Национална здравноосигурителна каса
брой: 3, от дата 10.1.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.83


Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г.
за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2014 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2014 г.
Чл. 2. Страните договарят следните обеми и цени на видовете медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, в наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО – Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112 от 2004 г.):
1. Обеми и цени за дейностите в първичната извънболнична медицински помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 „Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми (брой)
Цени (в лв.)
I
Капитационно плащане
6 112 027
 
1
Лица от 0 до 18 години
1 227 067
1,30
2
Лица от 18 до 65 години
3 493 489
1,05
3
Лица над 65 години
1 391 471
1,40
4
Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗОЛ, включително от дежурни кабинети съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК
6 112 027
0,11
ІІ
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
2 885 053
 
1
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.
603 371
9,00
2
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.
209 037
8,00
3
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.
556 200
8,00
4
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.
487 655
8,00
5
Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.
1 028 790
4,50
III
Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма
24 405
4,00
IV
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
9 450
7,00
V
Дейност по диспансерно наблюдение
3 488 815
 
1
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една диагноза
1 010 435
9,00
2
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от една диагноза
2 478 380
9,50
VI
Профилактични прегледи на лица над 18 г.
2 370 700
9,00
VII
Имунизации на лица над 18 г.
244 600
4,50
VIII
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
31 000
5,50
IX
Неблагоприятни условия
6 000 000 лв. (годишна стойност)

 
2. Обеми и цени за дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), включени в приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми (брой)
Цени
(в лв.)
І
Първични прегледи
6 399 707
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 400 935
18,00
2
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
719 494
18,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
166 620
18,00
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
45 442
18,00
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
67 216
18,00
ІІ
Вторични прегледи
2 880 814
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 192 562
9,50
2
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
535 833
9,50
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
152 419
9,50
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
35 028
9,50
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
318 092
9,50
V
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. от рискови групи
379
9,50
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания
910 254
9,50
VII
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
67 216
14,00
VІІI
Медицинска експертиза
824 577
5,50
IX
Високоспециализирани дейности
549 882
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
5
7,49
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
388
28,36
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
12 307
39,91
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
28
13,38
21_29
Назален провокационен тест с алергени
5
26,22
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
161
26,75
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
1 515
13,05
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
819
13,05
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
473
26,75
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
5
32,10
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
14
29,96
39_96
Венозна анестезия
473
19,90
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
833
13,91
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
85
16,05
45_13
Диагностична горна ендоскопия
6 627
21,40
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
710
21,40
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
1 420
21,40
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2 367
20,12
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
5
13,91
58_0
Уретротомия при стриктура
12
14,98
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
5
13,91
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
80
13,91
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
5
13,91
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
2 272
13,91
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
6 532
13,91
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
133
8,03
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
20 827
17,44
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
861
40,77
83_13
Вагинотомия
9
8,56
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
663
16,05
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
852
13,91
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
11 360
13,91
88_71
Трансфонтанелна ехография
1 893
17,44
88_72
Ехокардиография
299 158
22,79
88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
29
28,89
88_73
Ехография на млечна жлеза
1 893
13,36
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2 083
17,66
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
34 081
17,66
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
11 360
17,66
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
11
20,33
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
7
26,75
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
5
26,75
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
18
26,75
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
4 746
13,38
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели b-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
44
26,75
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
5
28,89
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
42 886
16,05
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
11 171
20,12
89_50
ЕКГ Холтермониториране
11 550
17,44
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)
1 516
17,12
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
5
12,84
93_08
Електромиография (ЕМГ)
30 294
16,05
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
473
12,84
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
189
12,84
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*
284
27,82
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*
947
27,82
95_12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 414
36,06
95_23
Евокирани потенциали
104
20,33
95_47
Фонетография
19
16,05
96_53
Назален лаваж и обработка
5
18,19
99_29
Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния
5
18,19
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*
11 360
26,75
Z01_5
Кожно-алергично тестване
1 325
8,03
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
151
9,63
X
Физиотерапия и рехабилитация
3 925 026
 
1
Специализиран преглед
178 018
5,00
2
Група І процедури
1 857 429
1,80
3
Група ІІ процедури
89 937
1,80
4
Група ІІІ процедури
1 791 160
1,80
5
Заключителни прегледи по трите групи
186 500
9,00

