Министерство на околната среда и водите
брой: 10, от дата 5.2.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 2 от 22 януари 2013 г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО;
2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:
1. документите относно отчета, определени с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.
Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.
Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност и предоставяне на информация са регистрационни форми.
Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО се прилагат при предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез вписване в отчетните книги.
Глава втора
РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ
Раздел I
Ред и образци за водене на отчетните книги
Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно приложение № 3;
5. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по образец съгласно приложение № 4;
6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение № 5;
7. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
8. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ, с изключение на дейностите по т. 7, по образец съгласно приложение № 4;
Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове, като за всеки код на отпадък се води отделна отчетна книга.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 4, 5 и 8 се водят за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 3, 6 и 7 се водят за цялостната дейност.
(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 8.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), едновременно с отчетната книга по чл. 7, т. 5 попълват и списък на издадените удостоверения по образец съгласно приложение № 7.
(6) В една отчетна книга по ал. 1 може да се водят два или повече отпадъка, като за всеки код на отпадък трябва да има отделно обособена част/раздел на общата книга.
(7) В случай че едновременно се извършват дейностите по чл. 7, т. 2, 3 и 5 се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 5 за тези отпадъци.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга преди започване на дейността, при завеждането на нова отчетната книга в случай на добавяне на нова дейност или нови кодове отпадъци в разрешението/регистрационния документ/комплексното разрешително или в заявленията за търговци и/или брокери, както и в случай, че водените са на приключване или са повредени или унищожени.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 8 се заверяват от:
1. компетентния орган, издал разрешението или регистрационния документ;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността – за лица, притежаващи комплексно разрешително;
3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището – за търговци и брокери на отпадъци;
4. директора на РИОСВ – София – за чуждестранни лица.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се намира площадката.
(4) Заверката се извършва от компетентния орган по чл. 2 и съдържа най малко подпис на директора на съответната РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице, дата на заверката и печат.
(5) Липсата на заверка при воденето на отчетните книги се счита за водене на невярна отчетност.
(6) При водене на отчетната книга в информационната система заверката се извършва по електронен път.
Чл. 10. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се попълват еднократно за всеки календарен месец до 5 дни след изтичането му.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 8 се попълват, като всяка дейност се отразява по дати.
 (3) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, попълват отчетните книги по чл. 7, т. 7 и 8 непосредствено след извършване на сделката и приемане или предаване на ОЧЦМ за последващо третиране.
(4) В случай, че през календарен месец/ден не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен отпадък, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред „не е извършвана дейност с отпадъци за месец/дата ...“ и се посочва месецът/датата.
Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се водят на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(2) Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за воденето на отчетните книги.
(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да се водят едновременно на хартиен носител и по електронен път.
(4) Отчетните книги по чл. 7, които се водят на хартиен носител, задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт съгласно търговския регистър, както и печат на дружеството.
Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8.
(2) Идентификационен документ по ал. 1 се попълва на хартиен носител от товародателя, превозвача и товарополучателя в случаите, когато:
1. се променя притежателят на отпадъка и се извършва транспортиране между две площадки;
2. две от лицата – товародател, превозвач или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационен документ се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(4) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт съгласно търговския регистър, както и печат на дружеството.
(5) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък в шест еднакви екземпляра.
(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(7) В 15-дневен срок след получаване на товара товарополучателят изпраща екземпляр № 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира товародателят, екземпляр № 5 – на РИОСВ, на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 – на товародателя.
Раздел II
Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци
Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране, предоставят годишен отчет за:
1. производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 10;
2. битови и/или строителни отпадъци по образец съгласно приложение № 11.
Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) за производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 12.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на следните масово разпространени отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) по образец съгласно приложение № 15;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 17.
Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на производствени и/или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(2) В случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя само годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съг­ласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д;
6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 21.
(6) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 4 и 5 не попълват годишен отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на масово разпространени отпадъци (с изключение на депониране), предоставят годишен отчет за:
1. НУБА в зависимост от химичния състав по приложения IV, V или VI от Регламент (ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 493/2012 г.“;
2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУМПС по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по образец съгласно приложение № 25.
