Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 24, от дата 12.3.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.99


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; попр., бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „съставя“ се заменя с „поддържа“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“, протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;“.
§ 2. В чл. 215о, т. 6 след думата „работата“ се добавя „от лице/лица, предварително определено/и за всяка конкретна работа“.
§ 3. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).“
§ 4. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Работодателят е длъжен да осигури:
1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за евакуация и през евакуационните изходи;
2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;
3. евакуационно осветление;
4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават предпоставки за възникване на пожар.
(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максималния брой на хората работните места се оборудват с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват – с пожароизвестителна система.
(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.
(4) Изискванията по ал. 1 – 3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“
§ 5. Членове 226 – 228 се отменят.
§ 6. Наименованието на глава дванадесета се изменя така:
„ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“.
§ 7. Член 248 се изменя така:
„Чл. 248. (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.
(2) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират аварийния план;
2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;
3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Закона за защита при бедствия.“
§ 8. Членове 249 – 251 се отменят.
Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
2022