Министерски съвет
брой: 23, от дата 14.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 48 от 6 март 2014 г. за изменениe и допълнениe на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 6 МАРТ 2014 Г.
за изменениe и допълнениe на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисиите осъществяват дейността си в съответствие с Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.).“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите „Областна инспекция по труда“ се заменят с „Инспекция по труда“.
2. В ал. 8 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)“ се заменят с „копия от първичните болнични листове“.
§ 3. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и се произнасят и по всички въпроси на медицинската експертиза съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.), и Списъка на професионалните болести, приет с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 66 от 2008 г.).“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „Националния център по здравна информация (НЦЗИ)“ се заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)“.
§ 5. Член 10 се отменя.
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „и по подписаните с особено мнение експертни решения на ТЕЛК“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 7. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
1571