(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци не попълват годишен отчет по чл. 13.
(3) Лицата, предоставящи годишен отчет по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет по образец съгласно приложение № 26 за произхода и лицата, от името и за сметка на които са рециклирани НУБА за изпълнение на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.
(4) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 493/2012 г.
(5) В случай на образуване на отпадъци от дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани кодове отпадъци в резултат от дейността.
(6) В случай че едновременно се извършват дейностите по чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, за:
1. ИУЕЕО се предоставя само годишен отчет по чл. 17, ал. 1, т. 2;
2. ИУМПС се предоставя само годишен отчет по чл. 17, ал. 1, т. 3;
3. ОМ се предоставя само годишен отчет по чл. 17, ал. 1, т. 4.
Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 27.
(2) В случай че едновременно се извършват дейностите по чл. 16, чл. 17 и по ал. 1, се попълва само съответният годишен отчет по чл. 15, 16 и 17.
Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 28.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени строителни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 29.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 30.
Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.
(2) Регионалните сдружения за управление на отпадъците предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 32.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 33.
(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен отчет по чл. 18.
Чл. 21. Лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от ДР на ЗУО и/или брокер по § 1, т. 5 от ДР на ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.
Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 35.
(2) Лицата, извършващи дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в качеството си на лица, които уреждат превози/износ на отпадъци от България, когато не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец съгласно приложение № 36.
Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22 за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС, при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.
(2) Годишни отчети се предоставят по електронен път от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети.
(3) Годишните отчети не могат да се предоставят едновременно на хартиен носител и по електронен път.
(4) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт съгласно търговския регистър, както и печат на дружеството.
(5) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, се изготвят в 2 еднообразни екземпляра, като един от екземплярите от годишните отчети се изпраща в ИАОС, а вторият остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.
(8) Годишните отчети се изготвят и в случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци.
(9) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 8 се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки, кодове на отпадъци и дейности, които не са образувани и/или с/на които не е извършвана конкретна дейност.
(10) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази наредба, са длъжни да осигурят образците за своя сметка, като могат да се използват и ксерокопия от образците.
Глава трета
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
г) гуми;
д) полимерни торбички;
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие, и регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
4. лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри по чл. 145, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на:
1. депа за съхранение на отпадъци;
2. инсталации за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.
(3) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води регистрите по чл. 95, ал. 3 ЗУО.
Чл. 25. (1) За вписването в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4 лицата предоставят регистрационни образци в информационната система, поддържана от ИАОС, както следва за:
1. батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;
2. електрическо и електронно оборудване по образец съгласно приложение № 38;
3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно приложение № 39;
4. гуми по образец съгласно приложение № 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по образец съгласно приложение № 42.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6 към заявлението се предоставя и документ за платена такса по реда на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
Чл. 26. (1) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на ИАОС съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5.
(2) При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5, лицата са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25, ал. 1, т. 3 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните вписани в регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч. отписването, като се извършва по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече данни.
(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се вписва основанието и датата на извършеното действие.
Чл. 27. (1) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на ИАОС регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 6 и документ съгласно чл. 25, ал. 2.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(3) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 изпълнителният директор на ИАОС в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от предоставяне на заявлението за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 или от отстраняване на нередностите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС вписва лицето в регистъра.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС отказва вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 съгласно условията на чл. 106 ЗУО.
(6) При промяна на някои от данните, предоставени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 6, лицата са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.
(7) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 4 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по електронен път.
(8) Изпълнителният директор на ИАОС прекратява регистрацията на вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 търговец или брокер съгласно условията на чл. 107 ЗУО.
(9) В 15-дневен срок от получаване на информацията по ал. 6 и 7 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.
Чл. 28. (1) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС издадените и влезли в сила, в т.ч. и с прекратено действие, през предходния месец разрешения по чл. 67 ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 ЗУО и списък на документите по образец съгласно приложение № 43.
 (2) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за въведените в експлоатация депа и инсталации и такива с прекратена дейност през предходния месец по образец съгласно:
1. приложение № 44 – за депа;
2. приложение № 45 – за инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, различни от депа.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща по електронен път в срок до 5-о число на текущия месец.
