..…………………………..
с документ, удостоверяващ представителната власт: ....................................………………………….
………………………………………………………………………………………….............................................................…..
IBAN ...................................................................................................................................................
BIC .....................................................................................................................................................
банка (клон) ....................................................................................................................................
тел./факс № .....................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ...................../.....................,
издадено от …………………………………...................................................………………………………………….
Адрес на аптеката: област .....................................................................,
община ..............................., гр./с. ................................, ул. № ……...........................................,
тел. ....................................................., факс: ...............................................................................,
ръководител на аптеката ............................................... маг.-фарм. ..........................................
………………………................…… ЕГН ….....…………………, УИН ……..............................……………………..
Адрес за кореспонденция: ............................................................................................................
Телефон ...........................................................................................................................................,
факс: ..................................................................................................................................................
е-mail ................................................................................................................................................,
моб. телефон ...................................................................................................................................
С настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с Условията и реда за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
2. Ръководителят на разкритата от мен аптека маг.-фарм. ……………………………………………………………. работи само в посочената аптека.
3. В аптеката разполагам със:
– компютър, разположен в приемното помещение;
– софтуер, отговарящ на основните изисквания на НЗОК.
4. Аптеката ще работи с работно време:
в делнични дни: от ………………. до ……………………
в почивни дни:
– събота: от …….. до ………
– неделя: от …….. до ………
– на разположение;
в празнични дни:
– от …………………………. до ………………
– на разположение.
5. В аптеката работят:
……………….. бр. магистър-фармацевти.
При промяна на горепосочените обстоятелствата се задължавам да уведомя писмено РЗОК в сроковете, установени в образеца на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: …………..                                                                                       .............................................................
                                                                                                                    (подпис и печат)
Образец на типов договор – Приложение № 3
ДОГОВОР
№………………/ ……….201… г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………...................................... 201 ….. г., в гр. ………….........................…................................... между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗЗО от ……………………………………………….…………….. –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. ….......................................……………………………..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. …........................., ул. № ........................................................................,
тел. ............................................, факс: .................................., e-mail ..........................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна,
и .....................................................................................................................................................................,
…………………………………………………………………………........................................................................……..…………..,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)
представляван от …........................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ………………………............................................................……………………………………………...,
ЕИК ………………................................................................................................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ……………………………………………....................................................................……………………………………….
Адрес на банката: …………………............................................................……………………………………………………….
BIC ....................................................................…………………………………………….……………………………………………
IBAN ..................................................................…………………………………………………………………………..……........,
открита на името на: …............................................................………………………………………………………….……..
тел./факс № ……………….................……, e-mail …………............................…………………...................................,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
№/дата .........................................................., издадено от ….....................................………………………………..
адрес на аптеката:
област. ...................................................................., община .....................................................................,
населено място: гр./с. ............................................, ул. № ..........................................................................
тел. ............................................................... факс: ......................................................................................
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. .................................................................................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): …...............................................………………………………………..
телефон ………………….........................………… факс: ……………………………...............................……………………..
е-mail ………………………..........................………, моб. телефон ..................................……….. ………………………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .................................................…………………………………………,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (Наредба № 10) и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК № РД- ........................................................…………...,
се сключи настоящият договор за следното:
Раздел I
Предмет на договора
Чл. 1. (1) Изпълнителят чрез посочената аптека се задължава да отпуска на здравноосигурените лица (ЗОЛ) лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медцина (ЗЛПХМ), включени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), за домашно лечение на територията на страната, заплащани напълно или частично от НЗОК по реда на Наредба № 10.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека ще отпуска по реда на този договор:

1. всички лекарствени продукти по ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2;

2. лекарствени продукти от следните групи:
 
2.1. лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества

(при условията на ЗКНВП)
 
2.2. лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
 
2.2.1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки болести

2.2.2. лекарствени продукти от група IА, без тези по т. 2.2.1

2.3. лекарствени продукти от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване
 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК)

2.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по „Протокол за предписване
 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
 
2.4.1. лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от
 
злокачествени заболявания

2.4.2. лекарствени продукти – аналогови инсулини

2.4.3. лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на
 
трансплантирани пациенти

2.4.4. лекарствени продукти от група IС – без тези по т. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3


(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени продукти от съответната група по чл. 1, ал. 2, т. 2, в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)
Чл. 2. (1) Изпълнителят чрез посочената аптека се задължава да отпуска на ЗОЛ за домашно лечение на територията на страната медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, включени в списъци с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, определени от Надзорния съвет на НЗОК и публикувани на интернет страницата на НЗОК.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека отпуска медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по ал. 1 от следните групи:

