Народно събрание
брой: 66, от дата 26.7.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юли 2013 г.
Издаден в София на 24 юли 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27 и 28 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на регионалното развитие назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа. Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и организира неговата работа.“
3. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
§ 2. В чл. 5, ал. 7 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие, министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регионална политика“ се добавя „Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране:
1. извършва експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на министъра на инвестиционното проектиране;
2. приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, внесени за разглеждане по реда на чл. 127, ал. 5;
3. изпълнява и други дейности, възложени му от министъра на инвестиционното проектиране.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 5. В чл. 56, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие, министъра на вътрешните работи и министъра на младежта и спорта“.
§ 6. В чл. 62, ал. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.
§ 7. В чл. 70, ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“.
§ 8. В чл. 75, ал. 4, изречение първо думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“, а в изречение второ думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.
§ 9. В чл. 84, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 10. В чл. 86, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 11. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 12. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 13. В чл. 97, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 14. В чл. 117, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.
§ 15. В чл. 124, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 16. В чл. 124а ал. 4 се изменя така:
„(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на:
1. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
2. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.“
§ 17. В чл. 124б ал. 3 се изменя така:
„(3) Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4, т. 1, на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на областния управител по чл. 124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на съответното министерство или на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.“
§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „Националния експертен съвет“ се заменят с „Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране“.
2. В ал. 10 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 19. В чл. 128 ал. 12 се изменя така:
„(12) Проектът за подробен устройствен план се разглежда от:
1. областния експертен съвет – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.“
§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подробният устройствен план се одобрява със заповед на:
1. областния управител – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“.“
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 21. В чл. 133 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „кмета на общината, от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „органа, компетентен да одобри плана“.
2. В ал. 7 думите „общинския експертен съвет по устройство на територията“ се заменят с „експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.“
§ 22. В чл. 135, ал. 1 думите „или до министъра на регионалното развитие и благо­устройството“ се заменят с „до министъра на регионалното развитие или до министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 23. В чл. 137, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 24. В чл. 139, ал. 5 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 25. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект се съгласува от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.“
§ 26. В чл. 145 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технически и работни инвестиционни проекти се одобряват от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
2. В ал. 3 думите „или на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „на Министерството на регионалното развитие или на Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 27. В чл. 148 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за строеж се издава от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
§ 28. В чл. 149, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 29. В чл. 150, ал. 1 думите „или министърът на регионалното развитие и благо­устройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие или министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 30. В чл. 158, ал. 2 думите „или от министъра на регионалното развитие и благо­устройството“ се заменят с „от министъра на регионалното развитие или от министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 31. В чл. 160, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 32. В чл. 166, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 33. В чл. 167, ал. 2, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 34. В чл. 168, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 35. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 36. В чл. 169а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и в ал. 5 навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 37. В чл. 176а, ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 38. В чл. 177, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 39. В чл. 192, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 40. В чл. 193, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 41. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
§ 42. В чл. 215, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, на министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 43. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.“
2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 44. В чл. 222, ал. 1, т. 13 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 45. В чл. 225, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 46. В чл. 232б, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 47. В чл. 236 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 48. В чл. 239, ал. 1, т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране съгласно компетентността им“.
§ 49. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.“
2. В § 5 се създава т. 83:
„83. „Публични средства“ са средствата, осигурени от държавния бюджет, както и средствата, отпускани по фондовете на Европейския съюз, в това число и финансови инструменти.“
§ 50. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на инвестиционното проектиране одобряват строителни и технически правила и нормативи, издават наредби и инструкции и одобряват образци на документи съобразно правомощията си по прилагането на този закон.“;
б) в ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобряват техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура.“
2. В § 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
3. Параграф 30 се изменя така:
„§ 30. Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране съобразно правомощията им по този закон.“
§ 51. В параграф 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се създава ал. 3:
„(3) Министърът на инвестиционното проектиране разпределя средствата от държавния бюджет по ал. 2 и осъществява методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на плановете по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(2) За дата на започване на производство по изработване и одобряване на общи или на подробни устройствени планове или на техните изменения по ал. 1 се смята датата на допускане (разрешаване) или възлагане изработването на съответния проект.
(3) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(4) За датата на започване на производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по ал. 3 се смята датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството или Министерството на регионалното развитие.