(4) В случай че през един календарен месец няма издадени и влезли в сила, в т.ч. и с прекратено действие през предходния месец, разрешения по чл. 67 ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 ЗУО, както и няма въведени в експлоатация депа и инсталации и такива с прекратена дейност, се изпраща уведомително писмо съгласно сроковете на ал. 3.
 (5) В 20-дневен срок от получаване на приложенията по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на ИАОС актуализира публичните регистри по чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
Чл. 29. (1) Публичните регистри по чл. 24 – 28 се поддържат в електронен вид.
 (2) На обществен достъп се предоставят данните от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО, публикувани на интернет страницата на ИАОС.
Глава четвърта
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Чл. 30. Информационната система се изгражда с цел:
1. регистриране на задължените лица съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО и тази наредба;
2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 – 6 ЗУО;
в) тази наредба.
Чл. 31. Регистрирането в публичните регистри, воденето на отчетност и предоставянето на информация в информационната система, поддържана от ИАОС при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП, се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 32. (1) Лицата, задължени да се регистрират в публичните регистри по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4, попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път на интернет страницата на ИАОС.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО и са задължени да водят отчетност и предоставят информация, се регистрират в информационната система чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС.
(3) За приемане или отказ на регистрационния образец и/или регистрационната форма за регистрация информационната система визуализира съобщение, което се изпраща и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма. При отказ в съобщението се посочват и причините за това. В случай на отказ за извършване на електронна услуга заявителят може да подаде нов регистрационен образец и/или регистрационна форма.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС извършва регистрацията в 15-дневен срок от получаване на заявка за регистрация от търговци и/или брокери на отпадъци.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва регистрацията в 10-дневен срок от получаване на заявка за регистрацията от задължените лица, с изключение на лицата по ал. 4.
(6) В случай на необходимост от корекция на заявените в регистрационния образец или регистрационната форма данни на лицето се изпраща съобщение по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма.
(7) В 10-дневен срок от получаване на съобщението лицето е длъжно да коригира информацията, за да приключи регистрацията. При неспазване на срока процесът на регистрация се прекратява и заявката се счита за неподадена.
(8) След потвърждаване на регистрацията лицето получава потребителско име и парола по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма.
(9) При успешно регистриране на лицата по ал. 1 информационната система генерира уникален регистрационен номер.
(10) При промяна на данните, вписани в регистрационния образец на търговци и/или брокери на отпадъци, лицето е длъжно в 7-дневен срок да отрази настъпилите промени чрез редактиране на данните в информационната система.
(11) При промяна на данните, вписани в регистрационния образец или регистрационната форма, с изключение на лицата по ал. 10, лицето е длъжно в едномесечен срок да отрази настъпилите промени чрез редактиране на данните в информационната система.
(12) Регистрацията в информационната система се прекратява при следните случаи:
1. по искане на регистрираните лица или при прекратяване на дейността, за която се изисква регистрация в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4;
2. по искане на регистрираните лица, водещи отчетност и предоставящи информация за дейностите по отпадъците, в едномесечен срок от прекратяване на дейността им.
Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа на извършването на следните действия:
1. регистрация;
2. промени в регистрацията;
3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните книги;
5. генериране на отчети;
6. промяна статуса на отчетите – в процес на попълване; подаден за одобрение; върнат за корекция; одобрен.
Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне на отчетите се извършва автоматична верификация на предоставените данни от информационната система.
(2) В случаите, когато отчетът не отговаря на верификационните правила, не може да бъде предоставен до отстраняване на грешките.
(3) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение, което се изпраща и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма, за потвърждение за успешно предоставяне на отчета.
(4) След успешно предоставяне на отчета лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водене на отчетност“ е попълване на отчетни книги, идентификационни документи и отчети, определени с тази наредба.
2. „Информационна система“ е съвкупност от системен и приложен софтуер, хардуер, мрежи и комуникации, използвани за регис­триране, събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и използване на информацията от документите по чл. 3, осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
3. „Товародател“ е едноличен търговец или юридическото лице, предаващо отпадъци за транспортиране.
