Министерски съвет
брой: 20, от дата 7.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 38 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) в търговския регистър работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантираните вземания по ЗГВРСНР.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 21 дни от вписване на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър работодателят изготвя за всяко правоимащо лице справка по образец съгласно приложение № 1.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „по пощата“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „В 14-дневен срок от обнародване на решението по чл. 3, ал. 1“ се заменят с „В едномесечен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър“;
б) в изречение второ думите „най-малко 6 месеца“ се заменят с „най-малко 12 месеца“.
2. В ал. 2 думите „удостоверение за актуално състояние, решение за съдебна регистрация“ и запетаята след тях се заличават.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Гарантираните вземания се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4, подадено от работника или служителя до ТП на НОИ по седалище на работодателя в двумесечен срок от датата на вписване на решението по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър или от датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на другата държава. Към заявлението-декларация се прилагат справката по чл. 4 и възражението по чл. 6, ако има такова.“
2. В ал. 2 думите „Молба-декларацията“ се заменят със „Заявлението-декларация“ и думите „по пощата“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор“.
3. В ал. 3 думите „приета молба-декларация“ се заменят с „прието заявление-декларация“.
4. В ал. 4 думите „постъпилата молба-декларация“ се заменят с „постъпилото заявление-декларация“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалното поделение на НОИ разглежда подаденото заявление-декларация и приложените към него документи, като ги съпоставя с данните от констативния протокол, от Регистъра на осигурените лица и от Регистъра на трудовите договори.“
2. В ал. 3 думите „молба-декларацията“ се заменят със „заявлението-декларация“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпореждането по ал. 1 се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП на НОИ и на правоимащия работник или служител в 3-дневен срок от издаването му.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При определяне на ограничения размер на гарантираното вземане по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 ЗГВРСНР се вземат предвид в следния ред:
1. трудови възнаграждения;
2. парични обезщетения по Кодекса на труда, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. други парични обезщетения по Кодекса на труда;
4. парични обезщетения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разпорежданията по чл. 10, ал. 1 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването им пред Административния съд по седалището на ТП на НОИ.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията на Административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 12 думите „с пощенски запис или по друг ред, определен от управителя на НОИ и директора на фонда“ се заменят с „по декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки“ и запетаята след тях се заличава.
§ 9. В чл. 14 думите „и превеждане на сумите от фонда“ се заличават.
§ 10. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Гарантираните вземания по ал. 1 се изплащат в едномесечен срок от получаване на заявлението.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. След изплащане на дължимите гарантирани вземания съответното ТП на НОИ изготвя и изпраща на работодателя справка по образец съгласно приложение № 5 за всеки от работниците и служителите му.“
§ 12. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

......................................
ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
гр. ........................................
КОПИЕ: .................................................
...................................................................
...................................................................
(работодател)
......................................
 
......................................
(седалище, телефон)
......................................
(адрес на управление)
 
(трите имена и адрес на лицето)

 
ЕИК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изх. № .......... от ............. 20.... г.
СПРАВКА
за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
на ...........................................................................,
      (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ........................., длъжност ...................................,
категория труд по НКТП .......................................................,
дата на постъпване на работа ...............................................,
дата, от която е прекратено трудовото правоотношение ....................
на основание чл. ........ ал. ......... т. ...........  от КТ.
Лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – да/не (ненужното се зачертава).

Наименование
Месец
......... ..... г.
Месец
......... ..... г.
Месец
......... ..... г.
Месец
......... ..... г.
Месец
......... ..... г.
Месец
......... ..... г.
1
2
3
4
5
6
7
І. Брутни
трудови възнаграждения
 
 
 
 
 
 
1. Начислени
 
 
 
 
 
 
2. Изплатени
 
 
 
 
 
 
3. Дължим остатък за изплащане
(т. 1 – 2)
 
 
 
 
 
 
ІІ. Парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на
труда и други нормативни актове
 
 
 
 
 
 
Начислени, но неизплатени, общо в т.ч.:
 
 
 
 
 
 
по чл. 40,
ал. 5 от КСО
 
 
 
 
 
 
по чл. ......
ал. ..... т. .....
 
 
 
 
 
 
по чл. ......
ал. ..... т. .....
 
 
 
 
 
 
по чл. ......
ал. ..... т. .....
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Запори
 
 
 
 
 
 

 
Изготвил: ..............................................................., тел. ...................
            (име, фамилия, длъжност и подпис)
Ръководител: ...............................................................
                     (име, фамилия, подпис и печат)
УКАЗАНИЯ
за попълване на справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове, се изготвя от работодателя в срок до 21 дни от вписване в търговския регистър на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР.
Справката се изготвя за всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време, и на които правоотношението:
1. не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР;
2. е прекратено през последните три месеца преди тази дата.
І. Работници или служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя не по-малко от три месеца:
За лицата по т. 1 в съответните редове се вписват данните от разчетно-платежните ведомости за начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения и парични обезщетения, изплатените аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение, а за лицата по т. 2 – за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на трудовото правоотношение. Когато за някой (някои) от тези месеци лицето няма начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения (поради продължителна временна неработоспособност, неплатен отпуск и др.), в справката се включва следващият назад предходен месец. Последният календарен месец, който може да бъде включен в справката, е дванадесетият календарен месец, предхождащ месеца на вписване на решението или месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.
За лицата по т. 2, които имат само начислени, но неизплатени парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, същите се вписват в справката за месеца, в който е извършено начисляването, независимо от периода, за който се отнасят.
ІІ. Работници или служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя по-малко от три месеца:
За тази категория лица в справката се вписват данните от разчетно-платежните ведомости за начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения и парични обезщетения, изплатените аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за всеки от месеците на съществуващото/съществувалото трудово правоотношение.
Забележки:
1. Ако лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, към справката се прилага копие на актуално експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. В начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, не се включва сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, която работодателят изплаща на работника/служителя за първите три дни от временната неработоспособност. Тя се посочва на отделен ред в справката.
3. Плащанията на работниците и служителите от средствата за социални разходи, средствата за работно, униформено и представително облекло и др. не се включват в справката, тъй като не са трудови възнаграждения.
Справката се изготвя в три екземпляра – по един: за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя. Екземплярът за работника/служителя се връчва лично срещу подпис или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“
 