1. Диетични храни за специални медицински цели

2. Медицински изделия за стомирани болни

3. Медицински изделия – глюкомери и тестленти


(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински изделия и/или диетични храни за специални медицински цели по чл. 2, ал. 2, в квадратчето срещу съответната група се поставя знак „Х“)
Раздел II
Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в изпълнение на договора
Чл. 3. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ се извършва само в аптеката от магистър-фармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП – предмет на договора, при спазване разпоредбите на ЗЛПХМ, Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Наредба № 28) и указанията на НЗОК, които се изготвят съвместно с БФС.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска МИ и ДХ съгласно списъци на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 4. (1) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на приносителя и „Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5, или „Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5А, на която са предписани лекарствените продукти (респ. медицинските изделия/диетичните храни за специални медицински цели), наричана за краткост „рецепта“.
(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и заверена от РЗОК „Рецептурна книжка на хронично болния“.
(3) Отпускането на ЛП, предписан с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:
1. документите по ал. 1 и 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и заверен от РЗОК, на територията на която е актуалният избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на ЗОЛ;
3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява рецепти, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, отпускани по протокол, само в случай че аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен избор на ОПЛ.
(5) В случаите, когато лицето е осъществило временен избор на общопрактикуващ лекар (за срок от 1 до 5 месеца) на територията на друга област, изпълнителят отпуска ЛП от група ІА при изпълнение на следните условия:
1. протоколът е презаверен в съответната РЗОК, на чиято територия е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар;
2. аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар.
(6) Изпълнителят има право да изпълнява рецепти, с които са предписани ЛП, съдържащи наркотични и упойващи вещества, само в случай че аптеката се намира на територията на областта по местоиздаване на рецептата.
(7) Извън случаите по ал. 4, 5 и 6 изпълнителят изпълнява рецепти, с които са предписани ЛП, МИ и ДХ, вкл. и за остри и за хронични заболявания, без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на лекарствените продукти или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 5. (1) Лекарствените продукти, МИ и ДХ се отпускат на:
1. лица с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. лица, за които се прилага законодателството на Република България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно материалния и персоналния им обхват.
(2) Магистър-фармацевтът извършва проверка на интернет страницата на НАП на здравноосигурителния статус на лицата по ал. 1, т. 1. На лица, за които е посочено, че са с прекъснати здравноосигурителни права, се отпускат предписаните ЛП, МИ и ДХ само в случай, че представят документ – удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски/възстановени здравноосигурителни права, издадено от НАП, придружен с копие на съответния документ.
(3) След като се убеди във верността на копието по ал. 2, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(4) Разпечатка на справка от интернет страницата на НАП се прави задължително в случаите, когато софтуерът, с който работят аптеките, изведе предупредително съобщение за съществуващи непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето. Същата се заверява с подпис и печат от ръководителя на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата по ал. 1, т. 2 представят на магистър-фармацевта един от следните документи: европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружен с копие на съответния документ.
(6) След като се убеди във верността на копието по ал. 5, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 6. (1) Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й в следните случаи:
1. когато лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХ, не е здравноосигурено или е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на рецептата;
2. ако не отговаря на изискванията, посочени в чл. 3, ал. 2 и 3;
3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХ;
5. не се представя заверена в РЗОК „Рецептурна книжка за лечение на хронично болния“ или документи по чл. 4;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и МКБ кодове;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по дентална медицина и/ или от лекар-специалист повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти;
8. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани едновременно ЛП от група ІА и други за лечение на същото заболяване;
9. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, са предписани ЛП, МИ и ДХ;
11. когато за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
12. когато лицето не представи документ по чл. 5, ал. 2 или 5.
(2) Издадена и изпълнена рецепта по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна книжка на хронично болния“, заверени от РЗОК в противоречие на изискванията, се изпълнява и ЛП се заплащат напълно или частично на изпълнителя.
Раздел III
Права и задължения на възложителя
Чл. 7. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10. Изискванията към софтуера, обработващ рецептурните бланки, се определят съвместно от представителите на НЗОК и на БФС по смисъла на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.
(2) При промени в приложение № 1 на ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер във формат, определен от НЗОК, данните в които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХ се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди влизането им в сила.
(5) В случаите, когато възложителят не е изпълнил задължението си по предходните алинеи, изпълнителят не носи отговорност.
Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да заплати дължимите суми за отпуснатите и отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ при условията и по реда на Наредба № 10, тези условия и сключения договор.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, данни, които е получил при или по повод изпълнение на договора, относно извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, конкретни данни относно количества и видове на отпусканите в изпълнение на договора ЛП, МИ и ДХ от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които не са в резултат на извършено нарушение на договора, възложителят съставя протокол за неоснователно получени суми, в който посочва размера на сумите, обстоятелствата, свързани с извършеното плащане, вкл. датата, на която е извършено плащането. Въз основа на съставения протокол директорът на РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми. Поканата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на поканата по ал. 4 да заплати доброволно сумата/те, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора или се събират по съответния ред. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на неоснователно получени суми от изпълнителя може да има както в рамките на извършван контрол по раздел VII, така и извън него. В случаите на извършван контрол лицата по чл. 26 съставят нарочен протокол, различен от констативния протокол по чл. 28, ал. 1.
Чл. 9. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения договор съгласно реда и начина, определени в раздел VII на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК и този договор.
Раздел IV
Права и задължения на изпълнителя
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да осигурява ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) При липса или недостатъчно налично количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпълнителят се задължава да го достави/осигури не по-късно от 24 часа, считано от момента на постъпване на рецептурната бланка. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.
(3) При невъзможност за доставка на ЛП, МИ или ДХ от търговец на едро изпълнителят не носи отговорност. Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства.
(4) При забава на плащанията от страна на възложителя изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2.
Чл. 11. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване на договора при спазване изискванията на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. Работното време се обявява на вид­но място на входа на аптеката. През цялото работно време се отпускат ЛП, МИ и ДХ.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за повече от 30 дни в рамките на една календарна година поради отсъствие на ръководителя й.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно място задължително се поставя уведомление за срока, в който няма да се изпълняват рецепти – образци МЗ-НЗОК № 5 и № 5А, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият може да се замества от магистър-фармацевт, включен в списъка на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период над 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт в срокове и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да работи в повече от една аптека.
Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи за настъпили промени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък и цените на лекарствените продукти на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на НЗОК;
2. да следи за настъпили промени в информацията по чл. 7;
3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание § 6 от ПЗР на Наредба № 4;
б) указанията, издадени на основание Наредба № 10;
в) указанията, издадени на основание чл. 3, ал. 2;
г) Правилата за добра фармацевтична практика и Указанията на БФС за прилагане изискванията на ДФП, ефективно въвеждане на стандартите за обслужване и правилата за оценка на съответствието им с нея;
4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/приносителя на рецептата доплащане, надвишаващо максималната стойност, която доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от възложителя съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт;
5. да не извършва необосновани откази, а в случаите по чл. 10, ал. 2 – да достави и отпуска ЛП, МИ и ДХ;
6. да съдейства на лицата по чл. 26 и да им предоставя достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката;
в) всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ;
7. данните за цените на отпуснатите ЛП, МИ и ДХ и доплащането от ЗОЛ от фискалния бон да съответстват на съответните данни от рецептата.
(2) Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си по договора с възложителя на трети лица.
Чл. 13. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка или други допълнителни материали, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнителят посочва продажната цена върху опаковката на ЛП на обозначено от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска предписаните МИ и ДХ при условията, по реда и по цени съгласно списъците на НЗОК и указанията по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят се задължава да попълва следните данни в рецептурната бланка в момента на отпускане на ЛП:
1. № и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер на получателя, когато е различен от ЗОЛ, на което е изписана рецептата;
3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата магистър-фармацевт и печат на аптеката.
(5) В момента на отпускане на ЛП, след попълване на данните по ал. 4, изпълнителят се задължава да я предостави за подпис на приносителя.
(6) Изпълнителят се задължава да попълва всички изискуеми данни в рецептурната книжка.
(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани по протокол, като спазва стриктно утвърдената схема на лечение в протокола.
(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, МИ и ДХ има право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК валидността на рецептурната книжка към датата на изписване на рецептата и валидността на диагнозите към датата на изписване и отпускане, за които ЗОЛ има право да получава ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 14. (1) Изпълнителят се задължава да работи в аптеката със софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК, и сключения договор.
(2) Изпълнителят се задължава да съхранява информацията за движението на ЛП, отпуснати в изпълнение на договора, на електронен носител (архив) за не по-малко от една календарна година.
(3) При проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи достъп до информацията по ал. 2 в момента на проверката, а при невъзможност – в тридневен срок от извършването й.
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да въвежда информацията от рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни на софтуера по чл. 14, ал. 1 в момента на отпускане на ЛП, МИ и ДХ.
(2) Въвеждането на информацията по предходната алинея се извършва само в приемното помещение на аптеката от магистър-фармацевт при спазване на изискванията на Наредба № 4 и Наредба № 28.
(3) Средната продължителност на обработване в изпълнение на договора на една рецепта и отпускане на ЛП, МИ и ДХ по нея е 6 минути, а на протокол е 3 минути. Броят на отчетените рецепти, включително и тези по протоколи, следва да съответства на броя обработени рецепти и протоколи съобразно работното време и броя на магистър-фармацевтите в аптеката, както са декларирани от изпълнителя.
За спазването на изискването по ал. 3 се прилага следната формула:
 
