Министерство на образованието и науката   София
брой: 12, от дата 11.2.2014 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.47


Заповед № РД-14-4 от 29 януари 2014 г.

 

 ЗАПОВЕД № РД-14-4 от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21, ал. 1, т. 1 ППЗНП, чл. 32 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-14-1623 от 8.11.2011 г. на министъра на образованието и науката, закривам Частна професионална гимназия със специалности с интензивно изучаване на чужди езици  Варна, открита със Заповед № РД-14-206 от 12.10.2000 г. (ДВ, бр. 5 от 2001 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-167 от 29.12.2003 г. (ДВ, бр. 5 от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-516 от 30.09.2008 г. (ДВ, бр. 90 от 2008 г.) на министъра на образованието и науката.
Мотиви: Обучението в училище се провежда само в самостоятелна форма. На посочения адрес не се провежда учебно-възпитателен процес. Списък-образец № 1 на училището не е съгласуван от РИО  Варна, за учебната 2013  2014 г.
В едномесечен срок г-жа Калина Стойкова Стоянова да предаде училищната документация на началника на Регионалния инспекторат по образованието  Варна.
Началникът на Регионалния инспекторат по образованието  Варна, да определи училище, в което да бъдат пренасочени учениците от гимназията, и училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: А. Клисарова
749