Министерство на здравеопазването
брой: 9, от дата 31.1.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 100 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „(бл. МНЗ 119)“ се заменят с „(бл. МЗ  НЗОК № 7)“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „фенилкетонурия“ се поставя запетая и се добавя „вродена надбъбречнокорова хиперплазия“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „Даун“ се поставя запетая и се добавя „други анеуплоидии“;
б) в т. 3 запетаята след думите „спонтанни аборти“ се заменя с „и/или“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министерството на здравеопазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване извършването на изследвания на деца и възрастни (при необходимост на родственици) при клинични данни и съмнение за генетична болест или предразположеност.“
§ 4. В чл. 8 думите „чл. 141“ се заменят с „чл. 139, 141, 142 и 143“.
§ 5. Членове 10 и 11 се изменят така:
„Чл. 10. (1) Кръв за изследване на новородени деца за заболяванията по чл. 7, ал. 1 се взема в родилните или неонатологичните отделения на лечебните заведения, в които са родени децата.
(2) Кръвта за изследване се взема съгласно изискванията по приложение № 5.
(3) Лечебното заведение, в което е взета кръвта, я изпраща незабавно в „Специализирана болница за активно лечение по детски болести“  ЕАД, София („СБАЛДБ“  ЕАД, София), за регистрация и изследване за вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия.
(4) До четвъртия ден от получаването им „СБАЛДБ“  ЕАД, София, изпраща кръвните проби на „СБАЛАГ „Майчин дом“  ЕАД, София, за изследване за фенилкетонурия.
(5) Резултатите от извършените изследвания при новородени деца с данни за вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия или фенилкетонурия, придружени с писмени указания за поведение, се съобщават незабавно на лечебното заведение, в което е взета кръвта, както и на посочен от родителите адрес.
(6) Лечебните заведения, получили резултат по ал. 5, са длъжни незабавно да обезпечат изпълнението на изисканите от скрининговата лаборатория дейности: съдействие при издирването на детето, информиране на родителите относно необходимостта от контролни изследвания, клиничен преглед, обезпечаване на биологичен материал за потвърдителни изследвания и изпращането му с експресен куриер до скрининг лабораторията. Отговорност на скрининговата лаборатория е да потвърди или отхвърли съмнението за съответното заболяване. Децата с високостепенно съмнение се насочват за диагностика и лечение към „СБАЛДБ“  ЕАД, София.
(7) Контролните проби за потвърждаване (втора филтърна бланка и/или друг биологичен материал) се изпращат на „СБАЛДБ“  ЕАД, София, при съмнение за вроден хипотирео­идизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия и на СБАЛАГ „Майчин дом“  ЕАД, при съмнение за фенилкетонурия или друго вродено метаболитно нарушение.
(8) Филтърните бланки от неонаталния скрининг, както и тези от контрол на лечение се съхраняват минимум 5 години.
Чл. 11. (1) Изследванията на бременните жени за оценка на риска от раждане на дете с най-чести хромозомни болести се извършват от 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица на бременността и/или от 15-ата до 19-ата гестационна седмица на бременността, а за спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена  между 15-ата и 19-ата гестационна седмица на бременността при спазване на изискванията по приложение № 6.
(2) Изследванията се извършват в генетични лаборатории на лечебните заведения и медицинските факултети по приложение № 4.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „генетична лаборатория“ се заменят с „кабинет за медико-генетична консултация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изследванията на бременни жени с доказан повишен риск за раждане на дете с генетична болест по чл. 7, ал. 2, т. 2 се извършват в генетични лаборатории на лечебните заведения и медицинските факултети по приложение № 4 при спазване на изискванията по приложения № 8 и № 9.“
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Изследванията по чл. 7, ал. 2, т. 3 се извършват в генетични лаборатории на лечебните заведения и медицинските факултети по приложение № 4.“
§ 8. В член 14 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Изследванията на деца (при необходимост  на родителите им) при клинична диагноза на генетична болест по чл. 7, ал. 3 се извършват в генетични лаборатории на лечебните заведения и медицинските факултети по приложение № 4.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „университети“ се добавя „по приложение № 4“.
2. В ал. 2 думите „два пъти“ се заменят с „един път“, а думите „1-во число на месеца, предхождащ периода, за който се изготвя заявката“ се заменят с „първи октомври на годината, предхождаща периода на заявката“.
3. В ал. 3 думите „10-о число на месеца, предхождащ периода, за който се изготвя заявката“ се заменят с „петнадесети октомври на годината, предхождаща периода на заявката“.
§ 10. В чл. 18 след думата „разпределя“ се добавя „или преразпределя“.
§ 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „генетична болест“ е заболяване, причинено от патологично изменение в генома на индивида.“
2. Параграф 2 се отменя.
§ 12. В § 5 от заключителните разпоредби след думите „лечебните заведения“ се добавя „и медицинските факултети по приложение № 4“.
§ 13. Приложение № 4 към чл. 9 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 9
Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България