 

 
 
БМФ х 60РВ х РД
 
БОПП х СПОП
МБОРП
=
––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––– ,
 
 
СПОРОП
 
СПОРОП

 
 
където:
МБОРП      е   максималният брой на обслужени рецепти за отчетен период от аптека;
БМФ          –  сборът от магистър-фармацевтите, работещи в аптеката (съгласно приложения № 2 и 4 към настоящите условия и ред), умножени съответно по техния коефициент;
РВ             –  работното време на маг.-фарм., работещ в аптеката, се приема за 8 часа дневно;
РД             –  работни дни на аптеката за периода се приемат за 11 дни;
БОПП        –  броят на обслужени протоколи за отчетен период от аптека;
СПОРОП    –  средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане на продуктите по нея – 6 минути;
СПОП        –  средната продължителност на обработване на протокол – 3 минути.
Забележка. БМФ е сбор от броя на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, умножен съответно по техния коефициент съгласно т. 1, 2 и 3:
1. 1 – магистър-фармацевт, работещ на 8 часа в аптеката;
2. 1 1/2 – магистър-фармацевт, който е ръководител на аптеката и е лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ, съответно – член на управителен орган на лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ;
3. 1/2 – магистър-фармацевт, работещ на 4 часа в аптеката.
(4) В случай че в населеното място, в което е разкрита аптеката, няма друга аптека, работеща по договор с НЗОК за отпускане на ЛП, МИ и ДХ, максималният брой отчетени рецепти може да се завиши с до 30 % по мотивирано писмено искане от аптеката и разрешение на директора на съответното РЗОК за срок до 3 месеца в рамките на една календарна година.
(5) Алинея 4 се прилага в случай, че аптеката е сключила договор за отпускане на всички групи ЛП, МИ и ДХ.
(6) Изпълнените рецепти, извън максимално допустимия брой рецепти за определената аптека, се заплащат от възложителя при спазване на всички останали изисквания относно отпускане на лекарствените продукти.
Чл. 16. Изпълнителят се задължава писмено да уведомява възложителя за промяна в обстоятелства в следните срокове:
1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 ЗЛПХМ;
2. до 10 дни от датата на получаване на разрешението на търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 ЗЛПХМ;
3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества;
б) търговската регистрация;
в) банковата сметка;
г) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ, представен при сключването на настоящия договор;
4. в деня на настъпване на промяна в списъка на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, като се посочва за всеки от магистър-фармацевтите продължителността и разпределението на работното време; уведомлението може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис;
5. в деня на настъпване на промяна в работното време на аптеката или периода, през който аптеката няма да работи; уведомлението може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис.
Раздел V
Условия, ред и срокове за отчитане и заплащане
Чл. 17. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите продукти по чл. 1 и 2 от договора два пъти месечно. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о число и от 16-о до последно число на месеца.
(2) Отчитането се извършва с документите по чл. 20, които се представят в РЗОК в срок до 3-тия работен ден, следващ периода, по график, определен от възложителя.
(3) Изпълнителят може да представи отчетни документи за не повече от два последователни отчетни периода.
Чл. 18. (1) Всички отчетни документи на изпълнителя се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение на финансовия отчет, който се подписва от управителя на фирмата или от упълномощено от него лице.
(2) Ако в аптеката са изпълнявани рецепти по реда на този договор и съответно на рецептурните бланки е положен печат, на който е вписан номерът и датата на прекратеното разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, НЗОК заплаща лекарствените продукти, отпуснати по така заверените рецептурни бланки, до изтичане срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно.
Чл. 19. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) лекарствени продукти по чл. 1 – съответната реимбурсна стойност, в зависимост от нивото на заплащане, определена в приложение № 1 на ПЛС;
за лекарствените продукти с договорени на основание чл. 45, ал. 10 ЗЗО отстъпки – съответната реимбурсна стойност, определена в приложение № 1 на ПЛС, намалена с пропорционално изчислената в полза на НЗОК отстъпка;
НЗОК се задължава да поддържа история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС с договорените по реда на чл. 45, ал. 10 ЗЗО отстъпки, както и да предоставя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер с договорените отстъпки в сроковете по чл. 7, ал. 2;
б) медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по чл. 2 – стойността в съответствие със списъците с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) За обработването на рецепти, с които са предписани напълно заплащани от НЗОК лекарствени продукти, възложителят заплаща определената в Наредба № 10 сума за отчетена рецептурна бланка.
Чл. 20. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя след представяне на следните отчетни финансови, медицински и регистрационни документи:
1. финансов отчет по образец съгласно приложение № 3 за дължимата сума от възложителя на изпълнителя по изпълнени от последния рецепти за съответния отчетен период;
2. спецификации към финансов отчет по образец съгласно приложения № 1 и № 2, съдържащи опис на изпълнените от изпълнителя през съответния отчетен период рецепти;
3. първи екземпляр от изпълнените от изпълнителя рецепти и втори екземпляр на рецептите за отпуснати лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, подредени по реда на тяхното отпускане и в съответствие със спецификацията по т. 2;
4. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в РЗОК – при изпълнени рецепти за лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, държава от ЕИП или Швейцария;
5. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към момента на отпускане на лекарствените продукти, диетичните храни за специални медицински цели или медицинските изделия на лицата по чл. 5, ал. 2 или 4;
6. електронен отчет, съдържащ изпълнените рецепти, изготвен в определен от НЗОК формат, публикуван на интернет страницата на НЗОК, подписан с електронен подпис.
(2) Финансовите документи (финансов отчет и спецификации към него) се предоставят на хартиен носител или по електронен път. Когато се предоставят само по електронен път, финансовите документи следва да са подписани с електронен подпис.
(3) Всички отчетни документи и електронният отчет не се приемат в следните случаи:
1. при нарушена физическа структура на носителя;
2. при неспазен формат на електронния отчетен документ;
3. при липса на някой от задължителните отчетни документи;
4. при липса на действащ договор на изпълнителя с НЗОК/РЗОК за отчитания период;
5. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 17, ал. 2 срок.
Чл. 21. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(2) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по предходния член, той дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.
Чл. 22. (1) При констатирани грешки и пропуски в документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2, както и при несъответствие между тях РЗОК ги връща на изпълнителя за издаване на нови. Новоизготвените документи се представят в РЗОК в сроковете по чл. 17, ал. 2.
(2) Документите по чл. 20, ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се връщат за корекции.
(3) След обработка на електронния отчетен документ при установяване на технически грешки РЗОК изготвя протокол, писмено уведомява изпълнителя и изисква нов коригиран електронен отчетен документ. Електронният отчетен документ, респ. коригираният електронен отчетен документ, следва да съответства на съдържанието на финансовия отчет и на спецификацията по чл. 20, ал. 1, т. 2, респ. на издадената нова спецификация в случаите по ал. 1.
(4) Алинея 3 се прилага при установяване на технически грешки, свързани с неправилно въвеждане в софтуера на аптеките и правилно отразени на хартиен носител на:
1. номер и дата на финансов отчетен документ;
2. регистрационните данни на изпълнителя;
3. регистрационните данни на ЗОЛ;
4. регистрационни данни за лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, държава от ЕИП или Швейцария;
5. регистрационните данни на лечебното заведение;
6. регистрационните данни на лекар/лекар по дентална медицина;
7. номер и дата на амбулаторен лист;
8. номер на рецепта от амбулаторен лист;
9. номер и дата на протокол;
10. номер на рецептурна книжка;
11. код на специалност на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата.
