Министерски съвет
брой: 20, от дата 7.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 43 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г., бр. 27 и 74 от 2012 г. и бр. 7 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1.(1) Разходите за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) на първостепенните разпоредители с бюджет през 2014 г. се извършват до утвърдения размер по държавния бюджет.
(2) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(3) При намаляване на числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 4 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.
2. Създават се ал. 14 и 15:
„(14) Размерите на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет се определят съгласно приложение № 15.
(15) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати за лицата, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет, се определят съгласно приложение № 16.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 числото „311“ се заменя с „340“.
§ 4. В чл. 5 думите „§ 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“ се заменят с „чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 и в приложение № 5 към чл. 2, ал. 4 (поверително) навсякъде думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.
 
§ 6. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
1
2
3
4
5
 
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
 
І. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник на отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ, ЦВО и Комендантство – МО
Магистър
390
707
2.
Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
410
699
 
ІІ. Експертни длъжности
 
 
 
 
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
1.
Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
400
595
2.
Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и съединения
Магистър
380
595
3.
Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Магистър
380
605
4.
Главен юрисконсулт във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Магистър
390
605
5.
Старши експерт, старши счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
370
542
6.
Старши юрисконсулт във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Магистър
380
542
7.
Финансов контрольор във вид въоръжена сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
380
595
8.
Младши юрисконсулт
Магистър
360
488
9.
Младши експерт, младши счетоводител
Проф. бакалавър по …
360
439
 
ІІ. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
1.
Главен специалист
ср. образование
340
428
2.
Старши специалист, старши счетоводител
ср. образование/ ІV ст. пр. кв.
340
406
3.
Младши специалист, младши счетоводител
ср. образование/ ІV ст. пр. кв.
340
399
4.
Технически сътрудници – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
340
406
5.
Технически сътрудници – ІІ група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
340
399
 
ІІІ. Ръководители в други организации
 
 
 
1.
Ръководители на производството и специализирани услуги
Бакалавър
380
518
 
ІV. Аналитични специалисти
 
 
 
1.
Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти
Бакалавър
370
509
2.
Стопански специалисти и специалисти по обществени науки
Бакалавър
370
509
3.
Артисти и други художествено-творчески специалисти
Бакалавър
370
509
4.
Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти
Проф. бакалавър по…
360
439
5.
Други приложни специалисти
Проф. бакалавър по…
360
439
6.
Други творци и изпълнители
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
340
399
 
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
1.
Изпълнители – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
340
399
2.
Изпълнители – ІІ група
ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл.
340
397
3.
Изпълнители – ІІІ група
І ст. пр. кв. и/или зав. VІ кл.
340
365
4.
Изпълнители – ІV група
Без изискване за обр. ст.
340
354
 
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
 
 
 
1.
Изборни длъжности:
 
 
 
 
Професор
Магистър
714
947
 
Доцент
Магистър
597
920
2.
Професор
Магистър
714
874
3.
Доцент
Магистър
597
831
4.
Главен асистент; старши преподавател
Магистър
508
786
5.
Преподавател
Магистър
488
742
6.
Асистент
Магистър
471
698
 
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г.
 
 
 
 
1. Специалисти с немедицинско образование
Бакалавър
380
554
 
2. Специалисти с медицинско образование
 
 
 
1.
Управител на лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване
Магистър
450
776
2.
Лекар, началник-отделение
Магистър
450
769
3.
Лекар, началник-лаборатория
Магистър
420
694
4.
Ветеринарен лекар, лабораторен
Магистър
390
587
5.
Лекари; лекари по дентална медицина
Магистър
400
694
6.
Специалисти – фармацевти
Магистър
390
604
7.
Главна медицинска сестра
Бакалавър
380
509
8.
Старша медицинска сестра и старша акушерка
Бакалавър
370
491
9.
Старши медицински лаборант,
старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор
Бакалавър
370
491
10.
Други медицински специалисти
Проф. бак./ІІІ ст. пр. кв./ ср. обр.
340
439

 
§ 7. В приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 (поверително) навсякъде думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.
§ 8. Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 (за служебно ползване) се изменя съгласно приложението (за служебно ползване).
§ 9. Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
 
I. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник на отдел
Магистър
598
1136
2.
Началник на секция
Магистър
550
1071
 
II. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
1.
Главен експерт
Бакалавър
471
972
2.
Старши експерт
Бакалавър
471
911
3.
Експерт
Бакалавър
471
833
 
III. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
1.
Главен специалист
средно
418
751
2.
Старши специалист
средно
410
692
3.
Специалист
средно
410
653
4.
Технически сътрудник
средно
350
600
 
IV. Технически длъжности
 
 
 
1.
Изпълнител
средно
364
655
2.
Изпълнител
основно
350
576
 
V. Заети в медицинския пункт в НРС съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г.
 
 
 
1.
Фармацевт
Магистър
466
889
2.
Лекар ординатор
Магистър
542
989
3.
Лекар по дентална медицина
Магистър
542
989
4.
Медицинска сестра
средно
364
653

 
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.“
 
§ 10. Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изменя така:
„Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2014 г. (в лв.)
1
2
3
4
5
 
I. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник на отдел
Магистър
805
1750
2.
Началник на сектор
Магистър
605
1130
 
II. Експертни длъжности с аналитични и контролни функции
 
 
 
1.
Финансов контрольор
Магистър
467
950
2.
Главен експерт
Магистър
467
950
3.
Главен юрисконсулт
Магистър
467
930
4.
Главен счетоводител
Магистър
467
910
5.
Старши експерт
Бакалавър
454
920
6.
Заместник главен счетоводител
Бакалавър
454
790
7.
Счетоводител
Бакалавър
432
760
8.
Младши експерт
Бакалавър
432
735
 
III. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
1.
Главен специалист
Ср. образование
 387
 700
2.
Старши специалист
Ср. образование
381
660
3.
Счетоводител, оперативен
Ср. образование
381
660
4.
Младши специалист
Ср. образование
381
630
5.
Технически сътрудници
Ср. образование
340
480
 
IV. Технически длъжности
 
 
 
1.
Изпълнители І група
Ср. образование
340
605
 
 
Осн. образование
340
480
 
 
Не се изисква
340
440
2.
Изпълнители ІІ група
Не се изисква
340
415
 
V. Медицински специалисти
 
 
 
1.
Лекар – началник на група „Медицинско осигуряване“
Магистър
416
815
2.
Лекар, дентална медицина
Магистър
416
790
3.
Лекар
Магистър
416
790
4.
Старша медицинска сестра
Бакалавър
360
625
5.
Старши инспектор
Бакалавър
406
690
6.
Други медицински специалисти
Проф. бакалавър
406
590

 
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят от началника на службата в диференцирания диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати.“
 
§ 11. Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10 се изменя така:
„Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вътрешните работи

№ по ред
Категория
Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-ниската длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-високата длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.)
1
2
3
4
5
1.
А
740
788
1396
2.
Б
645
453
1141
3.
В
518
383
800
4.
Г
 
 
 
 
I степен
444
453
771
 
II степен
430
453
771
 
III степен
416
453
771
5.
Д
377
295
305
6.
Е
 
 
 
 
I степен
371
237
303
 
II степен
364
237
303
 
III степен
356
237
303

 
§ 12. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11 се изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11
ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи

№ по ред
Длъжностни наименования и образователна степен
От 1 януари 2014 г.
минимална основна месечна заплата (в лв.)
максимална основна месечна заплата (в лв.)
1
2
3
4
 
Раздел I. Политически кабинет
 
 
1.
Заместник-министър
626
2700
2.
Началник на политически кабинет, министър
626
2600
3.
Парламентарен секретар
626
1900
4.
Съветник, министър
626
1850
5.
Експерт в кабинета на министър
626
1700
6.
Директор на дирекция, администрация
626
1692
7.
Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
 
 
 
1. Образователно-квалификационна степен:
„магистър“, „бакалавър“
626
1257
 
2. Образователно-квалификационна степен:
„професионален бакалавър“ по...
626
695
8.
Раздел III. Специалисти със средно
образование и професионална квалификация
430
612
9.
Раздел IV. Специалисти със средно образование
430
540
10.
Раздел V. Помощен персонал със средно образование
430
516
11.
Раздел VІ. Квалифицирани работници
430
525