 
3. Обеми и цени на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. II на приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми (брой)
Цени (в лв.)
01
Клинична лаборатория
17 064 577
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 435 497
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
891 296
0,80
01_04
Време на кървене
64 220
1,43
01_05
Пресяващи тестове: протромбиново време
298 721
1,98
01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
22 380
1,98
01_07
Пресяващи тестове: фибриноген
46 705
1,98
01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
874 755
0,80
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
1 038 224
0,80
01_10
Окултни кръвоизливи
3 406
2,30
01_11
Глюкоза
1 597 717
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
427 161
3,85
01_13
Креатинин
1 334 999
1,43
01_14
Урея
231 095
1,43
01_15
Билирубин – общ
90 492
1,43
01_16
Билирубин – директен
34 056
1,43
01_17
Общ белтък
58 382
1,43
01_18
Албумин
33 570
1,43
01_19
Холестерол
1 610 366
1,43
01_20
HDL холестерол
1 087 849
1,43
01_21
Триглицериди
1 472 683
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
252 015
9,24
01_23
Пикочна киселина
222 824
1,43
01_24
AСАТ
434 458
1,43
01_25
АЛАТ
433 972
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
23 353
1,43
01_27
ГГТ
160 550
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
79 789
1,43
01_29
Алфа-амилаза
30 164
1,43
01_30
Липаза
2 433
1,54
01_31
Натрий и калий
173 200
2,86
01_34
Калций
55 949
1,43
01_35
Фосфати
25 299
1,43
01_36
Желязо
145 955
1,43
01_37
ЖСК
51 571
2,10
01_38
CRP
125 521
3,74
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
250 069
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
28 218
1,98
09_01
Криоглобулини
195
6,27
09_02
Общи имуноглобулини IgM
487
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
389
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
292
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
195
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
97
9,79
10_08
fT4
136 711
10,34
10_09
TSH
349 318
10,34
10_10
PSA
221 851
12,10
10_11
CA-15-3
3 892
12,10
10_12
СА-19-9
2 919
12,10
10_13
СА-125
6 325
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
1 265
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
2 433
12,10
10_16
Карбамазепин
292
12,00
10_17
Валпроева киселина
1 460
12,00
10_18
Фенитоин
19
12,00
10_19
Дигоксин
19
12,00
10_20
Микроалбуминурия
107 520
8,00
10_21
Progesteron
6 811
10,34
10_22
LH
9 244
10,34
10_23
FSH
11 190
10,34
10_24
Prolactin
18 974
10,34
10_25
Estradiol
8 271
10,34
10_26
Testosteron
10 217
10,34
10_27
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO
11 676
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1 460
12,10
10_61
СЕА
2 141
12,10
2
Клинична микробиология
570 099
 
02_07
RPR (или Васерман)
47 679
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
19 266
3,67
02_10
Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
16 542
3,67
02_11
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
1 168
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
57 895
8,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (–), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
112 288
6,00
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам (–), Гъби (C. albicans) и др.
99 249
8,50
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Анаероби, Corynebacterium
5 838
8,50
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
87 767
8,50
02_17
Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
11 968
8,50
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
108 006
4,50
02_20
Chlamydia (сух тест)
2 433
3,46
04
Медицинска паразитология
113 358
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
104 114
4,50
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
487
10,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
5 838
10,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
2 919
10,00
05
Вирусология
86 230
 
05_01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
29 677
7,71
05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)
97
8,16
05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
19
8,16
05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
973
8,50
05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
49 625
8,50
05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
4 865
9,50
05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
973
10,88
06
Рентгенология
1 589 991
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
24 326
1,42
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
973
7,20
06_03
Рентгенография на лицеви кости
2 433
7,20
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
46 705
7,20
06_05
Специални центражи на черепа
2 919
7,20
06_06
Рентгенография на стернум
973
7,20
06_07
Рентгенография на ребра
11 093
7,20
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
4 865
7,20
06_09
Рентгенография на крайници
2 919
7,20
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
35 516
7,20
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
973
7,20
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
1 946
7,20
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
43 884
7,20
06_14
Рентгенография на бедрена кост
5 254
7,20
06_15
Рентгенография на колянна става
114 039
7,20
06_16
Рентгенография на подбедрица
12 941
7,20
06_17
Рентгенография на глезенна става
36 002
7,20
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
43 786
7,20
06_19
Рентгенография на клавикула
1 557
7,20
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
973
7,20
06_21
Рентгенография на скапула
535
7,20
06_22
Рентгенография на раменна става
34 056
7,20
06_23
Рентгенография на хумерус
3 308
7,20
06_24
Рентгенография на лакетна става
11 676
7,20
06_25
Рентгенография на антебрахиум
7 784
7,20
06_26
Рентгенография на гривнена става
28 218
7,20
06_28
Рентгенография на череп
3 989
13,11
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
179 038
13,11
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
398 262
13,11
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
2 724
13,11
06_32
Обзорна рентгенография на корем
17 515
13,11
06_33
Рентгенография на таз
44 759
13,11
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
136 030
13,11
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
487
20,57
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
16 542
20,57
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
973
20,57
06_39
Иригография
6 811
20,57
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
48 165
73,28
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
29 570
214,68
10_03
Мамография на двете млечни жлези
173 005
17,48
10_04
Ехография на млечна жлеза
3 892
13,11
10_58
Хистеросалпингография
195
20,57
10_59
Интравенозна холангиография
19
20,57
10_60
Венозна урография
1 654
20,57
10_62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
46 705
13,11
07
Обща и клинична патология
214 364
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
58
8,90
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
15
8,90
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
389
8,90
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
10
8,90
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
15
8,90
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
18
8,90
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
58
8,90
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
39
8,90
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
207 256
8,90
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
39
8,90
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
10
8,90
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
126
8,90
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
10
8,90
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
136
16,96
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
487
16,96
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
243
16,96
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
156
16,96
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
15
16,96
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
487
16,96
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
10
16,96
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
10
16,96
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
49
16,96
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 946
16,96
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
68
16,96
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 141
16,96
10_50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
13
16,96
10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
487
16,96
10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
16
16,96
10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
10
16,96
10_54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
12
16,96
10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
12
16,96
10_56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
18
16,96
10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
10
16,96
09
Имунология
3 875
 
