Народно събрание
брой: 60, от дата 6.7.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване

 

РЕШЕНИЕ
за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване
Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
5422