Народно събрание
брой: 60, от дата 6.7.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса:
I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса.
1. Предложения за кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса се правят от парламентарни групи от 4 юли 2013 г. до крайния срок 12,00 ч. на 8 юли 2013 г. чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по здравеопазването, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
– автобиография;
– копие от диплома за завършено висше образование;
– документи за допълнителни специализации и квалификации.
2. Предложените кандидати трябва да представят и документи съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса“ се публикуват на интернет страницата на Комисията по здравеопазването. Публикуват се също името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.
III. Изслушване на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса относно управлението на самата каса.
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по здравеопазването на 9 юли 2013 г. от 15,00 ч.
2. Комисията по здравеопазването изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
3. Кандидатите се представят от вносител на предложението – до 3 минути.
4. Лично представяне на кандидата с възможност за допълване на данни от професионалната му биография и визията му за управлението на Националната здравноосигурителна каса.
5. Въпроси от страна на народните представители – до 2 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 10 минути.
7. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията.
8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за обсъждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните им имена.
IV. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание.
1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 3 минути.
2. Провеждат се общи разисквания за всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
4. Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък.
5. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители.
6. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
5423