(5) За обектите с национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, подробните устройствени планове или техните изменения, както и съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж се разрешават, съгласуват и одобряват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
§ 53. Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството до влизането в сила на този закон, запазват действието си и се прилагат до тяхното изменение и допълнение или до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.
§ 54. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 55. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“, „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“.
§ 56. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г. и бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 36 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2.     В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“, „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“.
§ 57. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 42б, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството е възложил или разрешил по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията“ се заменят с „компетентния орган по чл. 124а, ал. 4 от Закона за устройството на територията е разрешил“.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 58. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 5 думите „такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите“ се заменят с „на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L 88/5 от 4 април 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 305/2011“.
2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.“
3. В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на инвестиционното проектиране:
1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и информира Европейската комисия съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. определя специализирана дирекция за изпълнение функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и в съответствие с чл. 9, чл. 10 и чл. 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО;
3. издава разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, когато отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от този закон; отнема и преиздава издадените разрешения, разширява и актуализира техния обхват, спира и ограничава действието им;
4. определя със заповед българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011; заповедта се обнародва в „Държавен вестник“;
5. определя с наредба условията и реда за изпълнение на дейностите по т. 1 – 4, включително и за контрола на лицата по т. 3.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За дейностите на звеното за контакт по ал. 2, т. 2, когато е определено с наредбата по ал. 2, т. 5, и дейностите по ал. 2, т. 3, в т.ч. за проверката на документи, проверката на място, ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
4. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране“, „министърът на инвестиционното проектиране“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 59. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г. и бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27 и 28 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 60. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите „се включват“ се добавя „заместник-министър на регионалното развитие“.
2. В чл. 18, ал. 3 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“, а думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката“.
3. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране“, „министърът на инвестиционното проектиране“, „заместник-министър на инвестиционното проектиране“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 61. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране“, „Министърът на инвестиционното проектиране“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 62. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“.
§ 63. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г., бр. 17 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 64. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 65. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“.
§ 66. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 23 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 наименованието на раздел І се изменя така: „І. Министерство на регионалното развитие“.
§ 67. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23 и 59 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 9 думите „и министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 83, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 125, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране“.
4. В чл. 200, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 68. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „Министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 69. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24 и 59 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „Министърът на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 70. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 14, 18 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 18, ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.
§ 71. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 54, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“.
§ 72. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 73. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28 и 52 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 292 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 74. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 75. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 76. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 77. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 16 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В чл. 17, ал. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
4. В чл. 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
5. В чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 78. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) в чл. 24, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 79. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „Министерството на регионалното развитие“ и „заместник-министър на регионалното развитие“.
§ 80. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.
2. В чл. 46а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 81. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 69, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 82, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
4. В чл. 171 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 82. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 13 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 83. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 84. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 85. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 23 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „заместник-министър на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 86. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30 и 52 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 385:
а) в ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 391, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 87. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 88. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 102 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“.
§ 89. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.     
2. В чл. 6, т. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 90. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 92 от 2011 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“.
§ 91. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 118 в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В § 13 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 92. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“.
§ 93. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.) в чл. 11 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 94. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
б) в ал. 5 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.
2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В чл. 11, т. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Министърът на регионалното развитие:
1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;
2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната.
(2) Министърът на инвестиционното проектиране съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите издава наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.“
5. В чл. 21 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
6. В чл. 31, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
§ 95. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 96. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 2, ал. 8 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
б) в § 13 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
3. В приложението към чл. 3, ал. 2 навсякъде съкращението „МРРБ“ се заменя с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 97. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 98. В Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.) в чл. 5, ал. 2, т. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 99. В Закона за достъп до пространствени данни (ДВ, бр. 19 от 2010 г.) в чл. 24, ал. 2 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“.
§ 100. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 6, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 101. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 33, в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 102. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г.) в чл. 10б, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 103. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 81, ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 104. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 105. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.) в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 106. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“.
§ 107. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.) в чл. 57, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 108. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 109. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 47, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 110. В Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 111. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 112. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г.) в чл. 74, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 113. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благо­устройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
§ 114. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 30 от 2013 г.) в чл. 77, в текста преди т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
§ 115. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15 и 52 от 2013 г.) в чл. 91б, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
§ 116. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7 и 15 от 2013 г.) в чл. 51, ал. 12 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
5826