Народно събрание
брой: 57, от дата 29.6.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

 

УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., приет от ХLIІ Народно събрание на 20 юни 2013 г.
Издаден в София на 25 юни 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
ЗАКОН
за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.; попр., бр. 102 от 2012 г.)
§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни – 240 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 310 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
5086