Министерски съвет
брой: 33, от дата 5.4.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 79 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 29 МАРТ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 и 80 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 думите „като плащат“ се заменят със „за която подлежат на облагане с“.
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията по ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по сметка на съответната компетентна териториална дирекция“ се заменят с „по съответната сметка на компетентната териториална дирекция“.
2. В ал. 2 думите „по сметката на компетентната териториална дирекция“ се заменят с „по съответната сметка на компетентната териториална дирекция“.
3. В ал. 3 изречение трето се заличава.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречения първо и второ думите „до 10-о число“ се заменят с „до 25-о число“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на“ се заменят с „осигурителният доход и направените осигурителни вноски на“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване, се попълват в осигурителните книжки от осигурителите и самоосигуряващите се лица.“
§ 5. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 6. Наименованието на раздел II се изменя така:
„Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „до 10-о число“ се заменят с „до 25-о число“.
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 8. В чл. 14 след думата „плащането“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.“
§ 10. В чл. 17, ал. 2 се създават изречения второ и трето:
„Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.“
§ 11. В чл. 17б, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „до 10-о число“ се заменят с „до 25-о число“.
2. Изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 18 думите „до 10-о число“ се заменят с „до 25-о число“.
§ 13. В чл. 19 думите „чл. 13, ал. 4“ се отменят.
§ 14. Член 19а се отменя.
§ 15. В чл. 20 ал. 4 се изменя така:
„(4) Осигурителните вноски за морските лица се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.“
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5:
„§ 5. Лицата по чл. 16 и 17, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2013 г., но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2013 г.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на:
1. Параграф 1, т. 2, § 3, т. 2, § 9, § 10 и § 11, т. 2.
2. Параграф 7, т. 2, която влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

3025