Министерски съвет
брой: 7, от дата 25.1.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.54


Постановление № 13 от 18 януари 2013 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 18 ЯНУАРИ 2013 Г.
за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г. и бр. 27 и 74 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 и 4 думите „2012 г.“ се заменят с „2013 г.“.
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Основното месечно възнаграждение на военнослужещите с присвоени висши офицерски звания или звание „полковник“, несъответстващи на утвърдените за длъжностите по Указ № 85 на президента на Република България от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се определя за I степен на притежаваното от тях звание.“
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Основното месечно възнаграждение на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква висше или средно образование, се определя по реда на чл. 203, ал. 1 – 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като за длъжностите, за които се изисква по-ниско от средно образование, основното месечно възнаграждение не може да бъде по-ниско от 311 лв.“
§ 4. В чл. 5 думите „§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.“ се заменят с „§ 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“.
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 1 букви „б“ и „в“ се отменят.
2. В § 4 думите „и чл. 203“ се заличават, а думите „§ 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.“ се заменят с „§ 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“.
§ 6. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:
Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2
ТАБЛИЦА
за размера на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

по
ред
Военно звание и степен
Основно месечно възнаграждение от 1 януари 2013 г.
(в лв.)
 
І. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
1.
Генерал (адмирал)
2119
2.
Генерал-лейтенант (вицеадмирал)
1615
3.
Генерал-майор (контраадмирал)
1493
4.
Бригаден генерал (комодор)
1442
 
ІІ. СТАРШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
5.
 Полковник (капитан І ранг):
 
5.1.
 І степен
1385
5.2.
 ІІ степен
1305
5.3.
 ІІІ степен
1282
5.4.
 ІV степен
1264
6.
Подполковник (капитан ІІ ранг):
 
6.1.
 І степен
1238
6.2.
 ІІ степен
1190
6.3.
 ІІІ степен
1156
7.
 Майор (капитан ІІІ ранг):
 
7.1.
 І степен
1122
7.2.
 ІІ степен
1053
 
ІІІ. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
 
8.
 Капитан (капитан-лейтенант):
 
8.1.
 І степен
1013
8.2.
 ІІ степен
984
8.3.
 ІІІ степен
961
8.4.
 ІV степен
949
9.
 Старши лейтенант
938
10.
 Лейтенант
916
 
ІV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
 
11.
 Офицерски кандидат 2-ри клас
727
12.
 Офицерски кандидат 1-ви клас
722
 
V. СЕРЖАНТСКИ ЗВАНИЯ
 
13.
 Старшина (мичман):
 
13.1.
 І степен
705
13.2.
 ІІ степен
693
14.
 Старши сержант (главен старшина):
 
14.1.
 І степен
678
14.2.
 ІІ степен
673
14.3.
 ІІІ степен
668
15.
 Сержант (старшина І степен)
663
16.
 Младши сержант (старшина ІІ степен)
658
 
VІ. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ
 
17.
 Ефрейтор (старши матрос) 2-ри клас
614
18.
 Ефрейтор (старши матрос) 1-ви клас
611
19.
 Редник (матрос) 3-ти клас
608
20.
 Редник (матрос) 2-ри клас
605
21.
 Редник (матрос) 1-ви клас
602

Забележка. Основното месечно възнаграждение за звание „старши сержант (главен старшина) ІІІ степен 668 лв.“ влиза в сила от 1 март 2013 г.“
§ 7. Приложение № 5 (поверително) към чл. 2, ал. 4 се изменя съгласно приложение № 1 (поверително).
§ 8. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2013 г.
(в лв.)
Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2013 г.
(в лв.)
1
2
3
4
5
 
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
 
І. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ и Централно военно окръжие(ЦВО)
Магистър
339
686
2.
Началник сектор в ръководство на ВА, ВМА и ЦВО
Бакалавър
367
679
 
ІІ. Експертни длъжности
 
 
 
 
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
1.
Главен експерт във ВА, ВМА и ЦВО
Бакалавър
363
578
2.
Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО и съединения
Магистър
363
578
3.
Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО
Магистър
310
587
4.
Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО
Магистър
312
587
5.
Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО
Бакалавър
310
526
6.
Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО
Магистър
310
526
7.
Финансов контрольор във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО
Бакалавър
310
578
8.
Младши юрисконсулт
Магистър
310
474
9.
Мл. експерт, мл. счетоводител
Проф. бакалавър
по …
310
426
 
2. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
1.
Главен специалист
Ср. образование
310
416
2.
Ст. специалист, ст. счетоводител
Ср. образование/ ІV ст.пр.кв.
310
394
3.
Младши специалист, мл. счетоводител
Ср. образование/ ІV ст.пр.кв.
310
387
4.
Технически сътрудници – І група
ІІІ ст.пр.кв. и/или ср. обр.
310
394
5.
Технически сътрудници – ІІ група
ІІІ ст.пр.кв. и/или ср. обр.
310
387
 
ІІІ. Ръководители в други организации
 
 
 
1.
Ръководители на производството и специализирани услуги
Бакалавър
310
503
 
ІV. Аналитични специалисти
 
 
 
1.
Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти
Бакалавър
310
494
2.
Стопански специалисти и специалисти по обществени науки
Бакалавър
310
494
3.
Артисти и други художествено-творчески специалисти
Бакалавър
310
494
4.
Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти
Проф. бакалавър
по …
310
426
5.
Други приложни специалисти
Проф. бакалавър
по …
310
426
6.
Други творци и изпълнители
ІІІ ст.пр.кв. и/или ср. обр.
310
387
 
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
1.
Изпълнители – І група
ІІІ ст.пр.кв.и/или ср. обр.
310
387
2.
Изпълнители – ІІ група
ІІ ст.пр.кв. и/или зав. X кл.
310
385
3.
Изпълнители – ІІІ група
І ст.пр.кв. и/или зав. VІ кл.
310
354
4.
Изпълнители – ІV група
Без изискване за обр. степен
310
337
 
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
 
 
 
1.
Изборни длъжности:
 
 
 
 
Професор
Магистър
693
919
 
Доцент
Магистър
580
893
2.
Професор
Магистър
693
849
3.
Доцент
Магистър
580
807
4.
Гл. асистент; ст. преподавател
Магистър
493
763
5.
Преподавател
Магистър
474
720
6.
Асистент
Магистър
457
678
 
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
 
1. Специалисти с немедицинско образование
Бакалавър
310
538
 
2. Специалисти с медицинско образование
 
 
 
1.
Управител на лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване
Магистър
435
753
2.
Лекар, началник отделение
Магистър
435
747
3.
Лекар, началник лаборатория
Магистър
339
674
4.
Ветеринарен лекар, лабораторен
Магистър
310
570
5.
Лекари; лекари по дентална медицина
Магистър
339
674
6.
Специалисти – фармацевти
Магистър
310
586
7.
Главна медицинска сестра
Бакалавър
310
494
8.
Старша медицинска сестра и старша акушерка
Бакалавър
310
477
9.
Старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор
Бакалавър
310
477
10.
Други медицински специалисти
Проф. бакалавър/ ІІІ ст.пр.кв./ср. образование
310
426

§ 9. Приложение № 7 (поверително) към чл. 2, ал. 6 се изменя съгласно приложение № 2 (поверително).
§ 10. Приложение № 8 (за служебно ползване) към чл. 2, ал. 7 се изменя съгласно приложение № 3 (за служебно ползване).
§ 11. В приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 думите „2012 г.“ се заменят с „2013 г.“.  
§ 12. Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изменя така:      
„Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение в Националната служба за охрана

1
2
3
4
5
№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от
1 януари  2013 г.
(в лв.)
Максимална основна месечна заплата от
1 януари 2013 г.
(в лв.)
1
2
3
4
5
 
I. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник на отдел
Магистър
805
1750
2.
Началник на сектор
Магистър
605
1130
 
II. Експертни длъжности с аналитични и контролни функции
 
 
 
1.
Финансов контрольор
Магистър
467
950
2.
Главен инспектор
Магистър
495
945
3.
Главен експерт
Магистър
467
950
4.
Главен счетоводител
Магистър
467
910
5.
Главен юрисконсулт
Магистър
467
890
6.
Старши експерт
Бакалавър
467
920
7.
Старши счетоводител
Бакалавър
454
760
8.
Ръководител обслужващо звено
Бакалавър
454
700
9.
Мл. експерт, мл. счетоводител
Бакалавър
432
735
 
III. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
1.
Главен специалист
Ср. образование
387
700
2.
Ст. специалист, ст. счетоводител
Ср. образование
381
660
3.
Мл. специалист, мл. счетоводител
Ср. образование
381
630
4.
Технически сътрудници
Ср. образование
310
480
 
IV. Технически длъжности
 
 
 
