Министерски съвет
брой: 48, от дата 31.5.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 121 от 18 май 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 18 МАЙ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г. и бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „кадетите“ се заменя с „войниците (матросите)“.
2. В ал. 2 думата „Кадетите“ се заменя с „Военнослужещите“.
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) На войниците (матросите), завършили курс за съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж или курс за съответното военно звание в учебен център, или приравнени на тях курсове в чужбина, се присвоява първо сержантско (старшинско) звание „младши сержант“ („старшина II степен“) и те се назначават на сержантска (старшинска) длъжност в съответствие със сключеното допълнително споразумение.
(4) Военнослужещите по ал. 3, притежаващи военно звание „младши сержант“ („старшина II степен“), могат да бъдат повишени във военно звание „сержант“ („старшина I степен“) след завършване на курс за съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж, или приравнен на него курс в чужбина.
(5) Военнослужещите по ал. 4, притежаващи военно звание „сержант“ („старшина I степен“), могат да бъдат повишени в сержантско (старшинско) звание „старши сержант“ („главен старшина“) или в сержантско (старшинско) звание „старшина“ („мичман“) след завършен курс за съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж, или приравнен на него курс в чужбина.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Сержантите (старшините), заемащи длъжности от професионална област по чл. 30, ал. 3, т. 6, се повишават във военно звание, ако са налице изискванията на чл. 21.“
§ 2. В чл. 115, ал. 2 думите „и колежи“ се заменят с „колежи, центрове и бази“ и думите „и висшите военни училища в страната“ се заменят с „висшите военни училища, професионалните сержантски (старшински) колежи и учебни центрове в страната“.
§ 3. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „придобиване на сержантско звание във висше военно училище, в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен център“ се заменят със „съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен център или приравнени на тях курсове в чужбина“.
2. В ал. 3 думите „съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж“ се заменят със „съответната длъжност и/или за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж или приравнени на тях курсове в чужбина“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Военнослужещите, притежаващи военно звание „младши сержант“ („старшина II степен“), започнали обучение в курс за военно звание „сержант“ („старшина I степен“) в учебен център към датата на влизането в сила на постановлението, след успешно завършване на курса могат да бъдат повишени в съответното военно звание.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
4251