(5) Алинея 3 не се прилага при допусната техническа грешка от магистър-фармацевта при пренасяне на данните от аптечния софтуер върху рецептата, при условие че данните са правомерно въведени в аптечния софтуер. В този случай РЗОК уважава иска на аптеката.
(6) В случай на отхвърляне от плащане на рецепти или позиции от рецепти на основание неспазване на условията и реда за предписване и/или отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор, възложителят изготвя протокол, писмено уведомява изпълнителя и изисква представяне на следните коригиращи финансови документи:
1. кредитно/дебитно известие към финансов отчет по образец съгласно приложение № 4 за отхвърлената от плащане сума от възложителя на изпълнителя;
2. коригиращи спецификации към кредитно/дебитно известие към финансов отчет по образец съгласно приложения № 7 и № 8, съдържащи опис на отхвърлените за плащане от изпълнителя през съответния отчетен период рецепти или позиции от рецепти.
(7) Уведомлението по ал. 3 и 6 задължително се извършва в срок до 6 работни дни считано от представянето на отчетните документи по чл. 25, ал. 1 в РЗОК.
(8) В срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6 изпълнителят се задължава да представи новоизготвените документи и/или обяснения.
(9) В случай на неспазване на сроковете по чл. 17 изпълнителят представя отчетните документи за заплащане в следващия отчетен период.
(10) При неспазване на срока по ал. 8 изпълнителят представя отчетните документи за заплащане в следващия отчетен период.
Чл. 23. (1) При установяване на неоснователно заплатени или отхвърлени рецепти/позиции от рецепти от предходни изплатени отчетни периоди РЗОК връчва на изпълнителя протокол, в който отразява това обстоятелство и основанията, на които съответните рецепти/позиции от рецепти не е следвало да бъдат заплатени или следва да се заплатят.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят следва да представи в РЗОК кредитно/дебитно известие към финансов отчет по образец съгласно приложение № 4 за сумата, която възложителят е отказал да плати, или сумата за възстановяване от възложителя на изпълнителя.
Чл. 24. Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 25. (1) Възложителят не заплаща на изпълнителя, в случай че:
1. отчетните документи не са заверени съгласно чл. 18;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 20;
3. при несъответствие между първичните медицински и финансовите отчетни документи, извън случаите по чл. 22;
4. рецептите са изпълнени в нарушение на чл. 1, ал. 2, чл. 2, 5 и 6;
5. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да притежава лицензия за търговия на дребно с такива;
6. рецептата е изпълнена извън сроковете по чл. 18, ал. 2;
7. лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели са отпуснати на лице, което е с прекъснати здравноосигурителни права към момента на отпускането;
8. липсват попълнени реквизити от лекаря, издал рецептата, и/или отпусналата ги аптека върху рецептурната бланка.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя отчетени рецепти над лимита по чл. 15, ал. 3 и 4, ако са спазени всички останали изисквания относно отпускане на лекарствените продукти.
(3) При отчетени от изпълнителя рецепти с лекарствени продукти на стойност, надвишаваща стойността, заплащана от НЗОК по актуалния към момента на отпускане актуализиращ файл, възложителят заплаща стойността по съответния актуализиращ файл. В тези случаи изпълнителят предоставя на възложителя кредитно известие и коригираща спецификация към кредитно известие по чл. 22, ал. 5 за разликата над стойността по актуализиращия файл.
Раздел VI
Условия и ред за контрол по изпълнение на договора
Чл. 26. Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. служители на НЗОК.
2. длъжностни лица от РЗОК.
Чл. 27. (1) Лицата по чл. 26 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на изпълнителя, свързани с изпълнението на договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана от възложителя и от ЗОЛ.
(2) Извършването на контролната дейност се осъществява по начин, който не затруднява дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 26 при изпълнение на служебните им задължения.
(4) Лицата по чл. 26 имат право на достъп до:
1. документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
2. извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката и техническата възможност на фискалното устройство;
3. всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора;
4. трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
5. контрол по изпълнението на чл. 15, ал. 3.
(5) Изпълнителят съхранява в аптеката рецептите и останалата отчетна документация по този договор, както и фактурите за доставка, и ги предоставя при поискване на лицата по чл. 26. В случай че посочената документация с изключение на рецептите за последната една година не е налична в аптеката, същата се предоставя в срок до три работни дни.
(6) Спазването от страна на изпълнителя на изискванията, установени в чл. 15, ал. 3, 4 и 5, се установява от възложителя на база въведена в интегрираната информационна система на възложителя информация за договорите с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 28. (1) За резултатите от извършената проверка лицата по чл. 26 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в два екземпляра – единият се връчва в деня на приключване на проверката на изпълнителя, а другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и адрес на аптеката; представляващият лицето по чл. 222 ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; № и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място на съставяне, основание за извършване на проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и описание в какво се състоят констатираните нарушения;
4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е необходимо. Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 29. Изпълнителят има право на писмено възражение по направените в протокола по чл. 28 констатации пред директора на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня, следващ деня на получаване на протокола.
Чл. 30. (1) При липса на възражение директорът на РЗОК в 14-дневен срок след изтичане на срока по чл. 29 въз основа на констативния протокол издава заповед за налагане на санкция/и, в която посочва вида и размера й/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните нарушения (при установени такива суми).
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното получаване.
Чл. 31. (1) При постъпване на възражение в срока по чл. 29 възложителят се задължава в 14-дневен срок да уведоми с мотивирано писмо изпълнителя за своето решение, както следва:
1. уважава възраженията на изпълнителя по констатираните нарушения;
2. уважава частично възраженията;
3. отхвърля възражението.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 в срок до два дни след срока по ал. 1 директорът на РЗОК издава заповед за налагане на санкция/и, в която посочва вида и размера й/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните нарушения (при установени такива суми).
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното получаване.
Чл. 32. (1) В 14-дневен срок от получаване на заповедта по чл. 30, ал. 1 или по чл. 31, ал. 2 изпълнителят има право да я оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по административен (пред управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК) или съдебен ред.
(2) При оспорване по административен ред директорът на РЗОК изпраща възражението с цялата преписка на управителя на НЗОК в 3-дневен срок от получаването й. Подаденото възражение спира изпълнението на заповедта на директора на РЗОК.
(3) В двуседмичен срок от получаване на преписката управителят на НЗОК разглежда и се произнася по постъпилото възражение с мотивирано решение, за което уведомява писмено изпълнителя и РЗОК.
Чл. 33. (1) Заповедта на директора на РЗОК по чл. 30, ал. 1 или по чл. 31, ал. 2 не се изпълнява до изтичане на срока за нейното оспорване по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на спора от съответния орган.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 да заплати доброволно сумата/те, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя. Когато няма следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за възстановяването на сумите. В случай че изпълнителят не заплати доброволно сумите, възложителят пристъпва към събирането им по съответния ред.
Раздел VІІ
Санкции
Чл. 34. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения от различен вид се налага съответната по вид санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 35. (1) За констатирани нарушения по изпълнение на настоящия договор директорът на РЗОК налага санкции, както следва:
1. при нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 11, ал. 3, изречение първо, ал. 5 – прекратяване на договора;