1.
Изпълнители І група
Ср. образование
310
605
 
 
Основно образование
310
480
 
 
Не се изисква
310
440
2.
Изпълнители ІІ група
Не се изисква
310
415
 
V. Специалисти с мед. образование
 
 
 
1.
Началник на група „Медицинско осигуряване“
Магистър
416
815
2.
Стоматолог
Магистър
416
790
3.
Старша медицинска сестра
Бакалавър
360
625
4.
Спец. с полув. и ср. образование
Спец./ср. спец.
406
590
5.
Старши инспектор
Бакалавър
406
690

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Националната служба за охрана се определят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати.“
§ 13. Приложения № 11, 12, 13 и 14 се изменят така:
„Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вътрешните работи

по
ред
Категория
 
Заплата за категория (в лв.)
от 1 януари 2013 г.
Заплата за най-ниската длъжност в категорията (в лв.)
от 1 януари 2013 г.
Заплата за най-високата длъжност в категорията (в лв.)
от 1 януари 2013 г.
1.
А
673
717
1269
2.
Б
586
412
1037
3.
В
471
349
727
4.
 
 
 
Г
I степен
404
412
701
II степен
391
412
701
III степен
378
412
701
5.
Д
343
269
277
6.
 
 
 
Е
I степен
337
216
275
II степен
331
216
275
III степен
324
216
275

Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11
ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи

по
ред
Длъжностни наименования и образователна степен
От 1 януари 2013 г.
Минимална основна месечна заплата
(в лв.)
Максимална основна месечна заплата
(в лв.)
1
2
3
4
1.
Раздел I. Политически кабинет
Заместник-министър
626
1901
2.
Началник на кабинета на министър
626
1567
3.
Директор на дирекция
626
1538
4.
Парламентарен секретар
626
1483
5.
Съветник на министъра
626
1429
6.
Експерт
626
1287
7.
 
 
 
Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
1. Образователно-квалификационна степен:
магистър, бакалавър
626
1143
2. Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по...
626
632
8.
Раздел III. Специалисти със средно специално образование
430
556
9.
Раздел IV. Специалисти със средно образование
430
491
10.
Раздел V. Помощен персонал
430
469
11.
Раздел VІ. Квалифицирани работници
430
477
12.
Раздел VII. Неквалифицирани работници; пазачи и чистачи
311
324

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.
Приложение № 13 към чл. 2, ал. 12
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“

по
ред
Категория
Заплата за категория
от 1 януари 2013 г.
Заплата за най-ниската длъжност
(в лв.)
от 1 януари 2013 г.
Заплата за най-високата длъжност (в лв.)
от 1 януари 2013 г.
1
2
3
4
5
1.
А
673
656
1011
2.
Б
586
656
990
3.
В
471
332
727
4.
 
 
 
Г
I степен
 
404
 
452
 
662
II степен
391
426
521
III степен
378
412
487
5.
Д
343
272
280
6.
 
 
 
Е
I степен
 
337
 
218
 
269
II степен
331
218
269
III степен
324
218
269

Приложение № 14 към чл. 2, ал. 13
ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието

№ по ред
Длъжностни наименования и образователно- квалификационна степен
От 1 януари 2013 г.
минимална
основна месечна заплата
(в лв.)
максимална
основна месечна заплата (в лв.)
 
Раздел I. Научно-преподавателски длъжности
 
 
1.
Професор; ст.н.с. I ст.
626
1007
2.
Доцент; ст.н.с. II ст.
626
949
3.
Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател
626
819
4.
Старши асистент; н.с. II ст.;
преподавател
626
777
5.
Асистент; н.с. III ст.
626
751
 
Раздел II. Висш и среден медицински персонал
 
 
1.
Специалист с висше медицинско образование
626
1007
2.
Професионален бакалавър по ...
626
632
3.
Специалист със средно медицинско образование
430
521
 
Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с образователна степен
 
 
а) „магистър“, „бакалавър“
626
716
б) „професионален бакалавър“ по ...
626
632
в) специалист със средно специално образование
430
521
г) специалисти със средно образование
430
491
Раздел IV. Помощен персонал
430
469
Раздел V. Квалифицирани работници
430
478
Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи
311
324

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
Заключителни разпоредби
§ 14. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 6 от 2013 г.), бюджета на Националната разузнавателна служба за 2013 г. и трансфера от републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 5, т. 1, която влиза в сила от 1 март 2013 г.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
589