Министерство на финансите
брой: 99, от дата 15.11.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;
2. единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, начисленият облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Декларацията по ал. 2 не се подава от задължените лица, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.
(4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец № 1.
(5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „в срока за“ се заменят с „едновременно с“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Декларации образец № 1 и образец № 6 за членовете на осигурителните каси се подават от касата в съответните срокове по ал. 1 и 3.“
3. Създава се нова ал. 10:
„(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и навсякъде думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
6. Досегашните ал. 12 и 13 стават съответно ал. 13 и 14.
§ 3. В чл. 4 ал. 8 и 9 се отменят.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „ал. 5“ се заличават.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на електронен носител и/или хартиен носител.“
2. В ал. 2, т. 2 числото „30“ се заменя с „10“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и № 3 – месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер в декларация образец № 1;
2. в декларация образец № 5 – периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер.
(2)Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(6) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по чл. 4, ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(7) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и 6 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(8) Декларация образец № 6 за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 – 4 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
(9) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(10) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(11) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
(12) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(13) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(14) Алинея 13 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, когато не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от декларация образец № 1 се определят, както следва:
1. от осигурителния доход в т. 19 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фонд „Пенсии“ в т. 20 от декларацията;
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно заосигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;
3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
4. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;
6. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в т. 17 и т. 17.1 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;
8. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;
9. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в т. 30 от декларацията.
(2) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 1 – 10 осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 2а от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; последно изм. бр. 5 от 2013 г.).
(3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ т. 1 се изменя така:
„1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.“
§ 10. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, в т. 1 от указанията за попълване на декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ думите „с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията“ се заличават.
§ 11. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, в указанията за попълване на деклара­ция обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията“ и изречение последно се заличават.
2. В т. 10 позиция 87 се заличава.
§ 12. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2, в указанията за попълване на декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ т. 7 се изменя така:
„7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К“ – когато се намалява размерът на декларираните задължения.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.“
§ 13. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 6, ал. 6

ВИЖ Приложението

 

§ 14. В приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 6“.
§ 15. В приложение № 8 към чл. 2, ал. 4 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
§ 16. В приложение № 9 към чл. 2, ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7 и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се прилагат, когато се подават данни, отнасящи се за период след 31 декември 2013 г.
§ 18. Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, подават декларация образец № 6, отнасяща се за месеци преди януари 2014 г. в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
§ 19. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър: Петър Чобанов
8483