Министерски съвет
брой: 73, от дата 20.8.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 95 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10б се създава ал. 4:
„(4) Еднократната помощ при бременност по ал. 1 може да бъде поискана в срок 3 месеца считано от определения термин за раждане.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;“
в) създава се т. 15:
„15. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на училището ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 4 за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа, за които няма уважителни причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г. и бр. 58 от 2011 г.).“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Директорът на детската градина/училището, в която/което има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини. Справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Справката по ал. 4 и 5 се изпраща до 5-о число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща в срок до 3 дни на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите „ал. 4“ се добавя „и 5“.
6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 10 и 11.
7. Създава се нова ал. 9:
„(9) В случаите на преместване на дете от подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка през периода 15 септември – 31 май директорът на приемащата детска градина/приемащото училище изпраща справка по образец за записаното дете съгласно приложение № 9 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите.“
8. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 13.
§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19, 33, 48, 65 и 99 от 2003 г. и бр. 15 от 2004 г.)“ се заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 24а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „съгласно приложение № 5а“ се заменят с „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 6:
„6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.“
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 4:
„4. „Уважителни причини“ по смисъла на чл. 17, ал. 5 са налице:
а) ако за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва;
б) ако отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя;
в) ако отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.“
§ 6. Приложение № 5а се отменя.
§ 7. Създават се приложения № 7 – 9:
„Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 4
........................................................................................
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящото удостоверение се издава на: ..................................................................., ЕГН ...................,
                                                           (трите имена на детето)
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка за учебната 20.../20... г. и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ……, № …….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – .......................................................................................
ДИРЕКТОР: ...............................................
(подпис, печат)
Приложение № 8 към чл. 17, ал. 5
........................................................................................
 (наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящата справка се издава за: ........................................................................., ЕГН ...............................,
(име, презиме и фамилия)
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка за учебната 20 .../20 ... г. и е отсъствало по неуважителни причини …............ (с цифри) .................…. (с думи) дни за месец ........................../........ г.
Трите имена на лицето, което упражнява родителския контрол: .............................................................................................., ЕГН........................., постоянен адрес ......................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – ...............................................................................................
ДИРЕКТОР: ...............................................
(подпис, печат)
Приложение № 9 към чл. 17, ал. 9
.....................................................................................
 (наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./....................... 20 ... г.
……………….........................................……………………………,
(трите имена на детето)
ЕГН……………………….................................................…….
Детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ….., №………
…………………………………………......................................……,
(трите имена на лицето, което упражнява родителския контрол)
ЕГН............................................................................,
постоянен адрес ………………………………………………………
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ – ...............................................................................................
ДИРЕКТОР: ........................................................
(трите имена, подпис, печат)“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 от 2013 г.), § 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. На учениците, настанени в домове за деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, както и на децата, ползващи социална услуга – резидентен тип по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 7, букви „а“, „в“ и „г“, от I до ХII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за джобни разходи на месец се предоставят средства в размер, определен с решение на Министерския съвет за съответната година, които се изплащат по бюджетите на общините, на чиято територия се намират съответните услуги.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 1, буква „а“ и т. 2 – 9, § 5 и 7, които влизат в сила от 1 септември 2013 г., и § 8, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
6464