Министерство на труда и социалната политика
брой: 10, от дата 5.2.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

 

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ
за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
(Одобрено с Решение № 531 от 15 юли 2011 г. на Министерския съвет. В сила от 1 февруари 2013 г.)
На основание член 28, ал. 1 от Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, подписана на 19 септември 2011 г. в Белград (по-нататък в текста: Спогодба), компетентните органи на Договарящите държави сключиха следното Административно споразумение:
ЧАСТ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определяне на понятията
Понятията, които се употребяват в това Административно споразумение имат значението, определено в член 1 от Спогодбата.
Член 2
Органи за връзка
(1) Органите за връзка съгласно член 28, ал. 2 от Спогодбата са:
– в Република България:
– Централно управление на Националната агенция за приходите – по отношение на част ІІ от Спогодбата;
– Централно управление на Националната здравноосигурителна каса – по отношение на обезщетенията в натура;
– Централно управление на Националния осигурителен институт – по отношение на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване;
– в Република Сърбия: Институт за социално осигуряване.
(2) При прилагане на Спогодбата и на това Административно споразумение органите за връзка си сътрудничат, предоставят си взаимно правна и административна помощ и могат да се обръщат непосредствено към компетентните органи, институции и заинтересованите лица или към упълномощените от тях.
(3) Органите за връзка на двете Договарящи държави с цел изпълнение на задълженията, предвидени в Спогодбата и в това Административно споразумение, одобряват съответните двуезични формуляри.
Член 3
Институции
Институциите в съответствие с член 1, алинея 1, точка 4 от Спогодбата са:
В Република България:
– Национална агенция за приходите – по отношение на част ІІ от Спогодбата;
– Министерство на здравеопазването – по отношение на медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
– Национална здравноосигурителна каса – по отношение на медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
– Национален осигурителен институт – по отношение на държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица и смърт, и
– Агенция за социално подпомагане – по отношение на семейните помощи за деца.
В Република Сърбия:
– Републикански фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване;
– Републикански институт за здравно осигуряване, и
– Национална служба по заетостта.
ЧАСТ II
РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО
Член 4
Прилагане на членове 8 до 10 от Спогодбата
(1) В случаите, предвидени в чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 6, чл. 9, ал. 1 и 3 – с изключение на членовете на семейството, както и по отношение на чл. 10 от Спогодбата, компетентната институция на Договарящата държава, чието законодателство се прилага, удостоверява, на одобрен двуезичен формуляр прилагането на това законодателство за определен период от време.
(2) Формуляр по ал. 1 на този член по искане на наетото лице и работодателя или на самостоятелно заетото лице издава:
– за прилагане на правните разпоредби на Република България – Национална агенция за приходите;
– за прилагане на законодателството на Република Сърбия – организационна единица на институцията, компетентна за здравното осигуряване.
(3) Формуляр по ал. 1 от този член може да се издаде и за минал период.
(4) Институциите по ал. 2 взаимно си предоставят копия от издадените формуляри.
ЧАСТ III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Глава 1
БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО
Член 5
Приложение на член 11 от Спогодбата
(1) С цел прилагане на член 11 от Спогодбата компетентните институции на Договарящите държави в одобрен двуезичен формуляр потвърждават осигурителните периоди, завършени според законодателството, което прилагат.
(2) Формуляр по ал. 1 на този член по искане на осигуреното лице издава:
– за прилагане правните разпоредби на Република България: Националният осигурителен институт – за паричните обезщетения, и Националната здравноосигурителна каса – за обезщетенията в натура;
– за прилагане на законодателството на Република Сърбия – компетентната районна единица на институцията, компетентна за здравно осигуряване.
(3) Образец от ал. 1 на този член може и допълнително да се издаде по искане на осигуреното лице или институция на Договарящата държава, на чиято територия лицето има пребиваване или престой.
Член 6
Обезщетения в натура
(1) С цел прилагане на членове 12 – 14 от Спогодбата заявителят на искането представя на институцията по престой или пребиваване съответния формуляр от компетентната институция като доказателство за правото на обезщетение.
(2) В случай, че не се представи споменатото удостоверение по ал. 1 на този член, компетентната институция може да го издаде допълнително по искане, направено с одобрен двуезичен формуляр, от институцията по престой или пребиваване, която осигурява обезщетението.
(3) Институциите взаимно се информират с одобрени двуезични формуляри за спирането или прекратяването на правата.
(4) В случай на установяване на необходимост от болнично лечение институцията, която предоставя обезщетенията в натура по пребиваване или престой на лицето, е задължена неотложно да информира за това компетентната институция с одобрен дву­езичен формуляр.
(5) В списъка по член 12, ал. 5 от Спогодбата се включват обезщетения в натура, стойността на които е над 500 евро, изразена в местна валута. Съгласието за предоставяне на такива обезщетения в натура се дава с одобрен двуезичен формуляр.
Член 7
Информация за размера на разходите