2. при нарушение на чл. 11, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за изпълнителя или свързано с него по смисъла на Търговския закон лице – прекратяване на договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира производство по смяна на ръководителя на аптеката пред компетентните органи в 30-дневен срок от установяване на нарушението и да представи доказателства за това пред РЗОК;
2А. при нарушение на чл. 11, ал. 1, 2, 4, чл. 12, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 2, чл. 16, чл. 27, ал. 4 и 5:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
3. при нарушение на чл. 13, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна цена на повече от 5 опаковки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при установени нарушения в до три рецептурни бланки на чл. 12, ал. 1, т. 7, чл. 13, ал. 4, 5 и чл. 15, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
5. при нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 3, изречение второ, чл. 13, ал. 1, 3, 6 и 7 и за установени нарушения по чл. 12, ал. 1, т. 7, чл. 13, ал. 4 и 5 и чл. 15, ал. 1 в повече от три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
6. при нарушение на чл. 3, ал. 2 с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3 и 4:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
7. при нарушение на чл. 15, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 240 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 480 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 720 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
8. при нарушение на чл. 27, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на договора;
9. за установено наличие или отчитане на рецепти, изпълнени извън аптеката или от аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ, РЗИ и БФС:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване на договора;
10. За установено в аптеката нарушение на реда за обозначаване и блокиране или отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за специални медицински цели с изтекъл срок на годност – финансова неустойка в размер 100 лв. за всяка опаковка;
11. при нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6;
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
12. при нарушение на чл. 15, ал. 3, изречение първо:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 2000 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплатена от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение на настоящия договор, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 36. Получените от изпълнителя суми без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до датата на възстановяването им.
Чл. 37. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на изискванията на НЗОК въз основа на невярно декларирани от изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря на условията, при които е сключен договорът и това е установено от контролните органи по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се прилагат и при констатирани нарушения по изпълнението на предходния договор между страните за изминал период до една година от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по ал. 2 се определя от договора, действал към момента на извършване на нарушението.
Раздел VIII
Действие, изменение и прекратяване на договора
Чл. 38. Договорът e в сила от …………………… и е със срок на действие до 31.12.2014 г.
Чл. 39. (1) Възложителят и изпълнителят могат да сключват допълнителни споразумения при промяна в предмета и/или срока на договора.
(2) Възложителят и изпълнителят сключват допълнителни споразумения при:
1. промяна в нормативната уредба (вкл. в настоящите условия и ред), която не изключва действието му, но е относима към настоящия договор;
2. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2 ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5 ЗЛПХМ.
Чл. 40. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено споразумение.
Чл. 41. (1) Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при фактическа невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор; в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът се прекратява от датата на уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти на изпълнителя – договорът се прекратява с изтичане срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба, изключваща действието на целия или на част от договора – договорът се прекратява напълно или частично, от датата на влизане в сила на съответната промяна или от датата на приключване на съответната нормативно установена процедура, засягаща действието на договора;
4. при промяна на изпълнителя – собственик на аптеката.
(2) При отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява частично, в случай че предметът на договора включва отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 новият собственик на аптеката може да кандидатства за сключване на договор при настоящите условия и ред.
Чл. 42. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма право да кандидатства за сключване на нов договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от прекратяване на предходния договор.
Чл. 43. Възложителят прекратява договора с едномесечно писмено предизвестие, когато изпълнителят не представи изискуемите отчетни документи в срока по чл. 17, ал. 2 повече от 3 пъти в рамките на действие на договора.
Чл. 44. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено предизвестие до възложителя – от датата на изтичане на предизвестието.
Чл. 45. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите по договора суми.
Чл. 46. Прекратяването на договора не освобождава възложителя от задължението да заплати на изпълнителя по представени редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Други разпоредби
Чл. 47. Изпълнението на настоящия договор се осъществява при спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и подзаконовите актове по тяхното прилагане.
Чл. 48. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 49. Страните по договора се задължават да се информират незабавно при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на същия.
Чл. 50. Страните се задължават да се информират своевременно при промяна на обстоятелствата, послужили за основание за сключване на този договор.
Чл. 51. При осигурена техническа възможност от страна на възложителя изпълнителят може да отчита отпуснатите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по електронен път в момента на отпускането им. За целта страните по договора сключват допълнително споразумение към същия.
Чл. 52. Подписването на електронните отчети по чл. 20, ал. 1, т. 6 с електронен подпис се прилага задължително два месеца след влизане в сила на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.
Чл. 53. По смисъла на настоящия договор:
1. „Повторно нарушение“ е нарушение от същия вид, извършено в срока на действие на договора в рамките на една календарна година след нарушение, за което е наложена и влязла в сила санкция.
2. „Последващо нарушение“ е всяко следващо повторното нарушение от същия вид, извършено в срока на действие на договора, за което е наложена и влязла в сила санкция.
Чл. 54. Неразделна част от този договор представляват следните приложения:
1. Приложение № 1 – Спецификация към финансов отчет.
2. Приложение № 2 – Спецификация към финансов отчет на изпълнените рецепти на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от ЕС или съгласно двустранни спогодби.
(документитe се изготвят чрез приложния софтуер, с който работи аптеката)
3. Приложение № 3 – Образец на финансов отчет.
4. Приложение № 4 – Кредитно/дебитно известие към финансов отчет.
5. Приложение № 5 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към финансов отчет за отхвърлените от плащане рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.
6. Приложение № 6 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към финансов отчет за отхвърлените от плащане рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, отпуснати на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка на ЕС, или съгласно двустранни спогодби.
Чл. 55. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………….........…                    …………………..................
ДИРЕКТОР на РЗОК                                      (подпис на
.........................…………..:                          представителя и
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                 печат на фирмата)
ЮРИСКОНСУЛТ:
                           РЪКОВОДИТЕЛ
                           НА АПТЕКАТА:
                                     .........................................
                                         (подпис на ръководителя
                                           на аптеката и печат
                                                 на аптеката)
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА …………………….................….
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Отчетен период от …………….20 .... г. до ….…………20 ..… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

