Министерски съвет
брой: 17, от дата 28.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества“.
2. В ал. 8:
а) в т. 8 думите „както и за парични или предметни награди“ се заменят с „както и стойността на паричните или предметните награди и отличия“ и думите „и за парични или предметни награди“ се заменят с „и стойността на паричните или предметните награди и отличия“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4, чл. 107а и стойността на отличията по чл. 88 от Закона за държавния служител;“
в) точка 11 се изменя така:
„11. възнагражденията по чл. 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303 и 305 от Закона за съдебната власт;“
г) точка 13 се изменя така:
„13. сумите и доволствията по чл. 23, ал. 1 – 7, компенсационните суми по чл. 25 и стойността на наградите по чл. 30 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
1196