Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН   София
брой: 42, от дата 10.5.2013 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.39


конкурс

 

360. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент, професионално направление „Биологически науки“, шифър 4.3, за нуждите на секция „Липид – белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3831