Рецепта №
(от апте-
ката)
МКБ код
НЗОК код
Брой ед. форми в опак.
Пред-
писано коли-
чество
(в брой ед.
форми)
Отпус-
нато количе-
ство (в брой ед. форми)
Стойност
УИН на лекаря, издал рецеп-
тата
ЕГН/ЛНЧ на ЗОЛ
Дата на изда-
ване на рецеп-
тата
Дата на изпъл-
нение на рецеп-
тата
Стойност, която НЗОК заплаща
за ед. форма
(кол. 8/ кол. 4)
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща на опаковка
Сума за изпла-
щане от НЗОК с ДДС
(кол. 7* кол. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК

Рецепта №
(от апте-
ката)
МКБ код
НЗОК код
Брой ед. форми в опак.
Предпи-
сано коли-
чество
(в брой ед.
форми)
Отпус-
нато коли-
чество
(в брой ед.
форми)
Стойност
УИН на лекаря, издал рецеп-
тата
ЕГН/ЛНЧ на ЗОЛ
Дата на изда-
ване на рецеп-
тата
Дата на изпъл-
нение на рецеп-
тата
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща за ед. форма (кол. 8/ кол. 4)
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща на опаковка
Сума за изпла-
щане от НЗОК с ДДС (кол. 7* кол. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ВИЖ приложението