4. „Превозвач“ е едноличен търговец или юридическото лице, извършващо транспортиране на отпадъци между площадките на товародателя и товарополучателя.
5. „Товарополучател“ е едноличен търговец или юридическото лице, приело отпадъци за третиране.
6. „Отчети“ са годишните отчети съгласно чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
7. „Отчетна книга“ е документ за водене на отчетност, в който се записва в хронологичен ред информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, както и други данни, определени с тази наредба.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 48, ал. 1 ЗУО.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.) от деня на обнародването й.
§ 5. Формите за регистриране по чл. 25 се предоставят в ИАОС на хартиен и електронен носител до изграждането на информационната система за представянето им по електронен път.
§ 6. Документите за водене на отчетност и предоставяне на информация по тази наредба се водят и предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждането на информационната система, отговаряща на изискванията на ЗЕДЕП.
§ 7. До изграждане на информационната система отчетните книги се прошнуроват, заверяват, като страниците им се номерират, и се съхраняват на площадката, на която се извършват дейности по отпадъци.
§ 8. Годишните отчети за отчетната 2012 г. се предоставят в ИАОС съгласно сроковете и образците на отменената Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
§ 9. В срок до 6 месеца от влизане в сила на наредбата могат да се водят заверените отчетни книги във формати съгласно отменената Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
§ 10. (1) Член 17, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 влизат в сила от 1 януари 2014 г. Първият годишен отчет по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя през 2015 г. за отчетната 2014 г.
(2) За отчетните 2012 г. и 2013 г. отчетът по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя по образец съгласно приложение № 46.
Министър: Нона Караджова
 
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя
 
Приложение № 1 към чл. 7, т. 1
Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3
Приложение № 3 към чл. 7, т. 4
Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8
Приложение № 5 към чл. 7, т. 6
Приложение № 6 към чл. 7, т. 7
Приложение № 7 към чл. 8, ал. 5
Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1
Приложение № 9 към чл. 13
Приложение № 10 към чл. 14, т. 1
Приложение № 11 към чл. 14, т. 2
Приложение № 12 към чл. 15, ал. 1
Приложение № 13 към чл. 15, ал. 2, т. 1
Приложение № 14 към чл. 15, ал. 2, т. 2
Приложение № 15 към чл. 15, ал. 2, т. 3
Приложение № 16 към чл. 15, ал. 2, т. 4
Приложение № 17 към чл. 15, ал. 4
Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9
Приложение № 19а към чл. 16, ал. 3, т. 1
Приложение № 19б към чл. 16, ал. 3, т. 2
Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3
Приложение № 19г към чл. 16, ал. 3, т. 4
Приложение № 19д към чл. 16, ал. 3, т. 5
Приложение № 19е към чл. 16, ал. 3, т. 6
Приложение № 20 към чл. 16, ал. 4
Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5
Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2
Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3
Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1, т. 4
Приложение № 25 към чл. 17, ал. 1, т. 5
Приложение № 26 към чл. 17, ал. 3
Приложение № 27 към чл. 18, ал. 1
Приложение № 28 към чл. 19, ал. 1
Приложение № 29 към чл. 19, ал. 2
Приложение № 30 към чл. 19, ал. 3
Приложение № 31 към чл. 20, ал. 1
Приложение № 32 към чл. 20, ал. 2
Приложение № 33 към чл. 20, ал. 3
Приложение № 34 към чл. 21
Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1
Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
Приложение № 37 към чл. 25, ал. 1, т. 1
Приложение № 38 към чл. 25, ал. 1, т. 2
Приложение № 39 към чл. 25, ал. 1, т. 3
Приложение № 40 към чл. 25, ал. 1, т. 4
Приложение № 41 към чл. 25, ал. 1, т. 5
Приложение № 42 към чл. 25, ал. 1, т. 6
Приложение № 43 към чл. 28, ал. 1
Приложение № 44 към чл. 28, ал. 2, т. 1
Приложение № 45 към чл. 28, ал. 2, т. 2
Приложение № 46 към ПРЗ, § 10, ал. 2
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя

693