Национален осигурителен институт
брой: 31, от дата 29.3.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.; изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г., бр. 41 и бр. 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 77 от 2011 г. и бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3а:
а) в т. 1 се създава буква „г“:
„г) електромонтьор.“;
б) в т. 3, буква „б“ думата „оборудване“ се заменя с „апарати“.
2. В ал. 31а след думите „тягово-понизителна станция (ТПС)“ се добавя „електромонтьор авариен“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Управител: Бисер Петков
2767