09_01
Определяне на криоглобулини
29
6,27
09_02
Определяне на общи имуноглобулини Ig M
389
9,79
09_03
Определяне на общи имуноглобулини Ig G
389
9,79
09_04
Определяне на общи имуноглобулини Ig А
389
9,79
09_05
Определяне на С3 компонент на комплемента
292
9,79
09_06
Определяне на С4 компонент на комплемента
291
9,79
10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
30
123,20
10_06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
10
32,82
10_07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
12
47,94
10_08
fT4
487
10,34
10_09
TSH
778
10,34
10_29
Определяне на общи Ig E
195
41,89
10_30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
584
41,89
12
Имунохематология
48 004
 
10_35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест реагент
19
11,76
10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
78
23,41
10_37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
534
16,35
12_01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест еритроцити А1, А2, В и 0)
32 207
7,06
12_02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест реагенти с анти-А и анти-Н
4 379
4,14
12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
973
31,58
12_04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
973
21,06
12_05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
8 757
31,58
12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти
83
29,23

 
4. Обеми и цени на дейностите в болнична помощ по клинични пътеки (КП), включени в приложение № 5 „Списък на клиничните пътеки“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г., и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ:
4.1. Клинични пътеки

Код
Наименование
Обеми (брой)
Цени (в лв.)
1
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
38 229
620
2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
183
2 800
3
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
2 521
774
4
Субарахноиден кръвоизлив
255
1 000
5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
59
5 500
6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
9
10 000
7
Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
61 762
461
8
Диабетна полиневропатия
0
0
9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
622
1 755
10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
300
1 755
12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
519
578
13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
2 208
450
14
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация
1
2 500
15
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
301
480
16
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
1
2 200
17
Мултиплена склероза
2 043
533
18
Епилепсия и епилептични пристъпи
5 983
300
19
Епилептичен статус
541
500
21
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
247
500
22
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
17
657
23
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
8
5 000
24
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
15
7 000
25
Паркинсонова болест
786
231
26
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
21 777
600
27
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
4 523
120
28
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
14 636
850
29
Болест на Крон и улцерозен колит
1 923
1 100
30
Заболявания на тънкото и дебелото черво
11 330
604
31
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
10 990
579
32
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
3 856
1 500
33
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
25 248
920
34
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
7 445
1 000
35
Хронични вирусни хепатити
3 133
604
36
Хронични чернодробни заболявания
5 084
630
37
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
2
400
38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
17 682
750
39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
90
1 320
40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
2 761
400
40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
207
1 100
41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
338
3 318
42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
14
3 318
43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
33
3 600
44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
8
370
45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
5 655
3 318
47.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
1 738
200
47.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
13 566
200
48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
13 335
900
49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
9 388
3 430
50
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
189
2 750
51
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
5 241
4 540
52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
74 106
420
53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
895
1 300
54
Инфекциозен ендокардит
188
4 950
55
Заболявания на миокарда и перикарда
1 665
462
56
Ритъмни и проводни нарушения
21 260
345
57
Артериална хипертония при деца
247
579
58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
41
578
59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
2 728
700
60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
95
2 481
61
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
27 653
420
62
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
906
876
63
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
138
876
64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
5 634
876
65
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
165
950
66
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
1 202
883
67
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
33
950
68
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
4 750
330
69
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
66
350
70
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
2 598
800
71
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
44
5 000
72
Трансуретрална простатектомия
2 304
1 000
73
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
973
1 200
74
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
7 486
130
75
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
8 796
380
76
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
10 523
774
77
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
264
2 500
78
Оперативни процедури върху мъжка полова система
10 548
500
79
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
399
2 600
80
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
920
1 160
81
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
71
612
82
Реконструктивни операции в урологията
588
1 000
83
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
11 240
450
84
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154
1 000
85
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
2 187
2 300
86
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
881
942
87
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
143
3 200
88
Радикална простатектомия
399
2 500
89
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
1 588
440
90
Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
10 877
420
91
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
32 935
450
92
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
6 553
426
93
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
2 911
553
94
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1 297
333
95
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
8 067
400
96
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
6 876
700
97
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
56
1 200
98.1
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
3 305
280
98.2
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
729
800
99
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
13 977
600
100
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
52
1 000
101
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
615
1 540
102
Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
46 111
545
103
Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
17 314
431
104
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
29 181
497
105
Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
778
506
106
Заболявания на щитовидната жлеза
