Министерски съвет
брой: 23, от дата 14.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 6 МАРТ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г. и бр. 33 и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите „осигурителна каса“ се поставя запетая и думите „или чрез упълномощено лице“ се заменят с „чрез упълномощено лице или по електронен път“.
2. В ал. 8 думите „Столичното управление „Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо след думите „на член от семейството“ се поставя запетая и се добавя „включително от друга държава“.
2. В изречение второ след думата „неработоспособни“ се добавя „с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“.
§ 3. В чл. 7, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „на лицето до“ се добавя „кметството/общината или“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;“.
3. В т. 8 след думата „наследници“ се поставя запетая и се добавя „а ако лицата са навършили 18-годишна възраст – документ, удостоверяващ статута им на учащи“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2, изречение първо след думите „заявлението в“ се добавя „кметството/общината или“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Столично управление „Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4 след думите „ал. 2 и 3“ се поставя запетая, добавя се „когато за първи път се отпуска пенсия“ и се поставя запетая.
3. В ал. 5 навсякъде думите „ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК или НЕЛК“.
§ 6. В чл. 10а, ал. 2, изречение първо думите „териториалното поделение на НОИ – София“ се заменят с „териториалното поделение на НОИ – София-град“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 3 – 9 се изменят така:
„3. от 1 януари 2014 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;
5. от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2018 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;
8. от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;“
б) създава се т. 10:
„10. от 1 януари 2021 г. – при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.“
2. В ал. 3:
а) точки 3 – 6 се изменят така:
„3. от 1 януари 2014 г. – 65 години и 8 месеца;
4. от 1 януари 2015 г. – 66 години;
5. от 1 януари 2016 г. – 66 години и 4 месеца;
6. от 1 януари 2017 г. – 66 години и 8 месеца;“
б) създава се т. 7:
„7. от 1 януари 2018 г. – 67 години.“
§ 8. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. От 1 януари 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 – 3 и 6 КСО се придобива независимо от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на съответните длъжности.“
§ 9. Член 19а се отменя.
§ 10. В чл. 21, ал. 1, изречение първо след думите „на пенсионера“ се поставя запетая и се добавя „което може да бъде подадено и по електронен път“.
§ 11. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноската за фонд „Пенсии“ за съответния период“ се заменят с „размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „вноската за допълнително пенсионно осигуряване се раздели“ се заменят с „размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд се разделят“ и думите „вноската за фонд „Пенсии“ се заменят с „размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.
§ 12. В чл. 30, ал. 7 думите „ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК или НЕЛК“.
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които полагат стаж след дипломиране, не се считат за учащи.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Лицата, които са прекъснали обучението си поради слаб успех или незаверен семестър, не получават пенсията си от началото на семестъра, ако няма друга дата, посочена в заповедта на ректора. Лицата, които са отписани/отстранени от учебното заведение, нямат право на наследствена пенсия от датата, посочена в заповедта на ректора.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Наследствените пенсии се изплащат в следните срокове:
1. на учениците, имащи право да положат държавни зрелостни изпити, се изплащат до съответната дата на втория зрелостен изпит, определена със заповед на министъра на образованието и науката;
2. на лицата, обучаващи се във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование (ЗВО), както и организациите по чл. 47 ЗВО се изплащат за срока, вписан като начало и/или край на семестъра в представения по ал. 1, т. 2 документ; когато не е посочен срок, пенсията се изплаща до края на месеца, предхождащ месеца, посочен в графика за изпитните сесии на съответното учебно заведение;
3. на лицата, които учат в чужбина, се изплащат за срока, вписан като начало и/или край на семестъра/учебната година в представения по ал. 1, т. 3 документ.“
§ 14. В чл. 37, ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Този стаж се зачита след потвърждаването му по установения ред от компетентната институция на съответната държава.“
§ 15. В чл. 43, ал. 3 абревиатурата „ДЕЛК“ се заменя с „ТЕЛК“.
§ 16. В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Когато са приложими разпоредбите на международен договор в областта на социалното осигуряване, разпоредбата на ал. 1 се прилага, ако периодът на обучение не е потвърден като осигурителен стаж от съответната компетентна институция на другата държава.“
§ 17. В чл. 45а, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Изречение второ се изменя така:
„Удостоверението се издава от териториалното поделение на НОИ при наличие на постъпили данни от НАП за внесените дължими осигурителни вноски от лицата.“
2. В изречение трето думите „териториалното поделение на НОИ – София“ се заменят с „териториалното поделение на НОИ – София-град“.
