Министерски съвет
брой: 33, от дата 5.4.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 76 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 29 МАРТ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 80 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 2 и 6 думите „съгласно приложението“ се заменят със „съгласно приложение № 1“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. представя на ТД на НАП на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, а за самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО – данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Осигурителната каса подава данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП. Данните се подават в структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП в компетентната ТД на НАП.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Данните по ал. 3 се подават в срок до 3 дни след извършване на превода с придружително писмо съгласно приложение № 2 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(5) Данните по ал. 3 не се приемат, когато не са в утвърдените структура и формат или не съответстват на направените от осигурителната каса преводи по сметките на ТД на НАП. Осигурителната каса изпраща коректни данни в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемането.“
§ 4. Наименованието на приложението към чл. 4, ал. 2 и 6 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 6.“
§ 5. Създава се приложение № 2 към чл. 11, ал. 4:
„Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4
ДО
ТД на НАП
...................................................................
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от......................................................................................................................................................................................
(име/наименование на осигурителната каса)
ЕИК по БУЛСТАT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес за кореспонденция
.............................................................................................................................................
Представлявано от
.............................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

 
Предоставяна информация – …. бр. файлове, в т. ч.:
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Име на файл:…….…………………. Дата на представяне на платежното в банката ……………… г. за обща сума ……………….. лв.
Изготвил: ……………………………“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ осигурителните каси подават данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП за периода от 1 януари 2013 г. до обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ заедно с придружително писмо съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от наредбата.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
3021