4 489
341
107
Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
624
220
108
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
2 371
460
109
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
619
600
110
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
288
392
111
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
42
450
112
Метаболитни нарушения при лица над 18 години
2 669
415
113
Метаболитни нарушения при лица под 18 години
1 407
471
114
Глухота – диагностика и консервативно лечение
2 243
300
116.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
209
150
116.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
18 461
340
117
Глухота – кохлеарна имплантация
36
1 100
118
Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
8 099
535
119
Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
349
535
120
Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
4 805
319
121
Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
2 103
546
122
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
918
2 239
123
Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
4 598
380
125
Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
985
1 644
126
Речева рехабилитация след ларингектомия
104
285
127
Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
340
550
128
Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
106
615
129
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
1 509
2 134
130
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
478
2 284
131
Оперативно отстраняване на катаракта
26 980
360
133
Хирургично лечение на глаукома
1 424
390
134
Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
10 056
150
135
Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
7 036
300
136
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
1 070
410
137
Кератопластика
132
1 000
138
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
12 976
273
139
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
4 734
249
140
Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми
2 247
700
141
Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
50 280
580
142.1
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
8 212
146
142.2
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
729
230
143
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 920
800
144
Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г. с.
29 459
390
145
Нерадикално отстраняване на матката
5 008
1 024
146
Радикално отстраняване на женски полови органи
1 148
1 055
147
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
6 137
711
148
Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
366
128
149
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
22 601
277
150
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
1 282
806
151
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
7 818
408
152
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
129
605
153.1
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
791
1 700
153.2
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
100
8 000
154
Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок
109
1 109
155
Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
10
6 800
156
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
1 988
2 700
157
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
74
2 700
158
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
346
1 621
159
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
37
1 621
160
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
6 479
2 453
161
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
184
2 053
162
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
2 272
939
163
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
72
939
164
Оперативни процедури върху апендикс
4 690
558
165
Хирургични интервенции за затваряне на стома
313
624
166
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
16 481
426
167
Оперативни процедури при хернии
14 761
574
168
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
2 158
601
169
Конвенционална холецистектомия
1 272
1 127
170
Лапароскопска холецистектомия
3 985
880
171
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
1 489
2 138
172
Оперативни процедури върху черен дроб
618
3 000
173
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
186
1 355
174
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
405
4 500
175
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
370
1 720
176
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
168
1 000
177
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
23
1 500
178
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
4 675
1 200
179
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
3 287
1 100
180
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
4 557
200
181
Оперативно лечение при остър перитонит
4 064
2 000
182
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
147
1 375
183
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
13 750
714
184.1
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
18 568
500
184.2
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
655
2 000
185
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден
6 980
454
186
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания
48
554
187
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
905
900
188
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
1 493
700
189
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
67
1 500
190
Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
3 133
3 500
191
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
2 953
1 919
192
Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
251
1 709
193
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
2 455
1 100
194
Консервативно лечение на съдова недостатъчност
6 601
475
195
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
1
330
196
Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
790
333
197
Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия
611
182
198
Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
503
3 300
199
Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
314
1 330
200
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
2 100
3 550
201
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
900
2 300
202
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
9 974
384
203
Хирургично лечение при травма на главата
641
1 052
204
Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
2 071
800
205
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
4 893
1 819
206
Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
2 088
10 100
207
Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица под 18 години
94
10 100
208
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
1 387
13 500
209
Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение
454
14 500
210
Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
287
3 450
211
Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години
25
4 500
212
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
1 494
2 500
213
Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локализация
266
3 000
214.1
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
1 512
1 550
214.2
Спешни състояния в гръдната хирургия
1 463
450
215
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
12 908
2 050
216
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
5 653
1 257
217
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
16 605
910
218
Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
2 623
365
219
Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
2 441
700
220
Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
6 635
1 000
221
Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
721
1 326
222
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
10 848
460
223
Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
7 812
275
224
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
528
660
225
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
19
1 100
226
Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
7 156
520
227
Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
13 649
520
228
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
1 014
429
229
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
158
429