 
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, трудов стаж, професионален опит и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
 
§ 13. Приложение № 13 към чл. 2, ал. 12 се изменя така:
„Приложение № 13 към чл. 2, ал. 12
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“

№ по ред
Категория
Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-ниската длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-високата длъжност от 1 януари 2014 г. (в лв.)
1
2
3
4
5
1.
А
707
689
1062
2.
Б
615
689
1040
3.
В
495
349
763
4.
Г
 
 
 
 
I степен
424
475
695
 
II степен
411
447
547
 
III степен
397
433
511
5.
Д
360
286
294
6.
Е
 
 
 
 
I степен
354
229
282
 
II степен
348
229
282
 
III степен
340
229
282

 
§ 14. Приложение № 14 към чл. 2, ал. 13 се изменя така:
„Приложение № 14 към чл. 2, ал. 13
ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието

№ по ред
Длъжностни наименования и образователно-квалификационна степен
От 1 януари 2014 г.
минимална основна месечна заплата (в лв.)
максимална основна месечна заплата (в лв.)
1
2
3
4
 
Раздел I. Научно-преподавателски длъжности
 
 
1.
Професор; ст.н.с. I ст.
626
1057
2.
Доцент; ст.н.с. II ст.
626
996
3.
Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател
626
860
4.
Старши асистент; н.с. II ст.;
преподавател
626
816
5.
Асистент; н.с. III ст.
626
789
 
Раздел II. Висш и среден медицински персонал
 
 
1.
Специалист с висше медицинско образование
626
1057
2.
Професионален бакалавър по ...
626
664
3.
Специалист със средно медицинско образование
430
547
 
Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с образователна степен:
 
 
а) „магистър“, „бакалавър“
626
752
б) „професионален бакалавър“ по ...
626
664
в) специалист със средно специално образование
430
547
г) специалисти със средно образование
430
516
Раздел IV. Помощен персонал
430
492
Раздел V. Квалифицирани работници
430
502
Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи
343
356

 
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
 
§ 15. Създава се приложение № 15 към чл. 2, ал. 14:
„Приложение № 15 към чл. 2, ал. 14
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет

№ по ред
Категория
Заплата за категория от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-ниската длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.)
Заплата за най-високата длъжност в категорията от 1 януари 2014 г. (в лв.)
1.
А
740
788
1396
2.
Б
645
453
1141
3.
В
518
383
800
4.
Г
 
 
 
 
I степен
444
453
771
 
II степен
430
453
771
 
III степен
416
453
771
5.
Д
377
295
305
6.
Е
 
 
 
 
I степен
371
237
303
 
II степен
364
237
303
 
III степен
356
237
303

 
§ 16. Създава се приложение № 16 към чл. 2, ал. 15:
„Приложение № 16 към чл. 2, ал. 15
ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет

№ по ред
Длъжностни наименования и образователна степен
 
От 1 януари 2014 г.
минимална основна месечна заплата (в лв.)
максимална основна месечна заплата (в лв.)
1
2
3
4
1.
Раздел I. Председател
1000
2700
2.
Заместник-председател
700
2300
3.
Раздел II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация
430
612
4.
Раздел ІІІ. Специалисти със средно образование
430
540
5.
Раздел ІV. Помощен персонал със средно образование
430
516
6.
Раздел V. Квалифицирани работници
430
525
7.
Раздел VІ. Неквалифицирани работници
340
380

 
§ 17. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „§ 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“ се заменят с „чл. 81, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.“.
§ 18. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „и на“ се заменят със запетая и накрая се добавят думите „и на председателя на Държавната агенция „Технически операции“ при Министерския съвет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Въвеждането на заплатите на цивилните служители по трудово правоотношение от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, по това постановление е от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, по отношение на „Комендантство – МО“ – от 1 февруари 2014 г.
§ 20. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет и трансфера от държавния бюджет за 2014 г. по самостоятелните им бюджети.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
1451