Висш адвокатски съвет
брой: 28, от дата 28.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.“
§ 2. В чл. 3 след думата „споразумение“ се добавя „или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9:
а) съюзът „и“ след думата „учредяване“ се заменя със запетая;
б) след думата „регистриране“ се добавя „и вписване на промени в съответния регистър“.
2. Създава се нова буква „и“ със следното съдържание:
„и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;“.
3. Точка 10 се заличава.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в хипотезата думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;“
в) в т. 2 числото „500“ се заменя с „600“, числото „300“ се заменя с „400“, а думите „ал. 4“ се заменят с „чл. 6, т. 8“;
г) в т. 3 числото „250“ се заменя с „500“;
д) в т. 4 числото „150“ се заменя с „300“;
е) в т. 5 числото „200“ се заменя с „300“;
ж) в т. 6 числото „100“ се заменя с „300“;
з) създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в хипотезата думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) в т. 1 числото „100“ се заменя с „300“;
в) в т. 2 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „6“ – със „7“;
г) в т. 3 числото „450“ се заменя с „580“, а числото „4“ – с „5“;
д) в т. 4 числото „650“ се заменя с „830“, а числото „2“ – с „3“.
3. В хипотезите на ал. 3 и 4 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „400“ – с „800“.
4. В хипотезата на ал. 5 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“.
5. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 500 лв.
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или касационна“ се заличават, след думата „жалба“ се добавя „отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба“, а числото „150“ се заменя с „300“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
„(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) числото „150“ се заменя с „300“;
б) създава се ново изречение второ със следното съдържание: „Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В хипотезата думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“.
2. В т. 1 числото „100“ се заменя с „200“.
3. В т. 2 думите „водене на“ се заменят с „процесуално представителство, защита и съдействие на страните по“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;“.
5. В т. 4 числото „100“ се заменя с „200“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.“
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и т. 7 числото „250“ се заменя с „400“;
б) в т. 2 числото „300“ се заменя с „500“;
в) в т. 3 числото „500“ се заменя с „800“;
г) в т. 4 числото „800“ се заменя с „1500“;
д) в т. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“;
е) в т. 6 числото „1800“ се заменя с „3000“;
ж) досегашната т. 9 става т. 8 и в нея числото „200“ се заменя с „400“;
з) досегашната т. 10 става т. 9 и в нея числото „100“ се заменя с „300“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.“
§ 11. В чл. 14 числото „60“ се заменя със „100“.
§ 12. В чл. 16 числото „100“ се заменя с „200“, а числото „200“ – с „400“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размерите по чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не по-малко от 50 лв.“
2. В ал. 2 думата „Ако“ се заменя с „За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които“, а накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 300 лв.“.
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.“
§ 14. В чл. 19 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ – с „300“.
§ 15. В чл. 20 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 16. В чл. 21 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, думите „чл. 70 и 72“ – с „чл. 127, 127а и 128“, а числото „200“ – с „400“.
§ 17. В чл. 22 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 18. В чл. 23 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „250“ – с „500“.
§ 19. В чл. 24, 25 и 26 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ – с „300“.
§ 20. В чл. 27 числото „150“ се заменя с „300“.
§ 21. В чл. 28 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 22. В чл. 29 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“, думата „комулация“ – с „кумулация“, а числото „200“ – с „400“.
§ 23. В чл. 30 числото „250“ се заменя с „500“.
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по ал. 1.“
§ 25. В чл. 32 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита и съдействие“.
§ 26. Създават се нови чл. 33 и 34 със следното съдържание:
„Чл. 33. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.
Чл. 34. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението е 500 лв.“
§ 27. В § 2 от допълнителните разпоредби след думата „кодекс“ се добавя „и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“, а думата „трикратния“ се заменя с думата „двукратния“.
§ 28. Параграф 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2а. За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение.“
Заключителна разпоредба
§ 29. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 14.02.2014 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата.
Председател: Ралица Негенцова
1892