Министерски съвет
брой: 100, от дата 19.11.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.52


Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 698 ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за размест­ване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; изм., бр. 30 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Обявява 23 декември (понеделник) за почивен ден, а 21 декември (събота) за работен ден.“
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
8550