Министерски съвет
брой: 17, от дата 28.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 29 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
1197