Министерски съвет
брой: 73, от дата 19.8.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 202 от 11 август 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Тарифата за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 146 от 1998 г.; изм., бр. 46 от 2002 г. и бр. 77 от 2004 г.);
2. Тарифата за таксите за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 146 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56 от 1999 г., бр. 46 от 2000 г. и бр. 77 от 2004 г.);
3. Тарифата за таксите за административни и технически услуги, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 146 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г. и бр. 77 от 2004 г.);
4. Тарифата за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната цена на дървесината от горите - собственост на държавата, заплащан от държавните дивечовъдни станции за ползването й, приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавната агенция по горите.
§ 3. Документите, издадени до датата на влизане в сила на това постановление въз основа на отменените с него тарифи, запазват действието си, като по тях не се дължи доплащане/възстановяване на разликата в размера на таксите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2008 г.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
Глава първа
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ В ГОРСКИЯ ФОНД
Раздел I
Ползване на дървесина от горите - собственост на държавата, от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства
Чл. 1. За ползване на дървесина от горите - собственост на държавата, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат такса в размер на процент от продажната цена на временен склад по категории, сортименти и дървесни видове съгласно одобрения комплектуван лесосечен фонд (КЛФ) за съответната година (лежаща маса), както следва:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
Чл. 2. (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
Чл. 3. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20 до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща такса в размер 50 на сто от определената по реда на чл. 1 за съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
Чл. 4. Член 2, ал. 1 и чл. 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
Чл. 5. За добитата едра дървесина от цер и габър се заплаща такса в размер 30 на сто от продажната цена за съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
Чл. 6. Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат 10 на сто от определения в чл. 1 - 5 процент от продажната цена на дървесината в приход на Национален фонд “Българска гора”. Останалата част от дължимата сума се внася в бюджета на Държавната агенция по горите.
Чл. 7. Заплащането на дължимия процент от продажната цена за ползване на дървесината в бюджета на Държавната агенция по горите и в приход на Национален фонд “Българска гора” се извършва до края на месеца, следващ месеца, в който е начислен приходът от реализация на дървесината.
Раздел II
Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
Чл. 8. (1) За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд, се заплащат следните такси на корен:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
(2) За дървен материал от бяла мура се заплаща съответната такса по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”, увеличена с 50 на сто.
Чл. 9. (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
(3) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 8.
(4) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
(5) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 8.
Чл. 10. Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.
Раздел III
Такси за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд
Чл. 11. За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
Чл. 12. За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от горския фонд в землища, части от които попадат в национални паркове, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл. 11.
Чл. 13. Таксите по чл. 11 и 12 се заплащат преди издаване на позволителното.
Раздел IV
Такси за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища
Чл. 14. За земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, се заплащат следните месечни такси:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
Чл. 15. Когато предоставяната земя е с площ, по-малка от 1 дка, таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на предоставената площ, отнесена към таксата по чл. 14, определена за 1 дка.
Чл. 16. Таксата по чл. 14 се заплаща преди подписването на договора за целия период на ползване на земята.
Раздел V
Такси за ползване на инфраструктурата в горския фонд
Чл. 17. За ползване на инфраструктурата в горския фонд се заплаща такса в размер 1 лв. за пл. куб. м, както следва:
1. преди издаването на позволително за сеч и извоз - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 1 от Закона за горите;
2. при заплащане на дървесината - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 2 и 3 от Закона за горите.
Глава втора
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Раздел I
Такси за административни услуги
Чл. 18. За административните услуги, извършвани от Държавната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, се заплащат такси, както следва:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
 
 
Раздел II
Такси за технически услуги
Чл. 19. За техническите услуги, извършвани от Държавната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, се заплащат такси, както следва:
 
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
 
Чл. 20. За извършване на оценки на прилежаща площ по чл. 7, ал. 4 и 9 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се заплаща такса в размер 80 лв.
Чл. 21. Таксите по глава втора се заплащат при предявяване на искането за извършване на услугата с изключение на таксите по раздел II, т. 1, 2 и 11, които се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За периода от влизане в сила на тарифата до 31 декември 2008 г. държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат 5 на сто от определения в чл. 1 - 5 процент от продажната цена на дървесината в приход на Национален фонд “Българска гора”. Останалата част от дължимата сума се внася в бюджета на Държавната агенция по горите.
§ 2. Таксите за ползване на дървесината, реализирана в периода от 1 юли 2008 г. до датата на обнародване на тарифата в “Държавен вестник”, се заплащат в 30-дневен срок от датата на обнародването.
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 15г, ал. 1, чл. 36, ал. 3, чл. 53, ал. 3 и 7 и чл. 57, ал. 5 от Закона за горите.
 
Забележка на редакцията: виж този материал в PDF-а на броя.
 
2557