Министерски съвет
брой: 10, от дата 4.2.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 12 от 30 януари 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г. и бр. 14 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на постановлението думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
4. В чл. 4 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възлага прилагането на тарифата на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране, които издават инструкции за нейното прилагане.“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 2. В Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003  г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г.,  бр. 18 от 2012 г. и бр. 13 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на тарифата думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране“.
2. В раздел ІV, в наименованието на буква „А“ думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, от министъра на инвестиционното проектиране“.
3. В раздел VI „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)“, в буква „Б“ „Такси за предоставяне на справки и услуги“:
а) в чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) За издаване на скица се събират следните такси:
1. на поземлен имот в неурбанизирана територия  10 лв.;
2. на поземлен имот в урбанизирана територия  30 лв.;
3. на сграда  самостоятелен обект на собственост  10 лв.“;
б) в чл. 41, ал. 3, т. 1 след думата „имот“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) в чл. 43, ал. 1 след думата „делба“ се добавя „или разделяне“;
г) в чл. 45, ал. 1 т. 7 се отменя;
д) в чл. 46 ал. 1 се отменя;
е) в чл. 47 ал. 2 се изменя така:
„(2) За справките и услугите, заявени и предоставени по електронен път, се заплащат съответните такси, намалени с 30 на сто.“;
ж) в чл. 49а т. 6 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:  Нина Ставрева
679