Народно събрание
брой: 52, от дата 14.6.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на подуправител на Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка
РЕШИ:
Избира Цветан Любомиров Гунев за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“, с мандат 6 години, който започва на 16 юни 2013 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4825