Министерски съвет
брой: 17, от дата 28.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски се дължат авансово върху осигурителния доход съгласно чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За осигурителен доход на самоосигуряващо се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който авансово са внесени осигурителни вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на парично обезщетение.“
3. В ал. 4 думите „бременност и раждане или отглеждане на малко дете“ се заменят с „бременност и раждане, отглеждане на малко дете или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване извършват дейност, за която подлежат на осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят авансово върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“
§ 3. В чл. 14 след думите „към датата на“ се добавя „начисляването или“.
§ 4. В чл. 19б думите „чл. 13, ал. 4“ и запетаята след тях се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
1201