Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН   София
брой: 21, от дата 1.3.2013 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.99


конкурс

 

118. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства на биологтичните мембрани“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1485