Специализирана болница за активно лечение по онкология   София
брой: 59, от дата 5.7.2013 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.20


Конкурс за доцент

 

6. – „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Онкология“ с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиниката по коремна хирургия при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно изискванията на раздел ІV. от глава трета от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Деловодство“ на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, София 1756, ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
5222