При отклонение от предвидената процедура институцията по престой трябва да изпрати на компетентната институция по нейно искане известие за размера на разходите на предоставените обезщетения с одобрен двуезичен формуляр.
Член 8
Възстановяване на разходи
(1) Институциите чрез органите за връзка изпращат два пъти годишно искове за възстановяване на разходите по член 14 от Спогодбата.
(2) Органите за връзка на Договарящите държави с отделно споразумение договарят сроковете и начините за възстановяване на разходите по алинея 1 на този член.
Член 9
Потвърждаване на временна неработоспособност
При настъпване на временна неработоспособност на територията на едната от Договарящите държави институцията на тази Договаряща държава незабавно информира компетентната институция на другата Договаряща държава с одобрен двуезичен формуляр, за временната неработоспособност.
Член 10
Изплащане на парични обезщетения
Компетентната институция изплаща парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица.
Глава 2
ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Член 11
Обезщетения в натура
В случаите на член 17 от Спогодбата аналогично се прилагат членове от 6 до 8 от това Административно споразумение, като за целта компетентната институция издава одобрен двуезичен формуляр.
Член 12
Изплащане на парични обезщетения
Компетентната институция изплаща парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица.
Глава 3
СТАРОСТ, ИНВАЛИДНОСТ И СМЪРТ
Член 13
Подаване на искане
(1) Институция на едната Договаряща държава приема искания за обезщетение според законодателството на другата Договаряща държава. При подаване на искане тя поисква от заявителя на искането да приложи документацията, с която разполага, необходима на компетентната институция на другата Договаряща държава за обработка на искането, включително за осигурителните периоди, вида и местата на работа или извършване на дейността, както и данни за работодателя.
(2) Институцията, приела заявлението, го изпраща незабавно на компетентната институция на другата Договаряща държава, като отбелязва датата на получаването. Институцията също така изпраща съответната оригинална документация или заверено фотокопие за осигурителните периоди, завършени у другата Договаряща държава, както и евентуално в трета държава. Компетентната институция, която изпраща заявлението, удостоверява осигурителните периоди, които се вземат предвид според законодателството, което тя прилага, и посочва осигурителните периоди по смисъла на член 20, ал. 4 от Спогодбата.
(3) Посочването на личните данни на заявителя от институцията в одобрен двуезичен формуляр заменя изпращането на оригиналните документи.
(4) За да се реализира право въз основа на инвалидност, се прилага одобрен двуезичен образец и ако е необходимо, съответната медицинска документация.
Член 14
Информация за приключване на процедурата за установяване на право на обезщетение
Компетентните институции взаимно се информират за приключване на процедурата за установяване на правото на обезщетение, при което трябва да бъдат изложени:
1. в случай че се признава правото на обезщетение – видът и началото на изплащането на обезщетението;
2. в случай на отказ да се признае правото на обезщетение – видът на обезщетението и причината за отказа;
3. осигурителните периоди.
Член 15
Информиране
Компетентните институции взаимно се информират за фактите, които са от значение за обезщетението, по-конкретно за:
1. спиране и прекратяване на правото на обезщетение;
2. промени в осигурителните периоди, включително потвърждаване на новите осигурителни периоди;
3. встъпване в трудово правоотношение или начало на извършване на самостоятелна или селскостопанска дейност;
4. ново семейно положение на вдовицата (вдовеца);
5. преместване извън териториите на Договарящите държави;
6. промяна на адреса;
7. прекратяване на обучението на детето;
8. смърт на правоимащото лице.
Член 16
Изплащане на парични обезщетения
(1) Компетентните институции изплащат парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица, които през месец януари на текущата година им представят декларация за живот.
(2) Извън случаите по алинея 1 за правоимащите лица, чието право е възникнало в една от Договарящите държави, а имат пребиваване на територията на другата Договаряща държава, декларациите за живот се предоставят на компетентната институция съгласно законодателството, което тя прилага.
Член 17
Размяна на статистически данни
Органите за връзка до края на март на текущата година си разменят данни за изплатени пенсии на правоимащи лица, които са пребивавали в другата Договаряща държава през предходната календарна година. Данните се представят по вид обезщетения, броя на правоимащите лица и изплатените суми.
Глава 4
БЕЗРАБОТИЦА
Член 18
Сумиране на осигурителните периоди
С цел прилагане на член 26 от Спогодбата институциите на Договарящите държави с одобрен двуезичен формуляр удостоверяват осигурителните периоди на заявителя на искането, завършени според законодателството, което те прилагат, както и за периода, в който е изплащано обезщетение за безработица.
ЧАСТ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Член 19
Влизане в сила
(1) Това Административно споразумение влиза в сила едновременно със Спогодбата.
(2) Това Административно споразумение може да бъде допълвано и променяно по реда за неговото сключване.
Съставено в Белград на 19 септември 2011 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и сръбски език, като и двата текста имат еднаква сила.

За компетентните
За компетентните
органи на
органи на
Република България:
Република Сърбия:
Тотю Младенов,
Расим Ляич,
министър на труда
министър на труда
и социалната политика
и социалната политика
Стефан Константинов,
 
министър на
 
здравеопазването
 

855