Министерски съвет
брой: 97, от дата 8.11.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г.
за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г. и бр. 17, 53 и 80 от 2013 г.) числото „310“ се заменя с „340“ .
§ 3. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 6 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.
2. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3, в пореден № 9, колона „минимална основна месечна заплата (в лв.)“ числото „310“ се заменя с „340“.
3. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, в пореден № 11, колона „минимална основна месечна заплата (в лв.)“ числото „310“ се заменя с „340“.
§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята компетентност възникнали специфични въпроси по прилагането му.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
8192