Министерски съвет
брой: 56, от дата 28.6.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 135 от 21 юни 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 21 ЮНИ 2013 Г.
за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. в размер 250 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 118 на Министерския съвет от 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
5108