Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН –   София
брой: 67, от дата 30.7.2013 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.63


конкурс

 

441. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Биофизика, за нуждите на секция „Биомолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
5829