Министерски съвет
брой: 54, от дата 21.6.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 14 ЮНИ 2013 Г.
за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структураоператор на новия комбиниран мост, както следва:

№ по ред
Вид пътно превозно средство
Размер на таксата
(в лв.)
Размер на таксата
(в евро)
1.
Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили)
12
6
2.
Товарни автомобили с обща максимално допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето
12
6
3.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
23
12
4.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона и под 12 тона
35
18
5.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
49
25
6.
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум 4 оси
72
37

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 14, ал. 2 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структураоператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), ратифицирано със закон от Народното събрание на 30 май 2013 г. (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1юли 2013 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
4930