 
1. Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.
2. Вид осигурителен документ – номенклатура

EHIC
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)
Е111
Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
S045
Документ за придобиване на права – временен престой
РМ/РБ111
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Македония
SRB/BG111
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Сърбия
Е106
съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица, осигурени в други държави от ЕС/ЕИП, Швейцария, Македония, Сърбия
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1
S072
S2
S010
S3
 
S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A

 
3. ISO на държава – номенклатура
ISO кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави

Държава
Държава членка
Код
Австрия
ЕС
AT
Белгия
ЕС
BE
България
ЕС
BG
Швейцария
*
CH
Кипър
ЕС
CY
Чехия
ЕС
CZ
Германия
ЕС
DE
Дания
ЕС
DK
Естония
ЕС
EE
Испания
ЕС
ES
Финландия
ЕС
FI
Франция
ЕС
FR
Великобритания
ЕС
GB
Гърция
ЕС
GR
Унгария
ЕС
HU
Ирландия
ЕС
IE
Исландия
ЕИП
IS
Италия
ЕС
IT
Лихтенщайн
ЕИП
LI
Литва
ЕС
LT
Люксембург
ЕС
LU
Латвия
ЕС
LV
Малта
ЕС
MT
Холандия
ЕС
NL
Норвегия
ЕИП
NO
Полша
ЕС
PL
Португалия
ЕС
PT
Румъния
ЕС
RO
Швеция
ЕС
SE
Словения
ЕС
SI
Словакия
ЕС
SK
Хърватия
ЕС
HR
Македония
двустранна спогодба
MK
Сърбия
двустранна спогодба
RS

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВИЖ приложението

 


