Министерски съвет
брой: 5, от дата 17.1.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 1 от 10 януари 2014 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г.
за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 и 27 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 20, степен 1, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“.
2. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 21:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“.
3. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 22:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „335“ се заменя с „360“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“.
4. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 23:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „315“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „330“ се заменя с „340“.
5. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 24:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „320“ се заменя с „340“.
6. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 25:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“.
7. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 26:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“.
8. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 27:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
в) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“.
9. В колона „Нива на основните месечни заплати“ на ред 28:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
в) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“;
г) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „310“ се заменя с „340“.
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „първостепенните разпоредители с бюджетни кредити“, „разпоредител с бюджетни кредити“ и „разпоредителите с бюджетни кредити“ се заменят съответно с „първостепенните разпоредители с бюджет“, „разпоредител с бюджет“ и „разпоредителите с бюджет“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
202