Наименование
Лечебно заведение/медицински университет
1.
Лаборатория по клинична генетика
 
„Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“  ЕАД, София
2.
Генетична лаборатория
Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет  Медицински университет, София
3.
Хормонална лаборатория „Неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика“
„Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести“  ЕАД, София
4.
Отделение по медицинска генетика
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“  ЕАД, Пловдив
5.
Лаборатория по медицинска генетика
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“  ЕАД, Варна
6.
Лаборатория по медицинска генетика
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Г. Странски“  ЕАД, Плевен
7.
Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика
Медицински факултет  Тракийски университет, Стара Загора

 
§ 14. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието след думите „вроден хипотиреоидизъм“ се поставя запетая и се добавя „вродена надбъбречнокорова хиперплазия“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. При доносени новородени деца кръв за скрининг се взема между четиридесет и осмия час (втория ден) и деветдесет и шестия час (четвъртия ден) от живота на детето. Кръвта може да се вземе и в следобедните часове. Преди превеждане независимо от възрастта на детето се взема скринингова проба.
2. При недоносени новородени кръв за скрининг се взема двукратно: на четвъртия ден от живота на детето и в края на втората седмица.
При по-ранно изписване или превеждане  в деня на изписването/превеждането.“
3. В т. 3 думата „изследването“ се заменя със „скрининг“, а думите „следващото кръвопреливане“ се заменят с „кръвопреливането“.
4. В т. 4 след думите „вроден хипотиреоидизъм“ се поставя запетая и се добавя „вродена надбъбречнокорова хиперплазия“, а думите „поръчвани и“ се заличават.
§ 15. В приложение № 6 към чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Скринингът между 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица на бременността, определен по CRL на плода, е „комбиниран“ и включва кръвен тест и данни от ехографско изследване. В резултата от ехографското изследване освен CRL следва да се посочи и дебелината на нухалната транслуценция (NT). Пропусналите този скрининг провеждат скрининг от 15-ата до 19-ата гестационна седмица на бременността, като срокът на бременността се определя въз основа на BPD. При някои бременни може да се наложи провеждането на скрининг не само между 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица, но и между 15-ата до 19-ата гестационна седмица  по преценка на генетик. В тези случаи се отчита „интегриран риск“.
Ултразвуковото изследване на CRL и NT трябва да бъде извършено не по-рано от 3 дни преди вземането на серума.“
2. В т. 2 думите „информативната стойност“ се заменят с „възможностите“.
3. В т. 4 след думата „транспортира“ се добавя „съхраняван в хладилник“, а думите „при стайна температура“ се заличават.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. Резултатът от изследване не отменя необходимостта от високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на феталната анатомия (морфология) между 18-ата и 22-рата гестационна седмица.“
§ 16. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 във въпрос № 8 числото „2“ се заменя с „3“.
§ 17. В приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 1 в наименованието думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 18. В приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 2 в наименованието думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 7“.
Допълнителна разпоредба
§ 19. Навсякъде в текста думите „Националната генетична лаборатория към „СБАЛАГ „Майчин дом“  ЕАД, София“ и „Националната генетична лаборатория“ се заменят съответно с „Лабораторията по клинична генетика към „УСБАЛАГ „Майчин дом“  ЕАД, София“.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Таня Андреева
457