Указания за попълване на финансов отчет
Настоящият формуляр се съставя на основание чл. 7 от Закона за счетоводството и представлява първичен счетоводен документ съгласно същия. За тази цел е необходимо да се предприемат следните действия:
Програмиране на ЕКАФП
Аптеката, работеща с НЗОК, програмира с наименование „плщ. НЗОК“ един от възможните варианти за плащане (един от клавишите за вид плащане).
При моделите фискални устройства, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане, следва да се възприеме, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван за регистриране само на платените суми по линия на НЗОК.
Изпълнителят се задължава да съхранява информацията от дневните финансови отчети от ЕКАФП с нулиране и запис във фискалната памет при наличие на продажби, по които има плащания от НЗОК.
Регистриране
Фискална касова бележка се издава за цялата стойност на лекарството, като в касовата бележка се посочват двете плащания – в брой и по „плщ. НЗОК“, като различни видове плащания.
Уточнения за попълване на финансов отчет на аптеките
По част 1 и част 2:
     1. Точка 1 „Обща стойност на реализираните продажби от издателя (по договор с РЗОК) в лева“ представлява сума от т. 1.1 „в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева“ и т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на издателя за реализираните от него продажби по договора в лева“, т.е. пълната цена на лекарството (т. 1) = доплащането от ЗЗОЛ (т. 1.1) + реимбурсацията от НЗОК (т. 2).
     2. Точка 4 „Всичко дължими суми от РЗОК на издателя по договор за отчетния период“ представлява сума от т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на издателя за реализираните от него продажби по договора в лева“ и т. 3. „Стойност, дължима от РЗОК на издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал. 2 от договора“, т.е. стойността, която НЗОК дължи на аптеката = реимбурсацията от НЗОК (т. 2) + сума от „бонуси“ за обработка на рецепти.
Общо по част 1 и част 2:
Сборуват се данните от част 1 и част 2 на финансовия отчет.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ВИЖ приложението

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

КОРИГИРАЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ КРЕДИТНО/ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № ………….. ОТ ДАТА ………………………. КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА ……..................………………......….
ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ПЛАЩАНЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Отчетен период от ……………. 20 .... г. до ….………… 20 ..… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

Рецепта № (от
апте-
ката)
МКБ код
НЗОК код
Брой ед. форми в опак.
Пред-
писано коли-
чество (в брой ед. форми)
Отпус-
нато
коли-
чество
(в брой ед.
форми)
Стойност
УИН на лекаря, издал рецеп-
тата
ЕГН/ЛНЧ на ЗОЛ
Дата на изда-
ване на рецеп-
тата
Дата на изпъл-
нение на рецеп-
тата
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща за ед. форма (кол. 8/ кол. 4)
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща на опа-
ковка
Сума за изпла-
щане от НЗОК с ДДС (кол. 7* кол. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК

Рецепта № (от апте-
ката)
МКБ код
НЗОК код
Брой ед. форми в опак.
Пред-
писано коли-
чество
(в брой ед. форми)
Отпус-
нато
коли-
чество
(в брой ед.
форми)
Стойност
УИН на ле-
каря, издал рецеп-
тата
ЕГН/ЛНЧ на ЗОЛ
Дата на изда-
ване на рецеп-
тата
Дата на изпъл-
нение на рецеп-
тата
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща за ед. форма (кол. 8/ кол. 4)
Стой-
ност, която НЗОК запла-
ща на опа­ковка
Сума за изпла-
щане от НЗОК с ДДС (кол. 7* кол. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коригиращата спецификация съдържа само отхвърлените от плащане рецепти или позиции от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то коригиращата спецификация съдържа рецептата с всички позиции. Ако са отхвърлени само някои позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се печата рецептата, а съдържанието на рецептата са само отхвърлените позиции.
Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ВИЖ приложението

 
Коригиращата спецификация съдържа само отхвърлените от плащане рецепти или позиции от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то коригиращата спецификация съдържа рецептата с всички позиции. Ако са отхвърлени само някои позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се печата рецептата, а съдържанието на рецептата са само отхвърлените позиции.
1. Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)”, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.
2. Вид осигурителен документ – номенклатура

EHIC
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)
Е111
Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
S045
Документ за придобиване на права – временен престой
РМ/РБ111
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Македония
SRB/BG111
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Сърбия
Е106
съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица, осигурени в други държави от ЕС/ЕИП, Швейцария, Македония, Сърбия
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1
S072
 
S2
S010
S3
S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A

 
3. ISO на държава – номенклатура
ISO кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави

Държава
Държава членка
Код
Австрия
ЕС
AT
Белгия
ЕС
BE
България
ЕС
BG
Швейцария
*
CH
Кипър
ЕС
CY
Чехия
ЕС
CZ
Германия
ЕС
DE
Дания
ЕС
DK
Естония
ЕС
EE
Испания
ЕС
ES
Финландия
ЕС
FI
Франция
ЕС
FR
Великобритания
ЕС
GB
Гърция
ЕС
GR
Унгария
ЕС
HU
Ирландия
ЕС
IE
Исландия
ЕИП
IS
Италия
ЕС
IT
Лихтенщайн
ЕИП
LI
Литва
ЕС
LT
Люксембург
ЕС
LU
Латвия
ЕС
LV
Малта
ЕС
MT
Холандия
ЕС
NL
Норвегия
ЕИП
NO
Полша
ЕС
PL
Португалия
ЕС
PT
Румъния
ЕС
RO
Швеция
ЕС
SE
Словения
ЕС
SI
Словакия
ЕС
SK
Хърватия
ЕС
HR
Македония
двустранна спогодба
MK
Сърбия
двустранна спогодба
RS

 
Приложение № 4
Образец
Данни на персонала, работещ в аптека ……………………………………………………, гр./с.

Регистра-
ционен № на аптека
Наиме-
нование на аптеката
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
УИН на
магистър фармацевта
Образова-
телно-квалифи-
кационна степен
Работно време
(в часове)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Магистър-фармацевт
 
 
 
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
 
Магистър-фармацевт
 

 
1975