Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 14, от дата 18.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО  НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност (ДВ, бр. 59 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „водолазни работи“ се заличава запетаята и се добавя „и“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „хора“ се добавя „и имущество“, заличава се думата „лодки,“ и думите „на море и във вътрешните водни пътища на Република България“ се заменят с „в акваториите по чл. 1“;
б) в т. 2 думите „оглед на местостоянките и кейовете“ се заличават;
в) в т. 3 след думата „обследване“ се поставя наклонена черта и се добавя „проучване“, след думата „хидротехнически“ се поставя запетая и се добавя „навигационни“, след думите „подводни съоръжения“ се добавя „включително, местостоянки и кейове,“, думите „на акваториите“ се заличават, думата „дъното“ се заменя с „акваториите по чл. 1“;
г) в т. 5 думите „и за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания“ се заличават;
д) създава се нова т. 6:
„6. водолазни работи за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания;“
е) досегашната т. 6 става т. 7, като в нея думите „уловът на риба и други морски организми и култивирането на морски организми се извършва при спазване изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите“ се заличават. 
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение е подводна дейност, при която се използва водолазно оборудване и екипировка за спортни, туристически и развлекателни цели.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като:
а) в т. 1 думите „с изключение на водолазните работи по чл. 2, ал. 2, т. 1  5“ се заменят с „  по чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) с използване на технически средства за откриване на обекти върху или под повърхността на дъното;“
вв) буква „в“ се заличава;
в) точка 3 се изменя така:
„3. с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1 в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване, без съгласуване с Центъра за подводна археология, а в случаите на отдадени на концесия по чл. 86  92 от Закона за културното наследство недвижими културни ценности под вода  без съгласуване и с концесионера;“
г) създават се т. 4 и 5:
„4. в райони на потънали военни обекти (кораби, подводници и въздухоплавателни средства), след като обекти под вода бъдат идентифицирани като такива и с изключение на обектите по чл. 1 от Конвенцията на  ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода, без съгласуване с Командването на Военноморските сили с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1; съгласуването се извършва не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане;
5. проникване в подводни обекти, обявени за военен гроб, с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Фотографирането на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 или на части от тях е допустимо, когато фото- и видеодокументацията е предназначена за информиране на компетентните органи/концесионера за откриването/наличието на определен обект или в случаите, когато обектът е в процес на проучване  с изричното съгласие на проучвателя/проучвателите.“
§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. през деня  флаг „Алфа“, установен в Международния код на сигналите, приет с Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, и три фигури, разположени във вертикална линия, на най-видно място: горният и долният  сфери, а средният  ромб, съгласно Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море  1972 г., ратифицирана с Указ № 461 от 1975 г. (ДВ, бр. 22 от 1975 г.).“
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) При извършване на водолазна дейност от брега или при отдалечаване на водолаза от осигуряващото плавателно средство на повече от 100 м водолазът закрепва за себе си контролен буй, оцветен в контрастен червен или оранжев цвят, с плавучест не по-малка от 5 kg. Буят се закрепва с растително или синтетично въже, с якост на опън не по-малко от 100 кг и да има дължина с минимум 20 % по-голяма от максималната дълбочина на района, в който водолазът ще извършва водолазната дейност.“
§ 5. Член 6 се отменя.
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа списък на организаторите на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечения, който съдържа най-малко следните данни:
1. име и местонахождение на водолазната организация (клуб, училище, водолазен център);
2. име, презиме и фамилия на отговорното лице, адрес и телефон;
3. име, презиме и фамилия на старши водолазния инструктор, адрес, телефон, инструкторски квалификации;
4. видове водолазни дейности, които ще извършва организацията  учебна дейност, водолазни спускания на квалифицирани водолази, водолазни спускания на неквалифицирани водолази, спускания с деца, спускане на потънали кораби и др.;
5. обичайно посещавани райони;
6. използвани плавателни средства  кратки ТТД, име, позивни.
(2) Ръководителите на съответните водолазни организации са длъжни до 31 март на всяка календарна година да представят информация за поддържане и актуализиране на списъка.
(3) В срок до 30 април информацията по ал. 1 се изпраща от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до Главна дирекция „Гранична полиция“, Командването на Военноморските сили и Центъра за подводна археология.
(4) Преди извършване на водолазни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 3 с използване на регистрирани плавателни средства лицата, които ги организират, уведомяват оперативния дежурен на съответната регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) чрез радиотелефонна УКВ станция по обявените канали за слушане, работа и повикване или чрез стационарен/мобилен телефон за състава на водолазната група, плавателните средства, времето и района за провеждане на водолазната дейност. По време на водолазната дейност ръководителят й поддържа непрекъсната радио-/телефонна връзка с оперативния дежурен на РДГП.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 попълват декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (приложение № 2).“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“  Варна, или в дирекция „Морска администрация“  Бургас. Дирекция „Морска администрация“  Варна, или дирекция „Морска администрация“  Бургас, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.