§ 13. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
Вх. № ............../ .......... 20 .... г.
Длъжностно лице, приело декларацията:
..............................................................
 (име, фамилия, подпис и печат)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният/та …………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ..........,
                          (име, презиме, фамилия)
л.к. № .............., издадена на ............. от …………………………,
живущ/а в гр.(с.) ................... ул. …………...........………………,
представляващ …………………………………………...............……………….....……,
                         (пълно или съкратено наименование на работодателя)
адрес …………………………………………....………………,
телефон ....................., ЕИК .............................
ДЕКЛАРИРАМ,
че представляваният от мен работодател e осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, за времето от .......... д. ......... м. ......... г. до .......... д. ........ м. ......... г.
Декларацията се попълва на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………………        Декларатор: …………………………
                                                             (подпис)
 
§ 14. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1

ТП на НОИ гр. ................
ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
гр. ..............................
Вх. № ......./ ..... 20 .... г.
Длъжностно лице, приело заявлението-декларация:
.................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ГАРАНТИРАНО ВЗЕМАНЕ
от ……………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ..................
           (име, презиме, фамилия на лицето)
Адрес за кореспонденция: гр. (с.)................................ ,
община ............................, област ……………………………, ж.к. .......................,
бул./ул. ……………………………… , № ......, бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ....., тел. …………………
Господин/Госпожо директор,
Моля да ми бъде отпуснато гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Работя/работил/а съм при работодател: …………………………………………………..............………………………
                                                                              (пълно или съкратено наименование на работодателя)
от ............................….... на длъжност ………………………………………
                 (дд/мм/гг)
2. Трудовото ми правоотношение е прекратено от ..................................
                                                                                              (дд/мм/гг)
3. Имам трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто съгласно решение на ТЕЛК № .....................................
за периода от ………………………………………
                               (дд/мм/гг)
до ....................................
         (дд/мм/гг)
4. Към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР, не съм:
4.1. съдружник в търговското дружество;
4.2. член на органите за управление и контрол на търговеца;
4.3. съпруг/съпруга на лице по т. 4.1 или 4.2;
4.4. роднина по права линия на лице по т. 4.1 или 4.2.
5. Личната ми банкова сметка за изплащане на гарантираните вземания е:
IBAN ………………………………………BIC ………………….
при банка …………………….....................…………………
Прилагам следните документи:
1. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове.
2. Документ за самоличност (за справка) или копие от него, когато заявлението-декларация се подава чрез лицензиран пощенски оператор.
3. Оригинал (за справка) и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК № .........
от  ………………………………………
               (дд/мм/гг)
за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
4. Други документи ………………………………………………………………………………………………………………………
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се необходимите данни. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..................            Декларатор: ………………………………………
гр. ......................                                         (подпис)
 
§ 15. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 5  към чл. 17
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ –
гр. …........................………..,
п. к. ………, ул. ….....………… № …., тел. …………,
факс …………, e-mail ………@nssi.bg
Изх. № .......... /.............
ДО
...........................................................
(наименование на работодателя)
СПРАВКА
за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори
на ………………………………………………………………………,
                   (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ................................, работник/служител
в ………….................……………………………
        (наименование на работодателя)
 

Наименование
Месец
.........
..... г.
Месец
.........
..... г.
Месец
.........
..... г.
Месец
.........
 ..... г.
Месец
.........
..... г.
Месец
.........
..... г.
Общо
 
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Отпуснато гарантирано вземане – общо, в т.ч.:
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Трудово възнаграждение
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
Обезщетение по КТ
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
Обезщетение по чл. 40, ал. 5 от КСО
 
 
 
 
 
 
 
2.
Осигурителни вноски за сметка на лицетообщо, в т. ч.:
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
ДОО
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
ДЗПО
 
 
 
 
 
 
 
2.3.
НЗОК
 
 
 
 
 
 
 
3.
Данък по ЗДДФЛ
 
 
 
 
 
 
 
4.
Запори
 
 
 
 
 
 
 
5.
Изплатена сума
 
 
 
 
 
 
 
6.
Осигурителни вноски за сметка на работодателя – общо, в т. ч. за:
 
 
 
 
 
 
 
6.1.
ДОО
 
 
 
 
 
 
 
6.2.
ДЗПО
 
 
 
 
 
 
 
6.3.
НЗОК
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗГОТВИЛ: ……………………………….........................………
                      (име, фамилия, длъжност и подпис)
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ: ..................………………………………
                                              (име, фамилия, подпис и печат)
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
1446