§ 18. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите за изплащане на пенсиите се изготвят до 25-о число на месеца, предхождащ календарния месец на изплащането им.“
§ 19. В чл. 52, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Изплащането се извършва по график, определен от ръководителя на пощенската станция, който се утвърждава от ръководителя на териториалното поделение „Български пощи“ и ръководителя на териториалното поделение на НОИ.“
§ 20. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Териториалното поделение „Български пощи“ осигурява на съответните пощенски станции по техни заявки необходимите суми за изплащане на пенсиите и добавките към тях на база на писмата, с които са получили документите за изплащане на пенсиите от териториалните поделения на НОИ.“
§ 21. В чл. 66, ал. 1, изречение трето думите „пенсия за месец ..... 2000 г.“ се заменят с „пенсия за месец ...... ...... г.“.
§ 22. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречения второ и трето се изменят така:
„Заявлението може да бъде подадено и в съответната банка, открила сметката, ако има договореност между тази банка и НОИ за обмен на подобна информация. В този случай банката представя данните от заявлението на съответното териториално поделение на НОИ в договорения между банката и НОИ срок.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „Столичното управление „Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато заявлението е прието в банка, не се прилага копие на документ с номера на банковата сметка на титуляря, а банката потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляря.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявленията за превеждане на пенсия по сметка, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от 1-во число на следващия месец.“
§ 23. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. При извършен превод на недължими суми за пенсии съответната банка възстановява тези суми в срок три работни дни от датата на уведомлението от НОИ. Възстановяването се извършва по сметката на НОИ в пълен размер при достатъчно налични средства или до размера на наличността при недостатъчна наличност по сметката на пенсионера към момента на уведомлението.“
§ 24. В чл. 70 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите, при които банката е уведомена от НОИ за смъртта на пенсионера и са преведени суми за пенсия след месеца, през който е починал, банката в срок три работни дни от датата на уведомлението възстановява по сметката на НОИ пълния размер на преведените суми.“
§ 25. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За ежемесечното завеждане на сметките в банките НОИ изготвя файлове с електронни списъци на пенсионерите, чиито пенсии и добавки към тях се превеждат по сметка. Списъците съдържат единния граждански номер (личен номер на чужденец), трите имена на пенсионера, номер на личната банкова сметка, сума на превода, код на териториалното поделение на НОИ и основанието за плащане.
(2) Списъците по ал. 1 се уточняват от ТП на НОИ, като вписаните в корекционна ведомост пенсии, за които не се следват преводи, не се включват във файловете и сумите, подлежащи на превод.“
2. В ал. 3 думите „на технически носител“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „от 1-во до 30-о число на месеца по допълнително изготвен списък“ се заменят с „чрез допълнителни електронни списъци“.
§ 26. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „Териториалното поделение на НОИ“ се заменят с „Националният осигурителен институт“.
2. В изречение второ думата „спогодби“ се заменя с „договори“.
§ 27. Член 73 се отменя.
§ 28. В чл. 74, ал. 2 след думата „възстановява“ се добавя „в 3-дневен срок“ и думите „териториално поделение на“ се заличават.
§ 29. В чл. 76, ал. 3 след думите „тези суми“ се добавя „в 3-дневен срок“ и думите „териториалното поделение на“ се заличават.
§ 30. Член 77 се отменя.
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отпуснати по международни договори“ се заменят с „отпуснати от НОИ при прилагане разпоредбите на международни договори“.
2. В ал. 2 думите „отпуснати по международни договори от чуждестранни осигурителни институти“ се заменят с „отпуснати от чуждестранни осигурителни институти при прилагане разпоредбите на международни договори“.
§ 32. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „погасяване на дългове по надвзети пенсии, установени с разпореждане по чл. 98, ал. 2 или чл. 114, ал. 5 КСО и суми за недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи въз основа на разпореждане по чл. 114, ал. 3 КСО“ се заменят с „погасяване на задължения за недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. неоснователно получени осигурителни плащания по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2 и чл. 54е КСО, както и при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна; удръжките са в размерите по т. 3;“.
2. В ал. 7, изречение второ думите „Столично управление „Социално осигуряване“ се заменят с „териториално поделение на НОИ – София-град“.
§ 33. Член 86 се отменя.
§ 34. В чл. 88 думите „както и другите доходи“ и запетаята след тях се заличават и думите „и на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „и на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
§ 35. В чл. 89 се създават изречения второ и трето:
„За лицата с постоянен адрес в чужбина удостоверенията се издават от компетентната дирекция, на която е възложено прилагането на международните договори в областта на социалното осигуряване. Такива удостоверения се издават и за пенсиите, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, изплащани чрез посредничеството на НОИ, при прилагане разпоредбите на международни договори.“
§ 36. В чл. 92, ал. 1, изречение първо след думите „Български пощи“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 37. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 38. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева

1570