Политически съвет на политическа партия „Християн демократичен форум“   София
брой: 81, от дата 17.9.2013 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.31


извънреден конгрес

 

1. – Политическият съвет на политическа партия „Християн демократичен форум“ със свое решение от 3.09.2013 г. на основание чл. 15, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 4 от устава на партията, поради липсата на действащ национален съвет, и във връзка с § 2 от ПЗР от Закона за политическите партии и в тази връзка на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес на партията на 16.11.2013 г. в 10 ч. в Пловдив, зала „България“, в „Международен панаир Пловдив“, бул. Цар Борис III Обединител 37, при следния дневен ред: 1. приемане отчети на политическия съвет и контролния съвет; 2. приемане промени и допълнения в устава и програмата на партията; 3. избор на ново ръководство на партията; 4. набелязване на организационни мероприятия и публикации във връзка с дейността на партията; 5. други. Съгласно чл. 15, ал. 4 във връзка с ал. 3 от устава на партията квотата за участие в конгреса се определя на всички партийни членове поради липса на изградени областни и общински структури на партията. Кворумът се определя при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ поради липса на изрична уредба в устава.
6884