(2) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2  7 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“  Варна, или в дирекция „Морска администрация“  Бургас, на оперативния дежурен на Военноморските сили, на Регионална дирекция „Гранична полиция“  Бургас, и на дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за района, в който ще се извършват, не по късно от един работен ден преди началото им.
(3) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“  Русе, или в дирекция „Морска администрация“  Лом, в момента на възникване на събитието. Дирекция „Морска администрация“  Русе, или дирекция „Морска администрация“  Лом, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.
(4) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2  7 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция „Морска администрация“  Русе, или в дирекция „Морска администрация“  Лом, не по-късно от един работен ден преди началото им. Дирекциите оповестяват оперативния дежурен на Регионална дирекция „Гранична полиция“  Русе, за района, в който ще се извършва дейността. Уведомление до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не се изисква, когато се извършва водолазен оглед на кораби на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в район на пристанище на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ със специално предназначение по чл. 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) При уведомяването се посочват ръководителят, целта на извършваната водолазна или друга подводна работа, списък на състава на водолазната група, включващ имената и датата на раждане на лицата, координатите на района, времето за работа, името на плавателното средство и знамето, под което плава.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хидрографска служба на Военноморските сили обявява границите на района, ограниченията за водолазна/подводна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез „Известия до мореплавателите“.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случаите, когато са налице условия, при които няма да бъде застрашено корабоплаването в района на потънали обекти с координати, показани в приложение № 3, съответната териториална дирекция „Морска администрация“, съгласувано с Командването на Военноморските сили и съответната регионална дирекция „Гранична полиция“, може да разреши временно водолазни спускания по чл. 2, ал. 3 след искане на разрешение не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане.
(4) Всяко уведомление или издадено разрешение за извършване на водолазна дейност се изпраща своевременно съответно от дирекция „Морска администрация“  Варна, или дирекция „Морска администрация“  Бургас, до дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за контрол.“
§ 9. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Изваждането чрез водолазна или друга подводна дейност на потънало имущество извън посоченото в ал. 1 и 2, което не е културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, от акваториите по чл. 1 се извършва при условията и по реда на Наредба № 24 от 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 65 от 2011 г.).“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Изваждането или преместването от морското дъно или от дъното на други водни басейни на културни ценности и защитени природни забележителности, както и на части от тях, открити по време на водолазна или друга подводна дейност, се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; последно изм. бр. 101 от 2012 г.).“
§ 11. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Когато по време на водолазна или друга подводна дейност, чийто обект не е подводното културно наследство, бъдат открити предмети и/или структури върху или под повърхността на дъното, които имат признаци на културни ценности, или други, които не могат да бъдат идентифицирани като такива, работещите под вода и опериращите с технически средства за дистанционно изследване на дъното:
1. записват точните координати или установяват по друг начин местонахождението на откритите предмети и/или структури;
2. при възможност ги фотографират/филмират;
3. уведомяват в двудневен срок Центъра за подводна археология за местонахождението на откритието и предоставят направените фотографски и/или видеоматериали и координатите на обекта.
(2) В случаите, когато специалните технически средства се използват за търсене, локализиране, идентифициране и проучване на културно наследство под вода, за тях се прилагат разпоредбите на чл. 151 от Закона за културното наследство и чл. 30  38 от Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.“
§ 12. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „друга подводна дейност“ е всяка дейност, осъществявана от/с обитаеми или необитаеми подводни апарати или други технически средства, с цел локализиране, оглед, заснемане и изследване на и под повърхността на дъното на водни басейни и всякакви обекти под вода.“
§ 13. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Използването на водолази, специализирана водолазна техника (оборудване) и обитаеми и/или необитаеми подводни апарати на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на специфични задачи не е водолазна или друга подводна дейност по смисъла на тази наредба.“
§ 14. Наименованието на приложението към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква „а“.
§ 15. Създава се приложение № 2 към чл. 7, ал. 5:
„Приложение № 2 към чл. 7, ал. 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният …….................…………………........
                                          (име, презиме, фамилия), живущ …………………………,
ЕГН …………………………, л.к. №…………………, издадена на …………………….............…… г. от …………………………….
Във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам съгласие да предоставя на ……………………………. копие от лична карта по повод ………............…………………………………….
Дата ............……    ДЕКЛАРАТОР  ………………“
 
§ 16. Създава се приложение № 3 към чл. 9, ал. 3:
„Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3

Потънали обекти
Координати
 
ширина,
N
дължина,
Е
 
 
°
'
"
°
'
"
Принц Карол I
43
10
02
28
00
07
МоПанг
42
28
03
27
41
43

 
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната: Ангел Найденов
Министър на вътрешните работи: Цветлин Йовчев
Министър на културата: Петър Стоянович
Министър на транспорта,  информационните технологии  и съобщенията:  Данаил Папазов
849